Personuppgifter inom nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad

Här kan du läsa om hur Gymnasium & Arbetsmarknad behandlar personuppgifter. Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.

Nämnden för Gymnasium & Arbetsmarknad ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, etablering, ekonomiskt bistånd samt arbetsmarknadsinsatser.

Nämndens verksamheter behandlar elevers och vårdnadshavares personuppgifter för att planera, bedriva och följa upp verksamhet i gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola och vägledning.

Vi behandlar också personuppgifter för personer som söker ekonomiskt bistånd, som deltar i arbetsmarknadsinsatser samt för ensamkommande barn och nyanlända.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behandlar endast de personuppgifter som behövs för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag. Det kan till exempel handla om att erbjuda en utbildning eller handlägga en ansökan. De vanligaste uppgifterna vi hanterar är namn, adress, kontaktuppgifter och personnummer.

Personuppgifter behandlas endast så länge det är nödvändigt och raderas enligt gällande lagstiftning. Det innebär att vi sparar dem under olika lång tid beroende på vad uppgifterna gäller och vad lagen säger.

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra och uppgifter som handlar om barn räknas som extra skyddsvärda. Det innebär att vi generellt ska vara försiktiga i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet som omfattar barn.

När vi handlägger ekonomiskt bistånd behandlar vi ofta känsliga personuppgifter, till exempel uppgift om hälsa. Vi ser till exempel till att endast de som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till informationen. Det finns fastställda rutiner och instruktioner för att säkerställa att allt vi gör följer dataskyddsförordningen.

Sekretess

Det finns också annan lagstiftning som styr hur vi får hantera information om dig. Det handlar om att vi dessutom ska följa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen.

Rätt att behandla personuppgifterna, laglig grund

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs att det finns det som kallas ”laglig grund ” för det vi gör. Vi behandlar personuppgifter främst utifrån de lagliga grunderna:

  • Allmänt intresse; Att bedriva utbildning är till exempel en uppgift av allmänt intresse. Exempelvis för att utveckla och förbättra undervisningen.
  • Rättslig förpliktelse; Att hantera ansökningar om ekonomiskt bistånd eller för att pröva om tillhörighet i anpassad gymnasieskola är vi skyldiga att göra enligt lag. De personuppgifter som vi behöver för att kunna göra det är ett exempel på när vi behandlar uppgifter utifrån den lagliga grunden ”rättslig förpliktelse”.
  • Myndighetsutövning; Att besluta om betyg, bestämma att en elev behöver särskilt stöd eller besluta om ekonomiskt bistånd handlar om att behandla uppgifter där den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Du kan inte motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter utifrån de här lagliga grunderna däremot har du enligt Dataskyddsförordningen vissa rättigheter. Du kan läsa mer om vilka det är och hur du använder dem under rubriken Din rätt till information.

Samtycke - en laglig grund som sällan används

Utifrån bestämmelser om hanteringen av personuppgifter finns det ibland möjlighet att använda den lagliga grunden samtycke. I vår verksamhet är det nästan aldrig aktuellt att använda den. Det beror på att vi inte ska behandla dina personuppgifter till något som inte ingår i vårt uppdrag. Det handlar också om att samtycke inte ska användas mellan parter som är i beroendeställning till varandra och så är det i förhållandet skola-elev eller kommun-invånare.

I undantagsfall kan vi använda samtycke, till exempel om någon självmant vill ha stöd vid arbetssökande eller om det i något sammanhang finns en anledning att lägga ut en bild på några elever på skolans hemsida. Vi kan dock inte med stöd av samtycke generellt publicera bilder på våra barn och elever för att presentera en skola eftersom det inte ingår inte i vårt huvuduppdrag.

Personuppgifter som delas med företag och myndigheter

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi i vissa sammanhang dela personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, till exempel i samband med drift av våra IT-system.

Företaget får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna.

Vi kan även ha en skyldighet enligt lag, så kallad uppgiftsskyldighet, att lämna vissa uppgifter till andra myndigheter som till exempel statistikuppgifter till SCB eller uppgift om frånvaro till CSN.

Din rätt till information

Du har rätt att få information om för vilka ändamål som dina personuppgifter behandlas och med vilken laglig grund. Nedan finns en översiktlig beskrivning över vilka personuppgifter vi behandlar inom våra verksamheter.

Information om personuppgiftsbehandlingar Pdf, 169.2 kB.

I vår registerförteckning beskriver vi mer detaljerat vilka personuppgifter vi behandlar. Förteckningen uppdateras regelbundet. För att ta del av den senaste versionen är du välkommen att kontakta förvaltningen för Gymnasium & Arbetsmarknad.

Använd kommunens e-tjänst om du vill ha ett personligt utdrag över vilka personuppgifter som vi behandlar om just dig.

Använd dina rättigheter enligt GDPR