Personuppgifter inom nämnden för Miljö & Hälsoskydd

Här kan du läsa hur nämnden för Miljö & Hälsoskydd behandlar dina personuppgifter. De uppgifter som behandlas är de som behövs för att kunna handlägga ärenden och fakturera ditt ärende.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har ansvaret för att de personuppgifter som behandlas inom vår verksamhet hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt lagstiftningen. Till hjälp finns dataskyddsombud och dataskyddskontakt.

Personuppgifter som behandlas

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan identifiera en levande person. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd behandlar personuppgifter som till exempel namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fotografier.

Det förekommer även i enstaka fall att känsliga personuppgifter kommer in till och behandlas av nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Uppgifter som omfattas av sekretess gäller oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter och samtycke

De uppgifter som behandlas är de som nämnden för Miljö & Hälsoskydd behöver för att kunna handlägga ärenden och fakturera ditt ärende på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Vi efterfrågar och inhämtar de uppgifter som krävs för handläggning av ärendet. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd behandlar också personuppgifter som du själv eller andra väljer att lämna till oss via e-tjänst, e-post, post, telefon eller personligen.

Den som lämnar in en anmälan om klagomål har rätt att vara anonym men det kan vara svårare att utreda ärendet utan kontaktuppgifter. Man kan inte begära att få vara anonym i efterhand.

För att få behandla dina personuppgifter behöver nämnden för Miljö & Hälsoskydd en laglig grund till behandlingen så som allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd tar emot och hanterar personuppgifter i nedanstående ärenden:

Personuppgiftsbehandling utifrån miljöbalken

Ansökan och ärenden inom dessa områden

 • Ansökan om
  • enskild avloppsanläggning,
  • ändring av enskild avloppsanläggning,
  • anläggning för bad,
  • disk och tvätt,
  • inrätta förmultningstoalett,
  • dispens från anslutning till kommunalt avlopp,
  • dispens för slamtömning,
  • förlängd tid för att utföra beslutad åtgärd,
  • dagvattenanläggning,
  • verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde.
 • Installation av värmepump och installation av värmepump inom vattenskyddsområde.
 • Spridning av kemiska bekämpningsmedel, efterbehandling av förorenade områden, miljöfarlig verksamhet och ändring av miljöfarlig verksamhet.
 • Hygienisk verksamhet, bassängbad, utbildningslokaler och solarium.
 • Dispens PCB, dispens spridning av gödsel, dispens årlig tömning av oljeavskiljare och dispens från hämtning av hushållsavfall.
 • Kompostering av latrin, eget omhändertagande av avloppsslam, djurhållning inom detaljplanelagt område och nedgrävning av häst.

Rapportering

Rapportering om

 • spridning av biocider,
 • strandskydd,
 • installation av cistern,
 • cistern som tagits ur bruk,
 • skrotning av stationär kyl eller värmeanläggning,
 • driftstörning,
 • sprutjournal,
 • stoftmätning.

Tillsyn

Tillsyn (vilket innebär kontroll, granskning, information, rådgivning) av

 • avloppsförening,
 • små avloppsanläggningar,
 • uppföljning av ny anläggning,
 • uppföljning av meddelat förbud,
 • förorenat område,
 • jordbruk,
 • strandskydd,
 • miljöfarlig verksamhet,
 • brand, driftstörning,
 • olycka,
 • hygienisk verksamhet,
 • solarium,
 • förskolor, skolor och gymnasium,
 • strandbad,
 • bassängbad,
 • bostäder,
 • idrottsverksamhet,
 • samlingslokaler,
 • tillfälligt boende,
 • vårdlokaler,
 • lokaler för förvaring av djur,
 • smittskydd.

Granskning

Granskning av

 • kontrollplan,
 • kontrollrapport – cistern,
 • kontrollrapport – stationär kyl eller värmeanläggning,
 • miljörapport.

Klagomål

Klagomål om

 • ljud,
 • lukt,
 • eldning,
 • nedskräpning,
 • inomhusmiljö,
 • störning av djur,
 • strandskydd,
 • enskilt avlopp,
 • förorening,
 • schaktmassor,
 • smittspridning,
 • utsläpp,
 • annan olägenhet.

Avgifter

Årliga avgifter och debiteringar.

Övriga fall

Övrigt som innebär

 • samråd inför tillståndsansökan,
 • beslut för kännedom från bygglovsavdelningen,
 • länsstyrelsen eller annan myndighet,
 • påträffad förorening,
 • periodisk besiktning,
 • hantera inkommande frågor,
 • information och rådgivning.

Personuppgiftsbehandling utifrån livsmedelslagen

 • Anmälan om
  • registrering av livsmedelsanläggning,
  • registrering av dricksvattenanläggning,
  • ändring av livsmedelsanläggning.
 • Tillsyn av
  • livsmedelsanläggning,
  • dricksvattenanläggning.
 • Fastställande av
  • faroanalys – dricksvattenanläggning,
  • provtagningsprogram - dricksvattenanläggning.
 • Riskklassning och årlig avgift (beslut eller ändring).
 • Övrigt som innebär att utfärda exportintyg, inkommen och upprättande av RASFF (EU:s rapporteringssystem för livsmedelsrisker).

Personuppgiftsbehandling utifrån alkohollagen, tobakslagen och lagen om receptfria läkemedel

 • Ansökan om
  • serveringstillstånd,
  • provsmakning,
  • serveringsyta,
  • serveringstid,
  • tobakstillstånd,
  • anordnande av provsmakning,
  • serveringsansvarig personal,
  • ändrade ägarförhållande, styrelse eller PBI,
  • kryddning av spritdryck som snaps,
  • lokal för cateringsverksamhet,
  • förändring av verksamhetsinriktning,
  • ändring av namn på serveringsstället,
  • registrering folköl,
  • registrering e-cigaretter,
  • ändring av gällande tobakstillstånd,
  • ändrade ägarförhållanden,
  • ändring av gällande registrering.
 • Återkallelse av
  • serveringstillstånd egen begäran,
  • serveringstillstånd konkurs,
  • tobakstillstånd egen begäran,
  • tobakstillstånd konkurs.
 • Tillsyn (kontroll, granskning, information, rådgivning) av
  • tobak,
  • folköl,
  • e-cigaretter,
  • läkemedel,
  • provköp av tobak,
  • rökfria miljöer.
 • Klagomål om missförhållanden eller brister servering eller tobak.
 • Årliga avgifter och debiteringar.

Registrering, arkivering och utlämnande

Dina personuppgifter finns registrerade i våra ärendehanteringssystem.

Personuppgifter får inte användas till något annat syfte än vad de samlats in för från början om det inte finns skäl som väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har en rättslig förpliktelse att i enlighet med arkivlagen ta hand om de allmänna handlingar som kommer in eller upprättas och de ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättsskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

De flesta av handlingarna tillhörande ditt ärende bevaras därför i våra arkiv även efter att ditt ärende har avslutats. Vilka handlingar som bevaras finns upptaget i vår dokumenthanteringsplan.

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har också en rättslig förpliktelse att i enlighet med tryckfrihetsförordningen och offentlighetsprincipen lämna ut allmänna handlingar, det betyder att dina inlämnade uppgifter kan komma att lämnas ut om det kommer in en sådan begäran. Denna skyldighet omfattar inte elektronisk utlämning så som via e-post eller via internet. Vid begäran om att få ta del av handlingar görs alltid en sekretess- och menprövning före handlingarna lämnas ut.

Personuppgifter kan komma att delas

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med leverantör av system, e-arkiv, myndigheter, eller andra aktörer i de ärenden där vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.

Detta kan innebära att personuppgifter överförs till tredje land om fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren bor utanför Europeiska unionen.

Nämndens dataskyddskontakt och kommunens dataskyddsombud

Som registrerad har du rätt att få dina personuppgifter rättade eller i vissa fall raderade.

Om du har frågor om nämnden för Miljö & Hälsoskydds behandling av dina personuppgifter eller frågor kring dataskydd och personuppgifter kan du kontakta Kungsbacka kommuns dataskyddsombud.

Dataskyddsombudets uppgift är att granska att vi inom nämnden för Miljö & Hälsoskydd följer våra rutiner och de regler som finns kring personuppgiftshantering.