Barn och ungas rättigheter

Barn och unga utgör mer än en femtedel av Sveriges befolkning, och i Kungsbacka bor det cirka 20 000 personer under 18 år – de omfattas alla av rättigheterna i barnkonventionen.

De barn och unga som är under 18 år i kommunen har inte rösträtt, inte körkort och är beroende av vuxnas engagemang och arbete för att deras livsvillkor ska bli så bra som möjligt. Hur vi på kommunen planerar och fattar beslut har stor betydelse för barns och ungas liv och livsmiljöer.

Sedan den 1 januari 2020 är barnkonventionen svensk lag i Sverige. Det ökar behovet av att vi fokuserar på arbetet med barns rättigheter i kommunen.

Du som bor i kommunen kan höra av dig med frågor eller förslag och idéer på hur vi kan jobba och förbättra livet för alla barn och ungdomar i Kungsbacka kommun.

Vi arbetar för att säkerställa barnets bästa

För att förenkla och kvalitetssäkra arbetet med barnets rättigheter arbetar vi bland annat med mallar för att göra prövningar av barnets bästa. Det är ett sätt att arbeta med barnets bästa (artikel 3 i barnkonventionen). Den senaste tiden har fokus främst varit att utbilda personal inom förskolan och grundskolan.

Kungsbacka kommun satsar på att öka inflytandet för barn och unga med funktionsnedsättningar. Det gör vi genom ett femårigt projekt med MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor).

Utvecklingen av barnrättsperspektivet går framåt på samhällsbyggnadskontoret. Vi arbetar för att ta hänsyn till barns röster, åsikter och behov i våra översiktsplaner och i andra planeringsprocesser runt om i kommunen.

Så arbetar vi utifrån barnkonventionen

På Kungsbacka kommun har vi en relativt sett lång tradition av arbete med barnets rättigheter. Konventionens principer gällde även innan den blev del av svensk lag och i Kungsbacka kommun har vi utbildat nyanställda i barnkonventionen sedan 2013.

Barnkonventionens artiklar täcker det mesta i ett barns liv – allt från behov av skydd, eftersom barn tillhör en sårbar grupp, till saker som har med barns utveckling och självständighet att göra. I Kungsbacka arbetar vi därför på flera fronter samtidigt och har en bra samverkan mellan förvaltningarna, till exempel genom tidiga och samordnade insatser för barn och unga.

En bra samverkan är viktigt för att ett barn ska kunna få sin rätt till utveckling (artikel 6 i barnkonventionen). Ett exempel på det är att vi har anställt unga områdesutvecklare, där vi tillsammans med Aranäs fastigheter samverkar för att öka trivsel och trygghet i bostadsområden och samtidigt skapa möjligheter för gymnasieungdomar att få arbetslivserfarenhet.

Policy för barnkonventionen

I Kungsbacka kommuns policy för barnkonventionen står det bland annat att vi vill att barn och unga i kommunen ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö. Vi vill särskilt att de barn och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha förutsättningar att påverka sina liv. Vuxna som arbetar i Kungsbacka kommun ska vara skickliga och modiga aktörer när det gäller barn och ungas rättigheter.

Vad säger barnkonventionen?

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, social trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till sitt eget språk, namn, kultur och identitet.

Fyra huvudprinciper vägleder

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav 41 av dem beskriver specifika saker som alla barn och ungdomar upp till 18 år har rätt till. FN:s kommitté för barnets rättigheter, som ansvarar för kontroll av hur länderna arbetar för att barn och unga ska få det de har rätt till, har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara vägledande i tolkningen av de övriga artiklarna:

De fyra huvudprinciperna är:

  • Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 Barnets bästa ska identifieras och vägas mot andra intressen.
  • Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
  • Artikel 12 Varje barn har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.