Kommunfullmäktiges mål

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen har sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

 • I Kungsbacka finns attraktiva bostäder för olika behov, generationer och livsstilar.
 • Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.
 • I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.
 • I Kungsbacka är vi trygga och får en god vård och omsorg när vi behöver stöd för att få livet att fungera.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

 • Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.
 • Kungsbacka ska verka för ett fossilfritt och cirkulärt samhälle som också skyddar och främjar biologisk mångfald.
 • Kungsbacka ska verka för ett socialt hållbart samhälle.
 • Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Bästa företagsklimatet i Västsverige

 • Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.
 • I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

 • Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.
 • I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Ett medskapande samhälle och öppen attityd

 • I Kungsbacka är invånare, kunder, företag och föreningar medskapande i att utforma det goda livet.
 • Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.
 • Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare