Kungsbacka kommun har som mål att ha Västsveriges bästa företagsklimat. Detta ska vi uppnå bland annat genom ett rådgivande förhållningssätt som underlättar för dig som företagare i kontakten med oss.

Om arbetet i Kungsbacka

Arbetet och satsningen för att nå dit, heter Lätt & Rätt. Syftet är bland annat att minska regelkrångel, vilket ska leda till att det blir roligare att vara både företagare och myndighetsutövare i Kungsbacka.

Vi är en kommun med många entreprenörer. Med nästan 10 000 företag är näringslivet brett både vad gäller antal branscher och anställda. Men de allra flesta är små, nästan 75 procent av näringslivet utgörs av bolag med mindre än 25 anställda och 50 procent har färre än tio anställda. Enligt Sveriges kommuner och regioner (SKR) har åtta av tio företag kontakt med kommunen. För dessa ska det vara enkelt att bedriva sin verksamhet i Kungsbacka.

Service i myndighetsutövning är avgörande för tillväxten

I en tillväxtkommun är utmaningen att möta expansionsbehovet från näringslivet och i det finns det flera områden där kommunen har stor påverkan. Företag lever ständigt i en hård konkurrens och många av dem på en global marknad.

En god service och en professionell myndighetsutövning kan vara avgörande för företagens överlevnad och tillväxt samt för kommunens attraktionskraft. Därför är det viktigt att Kungsbacka kommun upplevs som en positiv aktör i näringslivet.

Myndighetsutövning

Myndighetsutövning handlar om beslut eller andra åtgärder som uttrycker samhällets makt gentemot medborgarna. Det behöver inte innebära förpliktelser för privatpersoner, utan kan även vara beslut som gynnar enskilda.

Detta är Lätt och rätt i Kungsbacka

Lätt och rätt i Kungsbacka är ett utvecklingsarbete som grundar sig i Rättviksmodellen. Det som Rättviksmodellen syftar till att uppnå är helt i samklang med Kungsbackas övergripande mål och då främst målet om att nå Västsveriges bästa företagsklimat.

Förenklat handlar det om att vi ska:

  • Kommunicera enkelt och begripligt.
  • Ha korta ledtider och snabb handläggning.
  • Arbeta med ett rådgivande förhållningssätt som underlättar för företagen att göra rätt.
  • Minska administration och regelkrångel.
  • Ha tydliga avgifter och taxor så att företagare förstår och kan förutse vad de betalar för.

Det handlar också om att skapa ömsesidig förståelse mellan företag och myndigheter i verksamheternas villkor och uppdrag, till exempel företagande och myndigheternas tillståndsgivning och tillsyn. Arbetet ska leda till att det blir roligare att vara både företagare och myndighetsutövare.

Pågående insatser:

  • kartläggning nuläge, företagare, politiker och tjänstemän
  • kundresor
  • förtydliga och systematisera etableringsprocessen
  • e-learning för alla nyanställda om näringslivet i Kungsbacka
  • digitalisering och effektivisering vid tillstånd och tillsyn.