Kungsbacka är en stad för alla och vi verkar för ett samhälle där alla ska ha samma möjligheter och rättigheter oavsett könsidentitet, sexuell läggning eller könsuttryck.

Hbtqi+ är en förkortning för Homosexuella, Bisexuella, Transpersoner, personer med Queera uttryck och identiteter, Intersexpersoner och pluset (+) står för övriga könsidentiteter och sexualitet. Kungsbacka kommuns värdegrund bygger på att alla människor är lika mycket värda och att alla våra verksamheter ska få alla individer att känna att de har samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter.

Normer i samhället

Normer är som oskrivna regler, idéer och ideal kring hur man förväntas vara, leva och se ut. Normen om heterosexualitet är en av de starkaste normer vi har i vårt samhälle. Heteronormen innebär att killar är kära i tjejer och tjejer i killar. Det finns alltså föreställningar och förväntningar kring vem man ska vara kär i. Normer kan även säga hur en kvinna ska bete sig för att vara kvinnlig och hur en man ska bete sig för att passa in i maskulinitetsnormerna. Det kan även innebära förväntningar på att individer ska identifiera sig hela livet som det kön man tilldelas vid födseln och fått tilldelat sig i folkbokföringen. En individ vars kropp, juridiska kön, könsidentitet och könsuttryck hänger samman kallas cisperson. Många cispersoner har aldrig reflekterat över att de har en könsidentitet och ordet cisperson kan användas för att uppmärksamma detta.

Det kan vara först när någon bryter mot normen som vi blir medvetna om att dessa finns och det är även då vi kan arbeta med att ifrågasätta den och utmana den. Ett sätt att arbeta med normer som finns i vårt samhälle är att fundera på vilka normer som finns i samhället och i kommunens verksamheter och därifrån arbeta för att undvika att diskriminera på grund av exempelvis könsidentitet eller sexuell läggning.

Agenda 2030 och de globala målen

Agenda 2030 och de 17 globala målen är den mest ambitiösa agendan för hållbar utveckling som världens länder någonsin antagit. Agendan syftar till att genom de 17 globala målen utrota extrem fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

I Kungsbacka kommun pågår ett hållbarhetsarbete som genomsyrar alla våra verksamheter. För att Kungsbacka kommun ska vara ett hållbart samhälle 2030 måste hållbarhet vara utgångspunkten i all vår verksamhetsutveckling och i alla våra ständiga förbättringar.

Agenda 2030 och de globala målen har som ledord ”Leave No One Behind” och mål 10 ”minskad ojämlikhet” belyser vikten av att verka för ett samhälle där ingen diskrimineras. I ett jämlikt och hållbart samhälle ska alla ha samma rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion, ålder, funktionsvariation och sexualitet.

Barnkonventionen

Barnkonventionen är en del av svensk lag och gäller för alla under 18 år. I barnkonventionen står det att ingen får diskrimineras och att alla ska ha rätt att skapa ett eget liv, ett privatliv, en fritid och till rätten till trygghet. Inga individer ska alltså diskrimineras eller känna sig otrygga på grund av att man identifierar sig som hbtqi+.