Förändring av skötselytor

Gräsmatta där gräset är klippt en klipplängd in, men växer högre på övrig yta.

Under 2023 har vi förändrat skötseln av våra planteringar och gräsytor. Vi klipper inte längre alla gräsytor lika ofta, och vi kommer att i större utsträckning så frön i våra planteringar istället för att plantera färdiga växter.

I grunden handlar det om att vi måste prioritera om när budgeten inte räcker till, samtidigt som vi ökar vårt bidrag till att nå kommunen och Sveriges miljömål.

Kungsbacka kommun står liksom andra svenska kommuner inför stora behov av att förändra sitt arbetssätt. Ökade drivmedelspriser, en mycket tuffare ekonomisk situation samt omställningen till ett mer hållbart samhälle gör att vi på ett annat sätt än förr måste välja vilka skötselåtgärder vi genomför.

Synliga förändringar

Vi är medvetna om att dessa anpassningar kommer att synas runtom i vår kommun. Till exempel klipper vi i regel bara en klippbredd längs med gator och gång- och cykelvägar så att växtligheten inte hänger över körbanan, men längre ut får det växa högre.

På många allmänna platser kommer du att se att gräset blir högre än vad det varit tidigare innan vi kommer och klipper nästa gång, men vi bedömer att de flesta av ytorna ändå kommer att fungera för lek och samvaro trots högre gräs.

Vi ber om din förståelse att vi som kommun behöver förändra våra invanda beteenden. Det kan också innebära att du kanske behöver gå en annan väg när du rastar hunden, eller att dina barn inte kan spela fotboll på just den gräsyta de spelat på tidigare.

Rondellerna

Våra rondeller kommer även i fortsättningen att vara något vi vill vara stolta över, och vi vet hur mycket de betyder för många i Kungsbacka. De kommer dock inte göras om flera gånger per år och kommer i allt högre grad frösås och innehålla perenna (fleråriga) växter.

Vårt förändrade arbetssätt ger minskade kostnader och minskade utsläpp men samtidigt också ökade möjligheter för våra pollinatörer att i längden förse oss med livsmedel. Vår förändring av karaktären av våra skötselytor ser vi också bidrar till att uppfylla tre av Sveriges 16 miljökvalitetsmål: god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv, och minskade utsläpp av växthusgaser.