Idéburet offentligt partnerskap

En kort kvinna med mörkt uppsatt hår vänd mot en man och pratar, hon har ryggen till kameran och han ser glad ut

Idéburet offentligt partnerskap, IOP, är en överenskommelse mellan en eller flera idéburna organisationer och den offentliga sektorn. Det är ett sätt att lösa samhällsutmaningar och jobba tillsammans.

IOP är en avtalsform och en modell för partnerskap som kan användas när varken traditionellt föreningsbidrag eller upphandling är lämplig form. Organisationen Forum - Idéburna organisationer med social inriktning tog fram avtalsformen år 2010.

Idéburet offentligt partnerskap bör främst användas om Kungsbacka kommun och de organisationer som är intresserade av samarbete, har kommit till slutsatsen att ingen av dem självständigt kan lösa den utmaning det handlar om. Det vill säga – att vi gör det tillsammans.

Kärnan är att det bygger på ett ömsesidigt beroende. Det kan låta lite hårt med beroende men det betyder att båda parterna är likvärdiga i samarbetet. Det är inte som ett traditionellt avtal med en beställare och en utförare, säger Clara Engstrand, utvecklingsledare i Kungsbacka.

Det finns många fördelar med att ingå i ett IOP och arbeta ihop för att lösa problem. Att kommuner samverkar med civilsamhället är viktigt för den demokratiska delaktigheten. Civilsamhället ger också viktiga bidrag till innovation och nytänkande inom kommunen.

Fördelen med en IOP är att parterna får tillgång varandras kunskap och resurser och helt andra möjligheter till kontakt med våra målgrupper. Ett IOP ska handla om en verksamhet som den ena eller andra parten inte själva kan genomföra, säger Clara Engstrand.

Vi som kommun får möjlighet att utforska utmaningar ihop med civilsamhället, och komma fram till saker gemensamt. I Idéburna organisationer är det ofta hjärtefrågor som styr verksamheten, det finns en vilja att lösa samhällsutmaningar. Utgångspunkten är att samarbetet ska vara långsiktigt och att man kan utveckla det.

Vem kan ingå i ett idéburet offentligt partnerskap med Kungsbacka?

Det är ett krav att en organisation som vill ingå i ett idéburet offentligt partnerskap med Kungsbacka kommun är en idéburen aktör. Det finns även allmänna grundförutsättningar som organisationen måste uppfylla. Utöver detta ska följande kriterier uppfyllas för att Kungsbacka kommun ska ingå i ett IOP:

 • Kommunen bedömer att samarbetet kan stärka förutsättningarna att nå kommunens mål inom det aktuella området.
 • Det finns förutsättningar hos samtliga parter att genomföra insatsen som samarbetet innebär, samt att utvärdera och utveckla verksamheten.
 • Partnerskapet ska utgå från en gemensam samhällsutmaning, och stämmer överens med kommunens politiska prioriteringar.
 • Alla parter är överens om och har samsyn på målen och målgruppen för samarbetet.
 • Partnerskapet ska finansieras tillsammans. Alla parter bidrar tydligt i budget med materiella eller/och immateriella resurser.
 • Partnerskapet bedöms skapa mervärde för målgruppen.

Allmänna grundförutsättningar för en IOP

 • Partnerskapet är förenligt med kommunallagen
 • Partnerskapet är förenligt med EU:s statsstödsregler
 • Partnerskapet är inte ett köp av tjänst eller verksamhet utan en samfinansierad insats eller verksamhet.
 • Partnerskapet är inte en del av grundfinansiering till civilsamhällets organisationer (föreningsbidrag)
 • Partnerskapet detaljregleras inte av kommunen.
 • Partnerskapet tydliggörs i skrift och handling som en samfinansierad och ömsesidig samverkansrelation
 • Partnerskapet avses pågå under längre tid och utvecklas genom gemensam uppföljning, utvärdering och gemensamma beslut.

Hur gör man för att skriva ett IOP?

Ett avtal för idéburet offentligt partnerskap skrivs ofta runt en speciell verksamhet. Verksamheten ägs ofta av den idéburna organisationen, och den offentliga sektorn vill medverka i verksamheten. I avtalet bestäms vad partnerskapet gäller, vilka resurser respektive part ska bidra med, hur länge avtalet ska gälla med mera.

Ofta skapas Idéburna offentliga partnerskap på initiativ av en organisation i det civila samhället, men det behöver inte vara så. Det viktiga är att båda parter är villiga att skapa ett partnerskap och att det inte är kommunen som ensidigt beställer. När två eller fler parter hittat varandra och vill fortsätta arbeta tillsammans är det viktigt att undersöka om ett Idéburet offentligt partnerskap är rätt modell för samarbetet.

Pågående IOP i Kungsbacka kommun

Inom Kungsbacka kommun har Förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad just nu två pågående IOP med civilsamhället som riktar sig till målgrupper inom arbetsmarknadsprocessen. Om din förening/organisation har en idé till IOP som ni vill diskutera är ni välkomna att kontakta Kungsbacka kommun.