Personuppgifter inom nämnden för Förskola & Grundskola

Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Här finns information om hur vi arbetar för att säkerställa att vi följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Nämnden för Förskola & Grundskola ansvarar för de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag; att barn och elever i åldrarna 1-16 år får utbildning och omsorg av hög kvalitet där alla elever når målen för utbildningen.

Personuppgifter som vi behandlar

Vi behöver i olika sammanhang och i våra stödjande IT-system ha och behandla personuppgifter om bland annat barns, elevers och vårdnadshavares namn, adress, andra kontaktuppgifter och personnummer.

Personuppgifter om dig och din familj behandlas som grundprincip endast så länge det är nödvändigt. Uppgifterna ska raderas enligt gällande lagstiftning, det innebär att vi sparar dem under olika lång tid beroende på vad uppgifterna gäller och vad lagen säger.

Din rätt till information

Som vårdnadshavare eller elev har du alltid rätt att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, varför och vilken rätt som styr.

I Förskola & Grundskolas registerförteckning beskriver vi det vi gör. Förteckningen uppdateras regelbundet, för att ta del av senaste version är du välkommen att mejla forskola.grundskola@kungsbacka.se.

Om du vill ha ett personligt utdrag om vilka personuppgifter om just dig som vi behandlar använder du dig av vår e-tjänst.

Använd dina rättigheter enligt GDPR

Rätt att behandla uppgifterna, laglig grund

För att vi ska få behandla dina personuppgifter krävs att det finns det som kallas ”laglig grund ” för det vi gör. Förskola & Grundskolas behandlingar görs främst utifrån de lagliga grunderna

  • Allmänt intresse; Att bedriva utbildning är till exempel en uppgift av allmänt intresse. Exempelvis för att utveckla och förbättra undervisningen.
  • Rättslig förpliktelse; Att hantera ansökningar för att få plats i förskola är vi skyldiga att göra enligt skollagen. De personuppgifter som vi behöver för att kunna göra det är ett exempel på när vi behandlar uppgifter utifrån den lagliga grunden ”rättslig förpliktelse”.
  • Myndighetsutövning; Att besluta om betyg eller bestämma att en elev behöver särskilt stöd handlar om att behandla uppgifter där den lagliga grunden är myndighetsutövning.

Du kan inte motsätta dig att vi behandlar dina personuppgifter utifrån de här lagliga grunderna men du kan begära att få felaktiga uppgifter om dig rättade.

Samtycke en laglig grund som sällan används inom Förskola & Grundskola

Utifrån bestämmelser om hanteringen av personuppgifter finns det ibland möjlighet att använda den lagliga grunden samtycke. I vår verksamhet är det nästan aldrig aktuellt att använda den. Det beror på att vi inte ska behandla dina personuppgifter till något som inte ingår i vårt uppdrag. Det handlar också om att samtycke inte ska användas mellan parter som är i beroendeställning till varandra och så är det i förhållandet skola-elev.

I undantagsfall kan vi använda samtycke, till exempel om det i något sammanhang finns en anledning att lägga ut en bild på några elever på skolans hemsida. Vi kan dock inte med stöd av samtycke generellt publicera bilder på våra barn och elever för att presentera en skola eftersom det inte ingår inte i vårt huvuduppdrag.

Känsliga och särskilt skyddsvärda personuppgifter

Vissa personuppgifter är mer integritetskänsliga än andra och uppgifter som handlar om barn räknas som extra skyddsvärda. Det innebär att vi generellt ska vara försiktiga i all behandling av personuppgifter i vår verksamhet. Vi ser till exempel till att endast de som behöver uppgifterna i sitt arbete har tillgång till informationen. Det finns fastställda rutiner och instruktioner för att säkerställa att allt vi gör följer bestämmelser och principer i dataskyddsförordningen.

Sekretess

Det finns också annan lagstiftning som styr hur vi får hantera information om dig och din familj. Det handlar om att vi även ska följa bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen

Digitala läromedel och personuppgifter

Barn och elever ska ha tillgång till och använda digitala läromedel i sitt lärande. Innan det blir möjligt att använda ett digitalt läromedel går vi igenom säkerheten vad gäller personuppgifter, om dessa behövs för att kunna använda till exempel en app eller ett program via Ipad eller dator.

Personuppgifter som delas med företag

För att kunna utföra vårt uppdrag behöver vi i vissa sammanhang dela personuppgifter med företag som tillhandahåller tjänster till oss, exempelvis i samband med drift av våra IT-system

Företaget får endast behandla personuppgifterna enligt våra instruktioner och inte använda uppgifterna för egna ändamål. De är även skyldiga att skydda personuppgifterna.