Så här förstår du kommunens politik – en ordlista

Den här sidan är till för dig som vill förstå kommunalpolitiken mer och innebörden av krångliga ord som förekommer i det politiska språket. Det är helt enkelt en ordlista skapad för att du ska förstå mer av politiken!

Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. Har du till exempel koll på vad ajournera betyder eller vad en föredragningslista är? Då kan vår ordlista med ord som ofta förekommer inom kommunalpolitiken hjälpa dig. En del förekommer ofta, andra mer sällan. Gemensamt för termerna är att de inte tillhör vardags svenskan för de flesta av oss.

I ordlistan finns förklaringar på begrepp som kan förekomma i bland annat protokoll från kommunstyrelsen, kommunfullmäktige eller nämnderna och på kommunens webbplats.

Acklamation

Mötestekniskt ord som innebär att beslut fattas utan omröstning på basis av ja- eller nejröster från mötesdeltagarna. Ordföranden avgör om ja- eller nejröster överväger och fastställer beslutet med ett klubbslag. Har inte omröstning begärts innan klubban fallit, är beslutet fattat med acklamation.

Ajournera

Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Allmänhetens frågestund

I samband med att kommunfullmäktige behandlar kommunens årsredovisning har kommunens invånare möjlighet att ställa frågor om denna.

Allmänna handlingar

En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Den är även allmän om den skickats (även kallat expedierats) från myndigheten. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, så länge det inte finns sekretess (vilket betyder tystnadsplikt).

Allmänna val

Val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige som hålls i hela landet vart fjärde år på den tredje söndagen i september. Extra val till riksdagen kan hållas mellan två ordinarie val. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Anslag

En form av tillkännagivande.

Arbetsutskott

Förkortas vanligtvis AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp politiker som utsetts att främst bereda ärenden inför beslut i nämnden eller inför kommunstyrelsen.

Arkivera

Lägga handlingar i arkivet för långtidsförvaring.

Arvode

Ekonomisk ersättning för politiker för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avslå ärendet

Att avgöra ett ärende i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning

Beredning är ett sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut. Man tar in de uppgifter som behövs för att ett ärende ska kunna gå till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får dock behandla valärenden utan föregående beredning.

Bordlägga

Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare möte. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa möte om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget

Den ekonomiska planeringen. Sker vanligtvis på årsbasis.

Dagordning

Dagordning är en i förväg uppgjord planering av ett möte. Den innehåller en förteckning över alla ärenden och övriga frågor som ska behandlas vid ett sammanträde.

Debatt

En i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegera

Att delegera innebär att överlåta beslutanderätten till någon annan. En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegeringsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegeringsärenden finns uppräknade i nämndens delegeringsordning.

Demokrati

Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. "Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket. Den svenska demokratin är en representativ demokrati, vilket innebär att besluten fattas genom valda ombud i beslutande församlingar såsom riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Diarium

Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden eller handlingar. Även upprättade ärenden eller handlingar. Varje ärende som diarieförs får ett nummer som heter diarienummer och/eller ärendenummer.

Ersättare

Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kan även kallas för suppleant.

Expedieras

Handling som sänts iväg till någon.

Fackman

Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd

Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga

Ledamöter i kommunfullmäktige kan inför ett möte komma med en fråga till ordförande i nämnd eller styrelse. Endast den som frågar och den tillfrågade får delta i diskussionen.

Föredragande

Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista

En förteckning eller dagordning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Förtroendevald

En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning

Under varje nämnd finns en förvaltning och där arbetar opolitiska tjänstemän. Förvaltningen har till uppdrag att ta fram underlag till och utföra nämndens eller styrelsens beslut.

Gruppledare

Ledare i fullmäktiges partigrupper.

Handling

Föremål som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis vara skrift på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil.

Handläggare

Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa

Att formellt begära något.

Inhibition

Inhibera betyder inställa. Inhibitionsbeslut är en särskild form av beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska verkställas eller inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen (till exempel vid överklaganden) avgör ärendet.

Inkommen

När handling anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman eller politiker tillhanda.

Interimistiskt beslut

Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutgiltiga beslut fattas.

Interpellation

En interpellation är en skriftlig fråga som får ställas av ledamot i kommunfullmäktige och riktas till ordförande i nämnd, en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. Svaret på interpellationen ska vara skriftligt.

Justering

Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Personerna sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.

Jäv

Jäv är när någon av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnderna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende. Det finns olika grunder för jäv: nämligen sakägar-, intresse- och släktskapsjäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv, ombudsjäv och delikatessjäv.

Kommunallag

Författning som grundläggande reglerar verksamheten för kommuner och landsting.

Kommunalråd

Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten. Kungsbacka kommun har fyra kommunalråd. Kungsbacka kommuns kommunalråd.

Kommunledningskontoret

Den förvaltning som är direkt underställd kommunstyrelsen.

Kommunalskatt

En inkomstskatt med en bestämd procentsats som varje skattepliktig person ska betala, i den kommun där du är folkbokförd.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen.

Kommunfullmäktige kontrollerar också att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat.

Kommunfullmäktige

Kommunrevisionen

Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att självständigt granska verksamhet och ekonomi i kommunen.

Kommunrevisionen

Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.

Kommunstyrelsen förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. Kommunstyrelsen genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Kommunstyrelsen

Kommunala bolag

De kommunala bolagen och stiftelsen är delar i koncernen Kungsbacka kommun.

Bolag och stiftelser

Kungörelse

Kungörelse betyder offentligt meddelande, tillkännagivande. Vi skriver en kungörelse inför alla kommunfullmäktiges sammanträden. Kungörelsen innehåller uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas och den används som dagordning för kommunfullmäktiges sammanträde. Vi ska lämna kungörelsen till ledamöterna och ersättarna minst en vecka före sammanträdet, samt annonsera i de ortstidningar som fullmäktige beslutat om.

Ledamot

Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.

Lekman

Person som inte är fackman.

Majoritet

Mer än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst. Om det blir lika vid en omröstning votering har alltså ordföranden en utslagsröst och måste rösta.

Mandat

Uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i exempelvis kommunfullmäktige.

Mandatperiod

De fyra åren mellan valen. Mandatperioden för fullmäktige börjar 15 oktober valåret och mandatperiod för övriga styrelser och nämnder börjar nästkommande 1 januari.

Motion

I politiska sammanhang är en motion ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige tar ställning till ärendet genom att fatta beslut.

Mötesteknik

En uppsättning regler som styr sättet att sammanträda på.

Nominering

Namnförslag från enskild eller förening på person som ska väljas till kommunalt förtroendeuppdrag eller internt styrelseuppdrag.

Nämnd

En politisk nämnd inom kommunen består av ett visst antal ledamöter och ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Antalet ledamöter i nämnderna varierar. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive områden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Offentlighetsprincipen

Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

Opposition

Politiskt parti eller politiska partier som inte kan få majoritet.

Ordförande

Person som leder arbetet och fördelar ordet på ett sammanträde.

Presidium

Ett presidium består av de ledande i en förening eller ett offentligt organ. Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande samt två vice ordförande.

Partigrupp

Varje partis ledamöter och ersättare i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Partidistrikt

Sammanslutning av partiföreningar i ett län.

Primärkommun

Sverige är indelat i 289 stycken primärkommuner. Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner (församlingar).

Proportionell

Representation i förhållande till antalet erhållna röster.

Proportionella val

Valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

Proposition

Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning.

Propositionsordning

En propositionsordning är en uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Protokoll

Skriftlig redogörelse för vad som sker och vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som tas under ett sammanträde.

Remiss

Att skicka ett ärende på remiss gör man för att exempelvis nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter om ärendet innan det tas upp för beslut.

Röstlängd

Förteckning över röstberättigade personer.

Reservation

En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan antingen vara muntlig eller skriftlig och markerar ledamotens ogillande mot förslaget.

Rösträtt

Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Styrelse

Politiskt vald församling som ansvarar för ett visst område, exempelvis kommunstyrelsen. Kan också vara ledningen för en förening eller ett bolag.

Suppleant

Ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder som får tjänstgöra när ordinarie ledamot är borta.

Tjänsteskrivelse

Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman.

Upprättad handling

Handling som färdigställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats.

Valberedning

Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.

Valkrets

Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering

Votering innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att ropa "ja" till det förslag man stöder. Om någon begär omröstning ska rösterna räknas.

Yrkande

Ett yrkande är ett formellt förslag till beslut. Det vill säga att kräva eller föreslå att den politiska nämnden ska besluta på ett visst sätt.

Yttrande

I sammanträdesteknisk mening är ett yttrande ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet. De flesta viktiga ärenden i en kommun är föremål för beredning och remiss, där de berörda nämnderna och kommunstyrelsen avger yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Återremiss

En återremiss är ett beslut att skicka tillbaka ett ärende till den beredande nämnden för fortsatt beredning.

Ärende

Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om.

Ärendelista

Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

Överklaga

Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att kommunmedborgarna har besvärsrätt.