Personuppgifter inom nämnden för Teknik

Nämnden för Teknik kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter ska behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vem är personuppgiftsansvarig?

När personuppgifter hanteras på Teknik är det nämnden för Teknik som är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menar vi till exempel att registrera, lagra, gallra, arkivera eller skriva ut personuppgifter. I enlighet med GDPR får Teknik bara behandla dina personuppgifter när behandlingen är en del av att uppfylla ett allmänt intresse, en rättslig skyldighet eller myndighetsutövning. Det kan även vara baserat på att uppfylla ett avtal.  

I enlighet med GDPR behandlar vi dina personuppgifter för att:

 • det är nödvändig i utförandet av en uppgift av allmänt intresse
 • som ett led i vår myndighetsutövning
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • fullgöra ett avtal.

Förvaltningen tar emot och hanterar personuppgifter i följande ärenden:

 • anslutningar och abonnemang för kommunalt vatten och avlopp
 • anslutning till Kungsbacka bredbandsnät
 • abonnemang för renhållning
 • färdtjänsttillstånd, riksfärdtjänsttillstånd
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • nyttoparkeringstillstånd och boendeparkeringstillstånd
 • vägbidrag och lekplatsbidrag
 • intrångsersättningar
 • ersättningar för självrisk, skada eller regress
 • anmälan om översvämning
 • uthyrning av cykelgarage
 • tillsynsärenden enligt Plan- och Bygglagstiftningen med målsättningen att fastighetsägare ska hålla sina tomter i vårdat skick för att säkra trafiksäkerheten
 • administrering kring flyttning av fordon enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall
 • trafikövervakning
 • markupplåtelse och avtal för torgplats
 • synpunkter, förslag eller felanmälningar från kommuninvånare.

Övriga frågor och mer information

Du har rätt att få information om, och ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Detta kallas registerutdrag. Om du vill ansöka om registerutdrag gör du det via kommunens e-tjänst:

E-tjänst för registerutdrag Länk till annan webbplats.

För mer information om dataskydd och hur Kungsbacka kommun hanterar personuppgifter kan du läsa på sidorna om Dataskydd och integritet Länk till annan webbplats.

Har du frågor om Tekniks behandlingar av dina personuppgifter kan du kontakta vår Dataskyddskontakt.

Mejl: teknik@kungsbacka.se