Kommunfullmäktiges mål

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen har sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.

Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Bästa företagsklimatet i Västsverige

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.

I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Ett medskapande samhälle och öppen attityd

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.