Personuppgifter inom nämnden för Service

Förvaltningen för Service kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter ska behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan kopplas till en fysisk person, till exempel namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning och e-postadress.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det är nämnden för Service som är personuppgiftsansvarig. Det innebär att nämnden har det yttersta ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas till exempel att registrera, lagra, gallra, arkivera eller skriva ut personuppgifterna.

I enlighet med GDPR behandlar vi dina personuppgifter utifrån:

 • avtal med den registrerade
 • rättslig förpliktelse
 • myndighetsutövning och uppgifter av allmänt intresse.

Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga de ärenden som förvaltningen för Service är ålagda att hantera. Personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

När personuppgifter kommer in till förvaltningen för Service anses de i regel vara allmänna handlingar som vid en begäran kan komma att lämnas ut, om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Förvaltningen kan även komma att inhämta uppgifter från tredje part, till exempel från olika myndigheter såsom Skatteverket.

Förvaltningens verksamheter hanterar personuppgifter inom följande områden

 • Ny- till- och ombyggnad samt inhyrning av verksamhetslokaler
 • fastighetsförvaltning och -underhåll
 • måltidsproduktion och servering i förskolor, skolor, gymnasier och boenden
 • lokalvård
 • löneadministration
 • stöd för personalrekrytering
 • kundtjänst
 • inköp (upphandling och e-handel)
 • gemensam fordonshantering
 • IT, drift och support samt telesupport
 • ekonomisk rådgivning enligt socialtjänstlagen
 • konsumentrådgivning
 • energi- och klimatrådgivning
 • bostadsförmedling

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Medarbetare på förvaltningen för Service som handlägger ärendet hanterar personuppgifterna. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part, som leverantörer, eller andra förvaltningar, om det krävs för att kommunen ska kunna utföra sina åtaganden. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till en annan myndighet om vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina uppgifter sparas hos oss i enlighet med gällande lagkrav och informationshanteringsplaner. Detta innebär att dina uppgifter antingen kommer gallras efter en tid, eller bevaras.

Övriga frågor och mer information

Du har rätt att få information om, och ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Detta kallas registerutdrag. Om du vill ansöka om registerutdrag kan du göra detta via vår e-tjänst.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till kommunens Dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.