Kommunens mål och strategier för näringslivsarbetet

Kungsbacka ska ha Västsveriges bästa företagsklimat. Det är ett av kommunens fem mål som går mot Vision 2030, kommunens långsiktiga utveckling som lyfter fram viktiga utvecklingsområden.

Fokus ligger på att kommunen ska vara en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor, samt genom samverkan mellan näringsliv och utbildning få nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag.

Näringslivsstrategi 2030

Näringslivsstrategin går mot Kungsbackas Vision 2030. Den följer också den regionala målbild, de mål och huvudstrategier som Göteborgsregionen ställt sig bakom och som siktar mot 2035. Kungsbackas näringslivsstrategi är anpassade till Kungsbacka kommuns förutsättningar och viljeinriktning för att bidra till regionerna som helhet. Tillväxtstrategi för Halland 2014 – 2020 har beaktats i framtagandet av Kungsbackas Näringslivsstrategi. I arbetet har över 200 företag i olika branscher och storlekar som verkar i olika geografiska delar av kommunen varit delaktiga.

Näringslivsstrategin innehåller sex strategiområden som är av stor vikt för näringslivet:

  • Kompetensförsörjning – Kungsbacka tillvaratar och attraherar kompetens
  • Attraktionskraft – Kungsbacka är en attraktiv plats att besöka, bo och verka i
  • Infrastruktur och tillgänglighet – Kungsbacka har en fungerade infrastruktur och god tillgänglighet
  • Markberedskap och fysisk planering – Kungsbacka har en välfungerande samhällsplanering och detaljplanerad mark som möjliggör för företag att växa och nya företag att etablera sig
  • Näringslivsservice – I Kungsbacka är det enkelt att starta, driva och utveckla företag
  • Innovationskraft – Kungsbacka har ett utvecklingsinriktat klimat för innovationer

Näringslivsstrategi 2030 Pdf, 136.7 kB.

Tempo och kontinuitet

Den stora utmaningen är att möta näringslivets offensiv och expansion samt att behålla tempo och kontinuitet i insatserna. Särskilt fokus de närmsta åren kommer att läggas på etableringsfrågor, service i myndighetsutövning och kompetensförsörjning samt att öka dialogen mellan företagare och kommunen.