Allmänna bestämmelser för våra lokaler

När idrottslokalerna och planerna inte är bokade kan du boka dem för idrott eller kalas. Du finns några saker du måste tänka på när du hyr våra lokaler.

Lokalens skick

Vi är ansvariga för att lokalen och tillhörande utrustning är i gott skick och att allt fungerar så att du kan använda den för det du har hyrt den till. När tiden du har hyrt är slut, ska du återställa lokalen och tillhörande utrustning i samma skick som den var i när du började använda den.

Användning av och ordningsregler

Du som hyr lokalen ska följa de anvisningar och regler som finns. Om du inte gör det, rättar vi till eventuella brister på din bekostnad.

Du får inte göra detta utan vårt godkännande:

 • Använda lokalen för annat än det som står i bokningsbeskedet.
 • Byta befintliga låscylindrar.
 • Kopiera nycklarna till lokalen.
 • Installera utrustning som inte går att ta bort.
 • Bygga, bygga om eller installera el.

Vi har rätt att använda lokalen på din hyrda tid för ett annat ändamål. Du som hyr ska då få information om detta senast tre dagar i förväg. Du behöver inte betala för tiden när vi använder lokalen.

Kameror

På allmänna ytor kan det finnas kamerabevakning.

Fakturor, betalning och avgift

Avgiften ska vara betald inom den tid som står på fakturan vi har skickat. Om du inte gör det har vi rätt att säga upp de tider du har bokat. Vi gör inte några avdrag för den tid du inte har använt lokalen.

Du betalar vad det kostar att använda lokalen. Avgiften kan ändras under bokningsperioden. Vi informerar dig i förväg om den gör det.

Avbokning

Behöver du avboka en lokal gör du det senast tre dagar innan bokad dag och tid för att slippa avgift. Ska du avboka tider i ishallen är det fem dagar innan dag och tid som gäller för att slippa avgift.

Fakturan för din bokning skickas i efterhand.

Nya bokningstider

I din nya ansökan kan du inte hänvisa till dina tidigare bokningstider, eftersom ingen har förtur även om du har bokat tidigare.

Information om hur du bokar idrottslokaler och planer

Tillstånd, ansvar och försäkringar

Du som hyr ansvarar för att du har de tillstånd som krävs för verksamheten i lokalen, och att du följer lagar och förordningar. Lokalen och utrustningen är försäkrade. Vi ansvarar inte för utrustning som tillhör någon annan än kommunen. Du som hyr ansvarar för alla eventuella skador som inträffar under tiden som du hyr. Detta inkluderar skador som är orsakade av både deltagare, med- och motspelare och publik. Du som använder lokalen ska ha det försäkringsskydd som behövs.

Du måste ha fyllt 18 år för att få boka en anläggning.

Nycklar, kort och brickor

Du som bokar har ansvaret för att ha hand om nycklar, kort, brickor och kod på ett tryggt och säkert sätt. Om nycklar, kort eller brickor försvinner ansvarar du för kostnaderna för att till exempel byta lås. Detta gäller även om koder sprids.
På bokningsbekräftelsen finns information om hur du hämtar ut nycklar, kort och brickor. Koden till finns i bokningsbeskedet.

Brandlarm

 • Brandlarmet är kopplat till räddningstjänsten som rycker ut när brandlarmet går.
 • Ring 112 för att informera räddningstjänsten om brandlarmet går utan att det brinner.
 • Räddningstjänsten rycker alltid ut när ett larm går.
 • Du som har bokat betalar utryckningskostnaden.

Om en skada inträffar

Du som hyr ska så fort som möjligt anmäla om en skada har inträffat till förvaltningen för Kultur & Fritid.

Brott mot allmänna bestämmelser

Om du som hyr bryter mot våra allmänna bestämmelser, har vi rätt att omgående säga upp din bokning.

Tvist

Om bokningen leder till en tvist mellan kommunen och du som hyr, ska tvisten avgöras i svensk domstol på kommunens hemort och med stöd av svensk lag.

Försäljning och reklam

Vi bestämmer vilka produkter som får säljas och marknadsföras i lokalen. Om du som hyr vill sälja eller marknadsföra andra produkter som inte ingår i det som kommunen har bestämt, måste du skapa ett separat avtal med oss för att få sälja och marknadsföra dessa. Det kan vara olika bestämmelser i olika lokaler så hör med Kultur & Fritid vad som gäller i lokalen som du hyr.

Musik i lokalen

Du som hyr lokalen ansvarar för att betala ersättning för den musik som spelas under evenemang i lokalen. Du betalar ersättning till Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM).

Överlåtelse av bokningen

Du som hyr får inte överlåta bokningen eller delar av den utan att vi har godkänt det skriftligt.

Tid som inte utnyttjas

Om får förhinder, ska du meddela oss det senast tre dagar innan din hyrda tid startar. Vi ger dig besked på hur vi hanterar avgiften.

Särskilda omständigheter

Vi ansvarar inte för särskilda eller katastrofartade händelser som inte går att förutse. Vi som kommun är inte skyldiga att uppfylla vår del av bokningen, om det som står i avtalet inte går att utföra på grund av händelsens omständigheter. Vi är inte heller skyldiga att utföra något som innebär en onormalt hög kostnad kopplad till händelsens omständigheter, och har vid en sådan händelse ingen skyldighet att betala ut skadestånd eller annan ersättning till dig som hyr lokalen.

Ordningsregler

 • Var inte i lokalen utan ansvarig ledare. Ledaren ska lämna lokalen sist och ska se till att all utrustning finns på rätt plats.
 • Använd rena gymnastikskor för inomhusbruk och inte skor som färgar av sig på golvet eller skor som används utomhus.
 • Du får inte använda klister eller liknande utan särskilt tillstånd.
 • Du ska se till att det är ordning under hyrestiden.
 • Du ansvarar för att deltagare, gäster och publik följer ordningsreglerna.
 • Du ska informera oss om skador och brister i lokalen.
 • Du får inte röka, använda och förvara alkohol eller använda droger i lokalen.
 • Pälsdjur får inte vara i lokalen. Enda undantaget är ledarhundar.
 • Du ska grovstäda lokalen och slänga papper, burkar och annat skräp.
 • Nötter, jordnötter, mandel eller sesamfrön får inte ätas i lokalen, eftersom det kan vara farligt för nötallergiker.
 • Du får inte fortsätta att hyra om du inte följer ordningsreglerna.
 • Du får ersätta kommunen för eventuella merkostnader, hyresförluster och andra skador som uppstått när ni inte har följt reglerna.

Förbjudet med nötter och sesam

Vi serverar aldrig nötter, jordnötter, mandel eller sesamfrön i kommunens lokaler på grund av risken för allergiska besvär. Allergiker ska kunna känna sig trygga att de inte ska få i sig något som kan vara livshotande för dem.

Felanmälan

Om anläggningen har fel eller brister kan ni göra en felanmälan till kommunen.