Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

Tre barn håller om varandra och ler.

Aktiviteter för barn med sjukdomen obesitas, övervikt och psykisk ohälsa och som bor i Kungsbacka kommun.

I Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen i Kungsbacka får barn och unga delta i fritidsaktiviteter som skapar rörelseglädje och ett socialt sammanhang som stärker deras självkänsla. Aktiviteterna är till för att förbättra både den fysiska och psykiska hälsan hos deltagarna.

Grupperna riktar sig till barn som bor i Kungsbacka kommun.

Det är barnets eller ungdomens önskemål som styr vilka aktiviteterna blir. Det kan till exempel vara att simma, dansa, gymma, laga mat eller andra fritidsaktiviteter. Ledare för aktiviteterna kan vara en ungdomskonsulent, hälsopedagog, danspedagog eller föreningsledare.

Film om Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

Friskvårdsgruppen – för barn med sjukdomen obesitas fetma

Friskvårdsgruppen är för barn och unga med sjukdomen obesitas (fetma) och deras familjer.

Det går inte att kontakta Friskvårdsgruppen direkt för att delta. För att delta i Friskvårdsgruppen ska deltagaren ha diagnosen obesitas (fetma) och vara inskriven på barn- och ungdomsmottagningen (BUM) i Kungsbacka. Förutom sjukdomen obesitas ska deltagaren även ha något av följande:

 • annan diagnos kopplad till sin obesitas
 • underkända betyg i ämnet Idrott och hälsa
 • vara fysiskt inaktiv
 • vara i en utsatt socioekonomisk situation
 • vara ofrivilligt ensam
 • ha en problematisk skolfrånvaro
 • problem med föräldraomsorgen
 • brist på meningsfull fritid
 • brist på delaktighet och inflytande i sitt liv.

Ofta är det elevhälsoteamet på skolan, Barn- och ungdomsmottagningen (BUM) eller kommunens socialtjänst som uppmärksammar barnets behov. Barn och unga med obesitas måste först träffa en barnläkare och därför skickas remiss till Barn- och ungdomsmottagningen. De skickar i sin tur förfrågan till Friskvårdsgruppen om aktiviteter för barnet. Barn- och ungdomsmottagningen kan själva skicka förfrågan direkt till Friskvårdsgruppen om barnet redan är inskrivet.

Aktivitetsgruppen – för barn med övervikt och psykisk ohälsa

Aktivitetsgruppen är en frivillig verksamhet för barn och unga med psykisk ohälsa och som saknar en meningsfull fritid. Aktiviteterna är tänkta att vara ett stöd för hela familjen. Problemen för barnet kan till exempel vara att hen är inaktiv, ofrivilligt ensam eller har problematisk skolfrånvaro.

Du kan inte kontakta Aktivitetsgruppen direkt för att delta i aktiviteterna. Aktivitetsgruppen tar emot förfrågningar från barn som vill delta genom våra samarbetspartners

 • Elevhälsan,
 • Individ & familjeomsorg,
 • Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP),
 • Habiliteringen (HAB)
 • eller Barn- och ungdomsmottagningen (BUM).

Den verksamheten som identifierar deltagarens behov av stöd, skickar en förfrågan till Aktivitetsgruppen om att barnet vill delta i den. Förutom psykisk ohälsa ska barnet eller ungdomen ha något av följande

 • psykisk ohälsa till följd av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
 • vara fysiskt inaktiv
 • vara i en utsatt socioekonomisk situation
 • vara ofrivilligt ensam
 • ha övervikt
 • ha problematisk skolfrånvaro
 • problem med föräldraomsorgen
 • brist på meningsfull fritid
 • brist på delaktighet och inflytande i sitt liv
 • underkända betyg i ämnet idrott och hälsa.

En samverkansmodell med barnet i fokus

Verksamheten är ett samarbete mellan Kungsbacka kommun, Region Halland och flera andra aktörer runt barnet och barnets familj. Som stöd till familjerna finns en koordinator som underlättar för kontakten med till exempel regionen, kommunen eller föreningslivet.

Samverkansmodellen är till för att skapa en helhetssyn kring barnet eller ungdomens hela livssituation. Modellen bygger på ett långsiktigt arbete för att förebygga obesitas, övervikt och fysisk och psykisk ohälsa. Utgångspunkten är alltid att stärka deltagarnas motivation och självkänsla.