Personuppgifter inom nämnden för Vård & Omsorg

Nämnden för Vård & Omsorg ansvarar för de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Personuppgifter som vi behandlar

I olika sammanhang och i våra IT-system behöver vi ha och behandla personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda vård och omsorg.

Detta kan innebära att vi till exempel behöver veta vilket stöd och hjälp du behöver från socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi behandlar personuppgifter om bland annat namn, personnummer, kontaktuppgifter, hälsa, anhöriga, företrädare och beslut. I vissa fall lämnas uppgifter till oss frivilligt. I andra fall kan vi få in uppgifter på annat sätt, som till exempel via en förskrivning från läkare.

Vi behandlar även personuppgifter om det som dataskyddsförordningen benämner som allmänt intresse. Det kan till exempel vara forskning, arkivering, framställning av statistik eller återsökning av statliga medel kopplat till den verksamhet vi bedriver. Om du är beviljad en insats samlar vi uppgifterna om dig i en personakt eller hälso- och sjukvårdsjournal som vi sparar som längst i fem respektive tio år efter att vi avslutat ditt ärende.

Efter fem respektive tio år gallrar vi akten och journalen. Vissa akter lämnar vi vidare för forskning, andra uppgifter raderar vi när vi inte längre behöver dem i vårt arbete. I nämnden för Vård & Omsorgs informationshanteringsplan hittas information om vilka typer av handlingar som finns och hur de ska hanteras.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna samlar vi främst i digital form, men vi kan även hantera dem i pappersform. Det är bara behörig personal som har tillgång till dem. Det är i första hand uppgifter som du själv har lämnat. När det finns ett berättigat behov kan vi hämta uppgifter från anhöriga, offentliga register och andra kommunala verksamheter och offentliga myndigheter.

Personuppgifter som delas med andra

Vi kan behöva lämna ut personuppgifter till andra där vi har krav på oss att göra det enligt lagen, till exempel till polisen.

Uppgifter och information som kommer in till oss blir en allmän handling som vi diarieför eller registrerar, och som vi vid en begäran lämnar ut om uppgifterna inte skyddas av sekretess. Vi kan alltså behöva lämna ut personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.

Som regel lagras personuppgifter i digital form hos externa företag. Hur de kan, får och måste hantera informationen är starkt reglerat med höga krav på teknisk och organisatorisk säkerhet. De omfattas också av samma tystnadsplikt och sekretesskyldigheter som kommunen gör.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, varför och vilken rätt som styr. Om du vill ha ett personligt utdrag om vilka personuppgifter om just dig som vi behandlar använder du vår e-tjänst.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på fel sätt kan du kontakta oss eller Integritetsskyddsmyndigheten.