Genom att mäta företagsklimatet i kommunen så får vi reda på företagarnas uppfattning om hur det är att driva företag i kommunen.

Rätt kunskap och bemötande bidrar till ett bra företagsklimat, vilket är en förutsättning för att skapa sysselsättning och utveckling. Några av de saker som kommunen kan påverka och därmed underlätta för företagarna är till exempel att korta handläggningstiderna eller vara tydlig med hur taxor och avgifter tas ut.

Vad som krävs för ett bra företagsklimat i respektive kommun är det bara företagarna i varje kommun som kan svara på och i Kungsbacka så tittar vi på framför allt två mätningar: SKR Insikt (Sveriges kommuner och regioner) och Svenskt Näringslivs undersökningar.

SKR Insikt

SKR Insikt är en mätning som görs varje vår av Sveriges Kommuner och Regioner. Resultatet visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom olika myndighetsområden, på en skala 1-100.

I mätningen ställs frågor om sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd.

Enkäten som företagare besvarar innehåller 40 frågor; Tre NKI-frågor (Nöjd-Kund-Index), 11 bakgrundsfrågor, tre öppna frågor samt 23 frågor kopplade till sex serviceområden – information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Företagsklimat 2020 (SKR) Länk till annan webbplats.

Svenskt näringslivs undersökning

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet är att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag.

Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagarna i vardagen.

Kungsbackas resultat (foretagsklimat.se) Länk till annan webbplats.