Trygg digital uppväxt

Trygg digital uppväxt

Trygg digital uppväxt är Kungsbacka kommuns arbete för att säkerställa att barn och unga i kommunen ska kunna ta del av digitaliseringen på ett så säkert och tryggt sätt som möjligt.

1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Enligt konventionen är vi skyldiga att vidta alla lämpliga åtgärder för skydda barn mot alla former våld, sexuella övergrepp och mot att utnyttjas i prostitution och pornografi.

Trots detta utsätts en stor mängd barn och unga i Sverige för sexuell exploatering. Vi har möjlighet att förebygga att det sker – och att upptäcka och stötta dem som redan utsatts.

”Det gäller en av fyra” (2022) är Stiftelsen allmänna barnhusets rapport där det redogörs för hur omfattande sexuell exploatering av barn och unga är nationellt. Som namnet på rapporten berättar, har 25 % av barn och unga erfarenhet av sexuell exploatering under sin uppväxt.

Kunskapsnivån om sexuell exploatering via digitala medier är tyvärr låg hos både barn, unga och vuxna. Alla som arbetar med barn och unga behöver lära sig mer om nätrelaterade övergrepp, hur vanliga de är, vad som skiljer dem från andra övergrepp och hur de barn och unga som drabbas reagerar. Kunskap behövs för att förebygga och för att ge de barn och unga som ändå utsätts, det skydd och den rehabilitering de har rätt till.

Under året genomförs flera insatser så att:

  • Vuxna får ökad förståelse för hur ungas liv på digitala medier ser ut idag.
  • Vuxna ska utifrån den ökade kunskapen i större utsträckning öppna upp för samtal om barnets liv på digitala medier.
  • Barn och unga ska vara rustade att identifiera risker och känna sig trygga i att samtala om det sker på digitala medier.