Så behandlar föreningsservice personuppgifter

Kungsbacka kommun behandlar personuppgifter när föreningen söker lokalt aktivitetsbidrag hos oss.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om medlemmar i föreningar för att kunna behandla föreningens bidragsansökan utifrån nämnden för nämnden för Kultur & Fritids bidragsregler. Vi använder också uppgifterna för att följa upp nämndens mål och statistik.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

De personuppgifter vi samlar in är för- och efternamn, personnummer, mobilnummer och mejladress. Vi sparar även information om medlemmarnas aktivitet, till exempel vilken verksamhet, vilken tidpunkt och vilken lokal de är i.

Går via föreningens närvarosystem

Personuppgifterna skickas till oss via föreningens system för närvarohantering eller genom att föreningen skickar in en bidragsansökan med personuppgifterna. Vi tillämpar integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter.

Vilken rättslig grund lutar vi oss mot?

Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse. Uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån nämndens beslut i nämnden för Kultur & Fritid gällande dokumenthanteringsplan.

Delar vi vidare personuppgifterna?

Vi kan komma att dela personuppgifterna med underbiträden för systemutveckling och med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra uppgifter till ett land utanför EU.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Personuppgiftsansvarig är nämnden för Kultur & Fritid. Du kan kontakta oss om du vill ha ut information om:

  • de uppgifter vi har om dig
  • för att begära rättelse
  • överföring
  • för att begära att vi begränsar behandlingen
  • för att göra invändningar
  • för att begära radering av dina uppgifter.

Begäran om registerutdrag ska ske skriftligen undertecknat med namnteckning till Kultur & Fritid, 434 81 Kungsbacka. Eller via vår E-tjänst.

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.