Personuppgifter inom nämnden för Teknik

Förvaltningen för Teknik kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter.

Personuppgifter ska behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR) vars syfte är att skydda varje enskild EU-medborgares integritet och stärka individens rättigheter vid behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan kopplas till en fysisk person som till exempel namn, adress, personnummer, fastighetsbeteckning och e-postadress.

Vem är personuppgiftsansvarig?

Det är nämnden för Teknik som är personuppgiftsansvarig. Detta innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt.

Hur och varför behandlar vi dina personuppgifter?

Med behandling av personuppgifter menas till exempel att registrera, lagra, gallra, arkivera eller skriva ut personuppgifterna.

I enlighet med GDPR behandlar vi dina personuppgifter för att

 • det är nödvändig i utförandet av en uppgift av allmänt intresse
 • som ett led i vår myndighetsutövning
 • behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
 • fullgöra ett avtal.

Behandling av personuppgifter är nödvändigt för att kunna handlägga de ärenden som förvaltningen för Teknik är ålagda att hantera.

Förvaltningen tar emot och hanterar personuppgifter i följande ärenden:

 • anslutningar och abonnemang för kommunalt vatten och avlopp
 • anslutning till Kungsbacka bredbandsnät
 • abonnemang för renhållning
 • färdtjänsttillstånd, riksfärdtjänsttillstånd
 • parkeringstillstånd för rörelsehindrad
 • nyttoparkeringstillstånd och boendeparkeringstillstånd
 • vägbidrag och lekplatsbidrag
 • intrångsersättningar
 • ersättningar för självrisk, skada eller regress
 • anmälan om översvämning
 • uthyrning av cykelgarage
 • tillsynsärenden enligt Plan- och Bygglagstiftningen med målsättningen att fastighetsägare ska hålla sina tomter i vårdat skick för att säkra trafiksäkerheten
 • administrering kring flyttning av fordon enligt lag om flyttning av fordon i vissa fall
 • trafikövervakning
 • markupplåtelse och avtal för torgplats
 • synpunkter, förslag eller felanmälningar från kommuninvånare.

När personuppgifter kommer in till förvaltningen för Teknik anses de i regel vara allmänna handlingar som diarieförs och registreras och som vid en begäran kommer att lämnas ut, om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Den personal på förvaltningen på Teknik som handlägger ärendet hanterar personuppgifterna. Personuppgifter lämnas ut till tredje part, som leverantörer eller underleverantörer, ifall det krävs för att kommunen ska kunna utföra sina åtaganden. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part ifall vi är skyldiga att göra det enligt lag.

Förvaltningen kan komma att inhämta uppgifter från tredje part till exempel för att ta reda på vem som står som fastighetsägare inför tecknande av avtal.

Dina uppgifter sparas hos oss tills ärendet är avslutat och gallras eller arkiveras sedan enligt gällande lagkrav och dokumenthanteringsplaner.

Övriga frågor och mer information

Du har rätt att få information om, och ta del av vilka personuppgifter som vi behandlar om dig. Detta kallas registerutdrag. Om du vill ansöka om registerutdrag gör du det via kommunens e-tjänst:

E-tjänst för registerutdrag Länk till annan webbplats.

Om du tycker att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du vända dig till kommunens Dataskyddsombud eller till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet.

Om du har frågor om Tekniks behandlingar av dina personuppgifter kan du kontakta vår Dataskyddskontakt genom att mejla teknik@kungsbacka.se Länk till annan webbplats..