Starta eller driva fristående förskole- eller skolverksamhet

Information och stöd för dig som vill starta eller driver fristående verksamhet inom Förskola & Grundskola.

Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

Om du vill starta en egen förskola eller annan pedagogisk omsorg, till exempel som dagbarnvårdare, ska du ansöka om godkännande hos kommunen där du vill driva din verksamhet.

En kommun är skyldig att godkänna fristående förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem, om verksamheten uppfyller de krav på kvalitet och säkerhet som ställs på motsvarande offentlig verksamhet.

Lämna ansökan i god tid

För en enkel och effektiv handläggning vill vi att du lämnar

 • all den information och de uppgifter som vi frågar efter.
 • din ansökan i god tid innan du vill starta den.

Vi strävar efter att vår handläggningstid ska vara högst 6 månader från det att vi fått en komplett ansökan. Du ansöker genom att fylla i aktuell blankett.

Krav för att få bidrag till fristående verksamhet

Vi beviljar bidrag om:

 • det finns en hållbar ekonomisk kalkyl.
 • verksamheten är öppen för alla.
 • det inte uppstår påtagliga negativa konsekvenser för motsvarande verksamhet i kommunen.
 • avgifterna inte är oskäligt höga.
 • godkänd ägar- och ledningsprövning, gäller fristående förskola eller fritidshem.

Á-priser och resursfördelningsmodell

Bidragets storlek bestäms utifrån årligt fastställda a'-priser och Förskola & Grundskolas resursfördelningsmodell. Nämnden för Förskola & Grundskola ser varje år över resursfördelningsmodellen och det kan innebära principiella förändringar och ge ekonomiska konsekvenser.

Verksamheten får bidrag för inskrivna barn som är folkbokförda i Kungsbacka kommun. För utbetalning ska barnet ha fått plats på grund av:
vårdnadshavares förvärvsarbete, studier, arbetslöshet, föräldraledighet för vård av annat barn, att barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i övrigt eller behöver särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola.

Vi betalar ut bidrag 12 månader per år. Preliminärt bidrag betalar vi ut månadsvis innevarande månad, för de barn som är inskrivna den 15:e. Kontakta oss om du har frågor om bidragens storlek.

Regelbunden tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Kungsbacka kommun ansvarar för tillsyn av den fristående verksamheten. Genom tillsynen vill vi säkerställa att verksamheten kontinuerligt bedrivs enligt såväl skollagens krav samt andra krav som regleras i aktuella styrdokument för den fristående verksamheten.

Ägar- och ledningsprövning

I vår handläggning av ansökan om att få starta fristående förskola eller fritidshem gör vi en så kallad ägar- och ledningsprövning. Prövningen görs också vid förändringar när det gäller ägare eller ledning, dessa ska därför allt anmälas till kommunen.

Prövning för att bli godkänd

För att kunna godkänna starten behöver utövaren/fristående huvudmannen uppfylla dessa krav:

 1. Genom erfarenhet eller på annat sätt ha förvärvat insikt i de föreskrifter som gäller för verksamheten
 2. Ekonomiska förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för verksamheten, och
 3. i övrigt ha förutsättningar att följa de föreskrifter som gäller för utbildningen.

Vidare kräver vi att den enskilde i övrigt bedöms lämplig. Bestämmelser om Ägar- och ledningsprövning är reglerat i skollagen.
Från 1 januari 2023 omfattas även pedagogisk omsorg av bestämmelserna om ägar- och ledningsprövning.

Mer information om vad en ägar- och ledningsprövning innehåller finns via länken Ägar- och ledningsprövning (skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Anmäla förändringar

Om det blir förändringar inom ägar- och ledningskretsen ska det anmälas till Förskola & Grundskola inom en månad efter det att förändringen genomförts. Det görs via vår blankett.

När vi får in anmälan gör vi en prövning för att säkerställa att kraven på ägar- och ledningskretsens erfarenhet och insikt samt lämplighet fortfarande är uppfyllda. Vi ska också bedöma om huvudmannens ekonomiska förutsättningar att bedriva verksamheten påverkas av förändringen.

Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av fristående grundskolor

Förskola & Grundskola lämnar bidrag till fristående grundskolor och har rätt till insyn i deras verksamhet, Skolinspektionen ansvarar för tillsyn.

Förskola & Grundskolas uppdrag och ansvarsområde

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för att godkänna, utöva tillsyn och bevilja bidrag till fristående förskolor och fritidshem. Nämnden beslutar om rätt till bidrag för fristående pedagogisk omsorg och har tillsyn över verksamheten. Skolinspektionen ansvarar för tillsyn av fristående grundskolor, Förskola & Grundskola har rätt till insyn.

Ansökan om utökat barnantal i befintliga lokaler

Fristående huvudmän för förskola behöver göra en ansökan till Förskola & Grundskola om barnantalet i lokalerna utökas i förhållande till sitt tillstånd. Det är en del i vårt ansvar att säkerställa att verksamheten fortsatt uppfyller de förutsättningar som krävts vid godkännandet. Ansökan görs via vår e-tjänst.

Råd och vägledning till fristående huvudmän

I Förskola & Grundskolas tillsynsuppdrag ingår att vi lämnar råd och vägledning till fristående huvudmän. Det sker till exempel genom dialogmöten där vi cirka två gånger per år bjuder in representanter för de fristående huvudmännen. Syftet med mötena är information och dialog om frågor som är knutna till vår tillsyn samt vad som är på gång på kommunal, regional och nationell nivå.

Blanketter för dig som vill starta eller driver fristående verksamhet

Om du vill ansöka om att starta eller behöver göra annan ansökan kopplat till din fristående verksamhet kontakta oss genom att sända ett mejl till forskola.grundskola@kungsbacka.se så skickar vi den blanketten du behöver med e-post. De blanketter som kan vara aktuella är

 • Ansökan om bidrag för fristående verksamhet
 • Ansökan om godkännande och rätt till bidrag för pedagogisk omsorg i egen regi
 • Ansökan om tilläggsbelopp
 • Ansökan om tilläggsbelopp modersmål
 • Handledning arbetslag med elev inom autismspektrumtillstånd
 • Tid på fritidshem utöver lagstadgad rätt
 • Utökad tid i pedagogisk omsorg över 15 timmar vid föräldraledighet

Frågor och svar om fristående verksamhet

Vem kan driva fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg?

Ett bolag, en förening, en samfällighet, en stiftelse eller en enskild individ kan vara huvudman för fristående verksamhet. För att få driva fristående verksamhet ska Skolverkets allmänna råd följas.

De allmänna råd som är aktuella är:
Kvalitet i förskolan, Kvalitet i Fritidshem, Pedagogisk omsorg, Systematiskt kvalitetsarbete för skolväsendet.

Allmänna råd finns att ladda ner på Skolverkets hemsida Länk till annan webbplats..

Kan kommunen hjälpa till med lokal?

Nej, den fristående huvudmannen ansvarar för att ha en lokal tillgänglig redan under handläggningstiden.

Förskola & Grundskola bedömer lokalernas ändamålsenlighet utifrån krav i skollagen samt intentionerna i läroplaner och Skolverkets allmänna råd. Om du ska starta en verksamhet i en lokal som allmänheten har tillträde till kan du behöva anmäla det till kommunens Miljö och Hälsoskydd.

Anmäla skola, förskola eller annan undervisningsverksamhet Länk till annan webbplats.

Vilka kravs ställs på personalens kompetens?

I förskolan ska det finnas förskollärare på varje avdelning, fritidspedagog eller personal med pedagogisk högskoleutbildning inriktad mot den åldersgrupp och verksamhet som avses på fritidshemmet.

Vad gäller för barngruppens sammansättning och storlek?

Barngruppen ska ha en lämplig sammansättning och storlek. Vägledning för detta finns i Skolverkets allmänna råd.

Vad innebär det att "verksamheten ska var öppen för alla"?

Den fristående verksamheten ska vara öppen för alla barn som tas emot i motsvarande offentlig verksamhet. Det beskrivs 2 kap. 5§ skollagen.

Vilka öppettider är jag som fristående skyldig att ha?

Öppettiderna ska anpassas utifrån kartläggning av vårdnadshavarnas behov. Verksamheten ska dock alltid kunna erbjuda omsorg under icke obekväm arbetstid. Vårdnadshavare har rätt att ändra schema under pågående termin och ändringen ska tillgodoses inom rimlig tid.

Hur många barn kan jag som dagbarnvårdare ha inskrivna? Kan två barn dela plats om de inte är närvarande samtidigt? 

Det antal barn som beslutet grundar sig på är sex barn per dagbarnvårdare. Hänsyn tas till faktorer som personalens kompetens, lokalernas storlek och utformning, barnens ålder, barn med annat modersmål än svenska, barn i behov av särskilt stöd i sin utveckling, barnens närvarotider samt förhållandet mellan personalens egna barn och andra barn i gruppen.

Ett barn per plats gäller.