Personuppgifter inom nämnden för Individ & familjeomsorg

Nämnden för Individ & familjeomsorg ansvarar för de personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag.

Personuppgifter som vi behandlar

I olika sammanhang och i våra IT-system behöver vi ha och behandla personuppgifter för att vi ska kunna erbjuda stöd och service, som till exempel hjälp att komma ur ett missbruk eller stöd till dig som är barn och ungdom och din familj. Vi behandlar personuppgifter om bland annat namn, personnummer, kontaktuppgifter, hälsa, sociala och ekonomiska omständigheter, anhöriga, företrädare och beslut.

I vissa fall lämnas uppgifter till oss frivilligt. I andra fall kan vi få in uppgifter på annat sätt, som till exempel via en anmälan om att ett barn far illa.
Vi behandlar även personuppgifter om det som dataskyddsförordningen benämner som allmänt intresse, till exempel forskning, arkivering, framställning av statistik eller återsökning av statliga medel kopplat till den verksamhet vi bedriver.

Om du är beviljad en insats samlar vi uppgifterna om dig i en personakt som vi sparar som längst i fem år efter att vi avslutat ditt ärende. Efter fem år gallrar vi akten. Ett styrt urval av akter lämnar vi vidare för forskning. Vissa personakter lämnar vi vidare för arkivering, som till exempel akter för dig som bott i ett familjehem eller i hem för vård och boende, hvb-hem. Det gör vi för att du ska kunna ta del av din historia i vuxen ålder. Andra uppgifter raderar vi när vi inte längre behöver dem i vårt arbete.

Insamling och utlämnande av uppgifter

Personuppgifterna samlar vi främst i digital form, men vi kan även hantera dem i pappersform. Det är bara behörig personal som har tillgång till dem. Det är i första hand uppgifter som du själv har lämnat. Ibland hämtar vi uppgifter från anhöriga, offentliga register och andra kommunala verksamheter och offentliga myndigheter.

Personuppgifter som delas med andra

I vissa fall kan vi behöva lämna ifrån oss personuppgifter eftersom delar av vår verksamhet bedrivs av externa utförare, som till exempel privata familjehemsföretag. De ansvarar för att behandla de personuppgifter som vi lämnar till dem enligt lagen. Vi kan även behöva lämna ut personuppgifter till andra där vi har krav på oss att göra det enligt lagen, till exempel till polisen.

Uppgifter och information som kommer in till oss blir en allmän handling som vi diarieför eller registrerar, och som vi vid en begäran lämnar ut om uppgifterna inte skyddas av sekretess. Vi kan alltså behöva lämna ut personuppgifter enligt offentlighetsprincipen.

Din rätt till information

Du har alltid rätt att få information om vilka uppgifter om dig som vi behandlar, varför och vilken rätt som styr.

Om du vill ha ett personligt utdrag om vilka personuppgifter om just dig som vi behandlar använder du vår e-tjänst. Använd dina rättigheter enligt GDPR.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter på fel sätt kan du kontakta oss eller Datainspektionen.