Dataskydd och integritet

När bild på två händer som skriver på en silvrig laptop. I förgrunden syns en kaffe kopp och ett anteckningsblock.

När du är i kontakt med oss använder vi vissa personuppgifter för att kunna utföra vår service till dig och till allmänheten.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Du ska kunna lita på att vi behandlar dina personuppgifter på ett respektfullt sätt genom att tänka på din integritet.

Vi arbetar enligt dataskyddsförordningen. Dataskyddsförordningen är det svenska namnet på EU-lagen the General Data Protection Regulation, som ibland även förkortas GDPR.

Integritetspolicy

I Kungsbacka kommun har vi en policy som beskriver hur vi ska hantera personuppgifter. Syftet är att du som vänder sig till Kungsbacka kommun ska kunna känna dig trygg med att dina personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt.

Vi ska även se till att vi i kommunen inte hanterar personuppgifter i onödan och att de personuppgifter som vi hanterar inte riskerar att hamna i orätta händer.

Styrande dokument

Policy som komplement

Vår policy omfattar alla kommunala nämnder, bolag och stiftelse i Kungsbacka kommun och är ett komplement till lagen som styr hur personuppgifter får behandlas.

Varje kommunal nämnd, bolag och stiftelse är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de personuppgifter som behandlas i dess verksamhet.

Kommunstyrelsen samordnar

Kommunstyrelsen ska leda, samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla lagen.

Integritetsskyddspolicy Pdf, 115.5 kB.

SEFOS meddelande- och videotjänst


För att kommunicera känsliga uppgifter, sekretess och extra skyddsvärda personuppgifter med externa invånare och andra myndigheter använder vi oss av tjänsten SEFOS. Tjänsten kan hantera säkra digitala möten och meddelanden.

Exempel på områden när SEFOS kan användas:

  • socialtjänsten
  • rehabilitering
  • vårdsamtal
  • elevhälsa

När du ska läsa ett meddelande eller ansluta till ett videmöte behöver du identifiera dig med Svensk e-legitimation. (BankID eller Freja eID plus). Om du inte har Svensk e-legitimation kan handläggare välja att du får logga in med tvåfaktorsinloggning.

Här finner du stödmaterial för hur du öppnar meddelanden och hur du ansluter dig till videomöten. Du kan ansluta dig 15 minuter innan mötet startar.

Öppna säkra meddelanden från Kungsbacka kommun.pdf Pdf, 513.5 kB.

Mötesinbjudan videomöte från Kungsbacka kommun.pdf Pdf, 850.9 kB.

Vårt dataskyddsombud i Kungsbacka

Du kan kontakta vårt dataskyddsombud med frågor kring dataskydd och personuppgifter. Dataskyddsombudet granskar regelbundet kommunens personuppgiftshantering.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en person som är i livet. Det är exempelvis namn, personnummer, fastighetsbeteckning eller telefonnummer. Personuppgifter kan också vara identifierbara bilder och ljudupptagningar som man behandlar digitalt.

Vilken typ av personuppgifter hanterar kommunen?

De vanligaste personuppgifterna som kommunen hanterar är namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer. Varje kommunal nämnd, bolag eller stiftelse kan hantera ytterligare personuppgifter. Detta är de skyldiga att informera dig som registrerad om. Läs mer om vad varje nämnd, bolag och stiftelse gör med personuppgifter här nedan.

Vem har tillgång till mina personuppgifter?

Dina personuppgifter är bara tillgängliga för de medarbetare i kommunen som behöver dem för att kunna utföra sitt jobb.

Vad är behandling av personuppgifter?

"Behandling" enligt dataskyddsförordningen är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som kommunen gör med dina personuppgifter. Några exempel på vad som kan räknas som behandling av personuppgifter är när vi samlar in, registrerar, organiserar, lagrar, bearbetar, för över och raderar personuppgifter.

Vem är ansvarig för behandlingen av personuppgifter?

I Kungsbacka kommun är det varje nämnd, kommunalt bolag eller stiftelse som är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som de gör inom sina respektive ansvarsområden.

Vad gör kommunen med mina personuppgifter och varför?

Vi använder i första hand dina personuppgifter när vi hanterar ditt ärende för att uppfylla vårt åtagande gentemot dig som kommuninvånare.

Vi behandlar både uppgifter som du själv lämnar till oss, och uppgifter som vi får från andra för att kunna handlägga de ärenden vi är skyldiga till enligt lag. Det kan vara uppgifter från allmänt tillgängliga källor, till exempel från Skatteverket eller uppgifter som lämnas i ett klagomålsrelaterat ärende, till exempel i kommunens visselblåsarfunktion eller vid anmälan om miljöpåverkan.

Kungsbacka kommun behandlar personuppgifter inom varje nämnd eller kommunalt bolag och stiftelses verksamhetsområde. Vi får bara behandla personuppgifter enligt vissa lagliga grunder: när behandlingen är en del av att uppfylla ett allmänt intresse, en rättslig skyldighet eller myndighetsutövning. Det kan även vara baserat på att uppfylla ett avtal, ibland ett samtycke eller när det behövs för att rädda liv och hälsa.

Det kan till exempel handla om att du lämnar en synpunkt på att ett par gatlampor har slocknat i ett av kommunens områden. För att vi ska kunna ta kontakt med dig behöver den som behandlar ditt ärende få del av dina kontaktuppgifter. Ett annat exempel är om du ansöker om bygglov eller om du använder dig av kommunens gästnätverk för att surfa på Internet.

Vilken rätt har jag till insyn?

Du har rätt till insyn och viss inflytande i behandlingen och kan använda vår e-tjänst om du:

  • Vill rätta eller radera dina uppgifter
  • Vill ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till oss
  • Tror att vi behandlat dina personuppgifter fel
  • Vill invända, begränsa eller ha ut mer information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, ett så kallat registerutdrag.
  • Vill begära en flytt av information, dataportabilitet

Använd dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen Länk till annan webbplats.

När vi tar emot din begäran ser vi om det är möjligt att tillgodose dina önskemål beroende på vad lagen säger.

Hur länge sparas mina personuppgifter

Kommunen rensar regelbundet bort personuppgifter som inte längre behövs. Många av uppgifterna behöver dock sparas för eftervärlden enligt till exempel arkivlagen för att de ska finnas för eftervärlden. Att spara för eftervärlden betyder att vi måste arkivera viss information enligt arkivlagen som en del i att uppfylla offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen handlar om insynen i det offentliga och att myndigheters verksamhet. Principen är en del av Sveriges statsskick.

Den så kallade dokumenthanteringsplanen som varje kommunal nämnd, bolag och stiftelse ska ha enligt arkivlagen anger hur länge olika dokumenthandlingar och uppgifter ska sparas.

Du har alltid rätt att begära att vi ska radera dina personuppgifter men det är inte alltid vi kan tillmötesgå din begäran just på grund att kommunen är skyldig att bevara dem.

Är mina personuppgifter en allmän handling?

Allmänna handlingar regleras av svenskt regelverk. Det innebär att dina personuppgifter kan komma att begäras ut som allmän handling enligt tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Observera att sekretessprövning alltid görs för att se till att uppgifter som skyddas av sekretess inte sprids till obehöriga. Det görs också en prövning för att hindra att uppgifterna används i strid mot dataskyddsförordningen.

Delas mina personuppgifter?

I vissa ärenden kan vi behöva hämta kompletterande information om dig, exempelvis från nationella databaser eller från andra myndigheter.

Beroende på ditt ärende kan de personuppgifter vi behandlar om dig även delas med andra förvaltningar inom kommunen eller med andra myndigheter, som Skatteverket, Svenska statistikmyndigheten, SCB och Försäkringskassan. Uppgifterna kan också delas med leverantörer av datasystem, så kallade personuppgiftsbiträden, som vi använder för att kunna hantera ditt ärende. Om dina uppgifter överförs till ett land utanför EU/EES i samband med detta är kommunen och våra biträden skyldiga att se till att uppgifterna skyddas enligt EU-regler.