Tidiga och samordnade aktiviteter för barn och unga

Tre barn tittar tillsammans på en läsplatta i ett klassrum.

En del barn och unga behöver hjälp för att må bättre och klara livets utmaningar. Kommunen och regionen jobbar tillsammans för att hjälpa de barn och unga som behöver stöd i ett så tidigt skede som möjligt.

I Kungsbacka kommun arbetar vi på flera sätt för att främja barn och ungas hälsa. Vi ser till hela barnet och hens livssituation och det kan ibland innebära stöd eller insatser från olika delar av kommunen och regionen.

Tidiga samordnade aktiviteter

Arbetssättet Tidiga samordnade aktiviteter innebär att vi jobbar i team med olika yrkesroller och tillsammans initierar och samordnar insatser i ett tidigt skede. Det kan till exempel handla om att barnet får hjälp att göra saker på fritiden som gör att hens mående förbättras och på så sätt fungerar också skolan bättre. Ett annat exempel på aktivitet kan vara att föräldern under en tid får stöd i sitt föräldraskap.

Arbetssättet är en del av Skolverkets och Socialstyrelsens nationella uppdrag för att förbättra samarbetet mellan elevhälsan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Kungsbacka är en av de kommuner som arbetar på detta sätt enligt uppdraget.

SIP

När det redan pågår olika insatser, exempelvis när ett barn får extra stöd från skola och det samtidigt pågår en utredning på socialtjänsten eller BUP eller finns annan vårdkontakt, då samordnas dessa insatser vid ett SIP möte där en så kallad Samordnad individuell plan (SIP) skapas för barnet. Planen gör att vi kan skapa en helhet för barnet med de insatser som vi gör.