Åarjelsaemien - Sydsamiska

Buerie båateme Kungsbackan tjïeltese.

Mijjieh datnem gijhtebe dov mïnnemen åvteste mijjen gåetiesæjrosne. Tjïelte ovmessie dïenesjh faalehte mah ovmessie suerkide ektese govlesuvvieh, vg. ööhpehtimmie, maanasåjhtoe, healsoesåjhtoe, kultuvre jïh eejehtsdarjomh.Mijjen lea aaj dïedte gyhtjelassigujmie barkedh mah dov gåetiem tsevtsieh, jïh mijjieh aaj dïenesjh sïeltide faalehtibie.

Gaajhkh bïevnesh sveerjen gïelesne gååvnesieh.Jis gyhtjelassh tjïelten bïjre åtnah, maahtah mijjen åestije-dïenesjem govlehsadtedh man nomme Kungsbacka Direkt – mijjieh dåajvobe datnem vaestiedidh. Dïhte eeremes viehkie maam maahtah mijjeste åadtjodh lea englaanten gïeleldh.

Svaalhtesh

Webbesäjrosne informationsverige.se External link. bïevnesh gååvnesh ovmessie gïeline mah maehtieh buerie årrodh dutnjan gie aadtjen Sveerjese båateme.

Kungsbacka direkt

Stadshuset, fealadimmiejarngen gaskelen
Storgatan 37, Kungsbacka
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se

Rïehpestïjje

Måanta 8-18
Däjsta-duarsta 8-17
Bearjadahke 8-15