Vid fyra tillfällen varje sommar tar vi prover på badvattnet för att kontrollera bakteriehalten. 16 badplatser i kommunen kontrolleras, varav åtta är EU-badplatser. Resultatet hittar du här på hemsidan.

Information om badvattnet

Ta del av provsvaren

Varje sommar kan du ta del av resultatet från den senaste provtagningen på badvattnet här på vår hemsida. Badsäsongen i Sverige styr under vilken period prover måste tas vid EU-badplatser.

Under sommaren 2024 mäter vi vattenkvaliteten följande datum:

 • 11 juni
 • 24 juni
 • 15 juli
 • 5 augusti

Resultatet kommer några dagar efter att vi har tagit provet.

Provresultat för respektive badplats med information om badvattnet är tjänligt eller otjänligt.

Gottskär - Utholmen

Tjänligt

Gårda brygga - Hamn

Tjänligt

Gårda brygga - Stora vik

Tjänligt

Hanhals holme

Tjänligt

Krokvik

Tjänligt

Lerkil

Tjänligt

Lygnern -Bräckaviken

Tjänligt

Rågelund

Tjänligt

Smarholmen

Tjänligt

Särö Västerskog - Snäckestrand

Tjänligt

Sörvik (Vita Sand)

Tjänligt

Tjolöholm

Tjänligt

Torstensvik

Tjänligt

Vallda Sandö - Stensvik

Tjänligt

Vallersvik

Tjänligt

Örsviken

Tjänligt

Senast uppdaterad: 19 juni

Om någon av badplatserna visar på sämre vattenkvalitet (det som kallas otjänligt vatten) och om vi avråder från att bada på någon badplats informerar vi om det här på sidan. Hela resultatet av mätningarna, vattenkvalitet och temperatur på badplatserna i kommunen kan du se på Havs och vattenmyndighetens hemsida. 

Badplatser i Kungsbacka kommun (Havs- och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Förändringar i årets provtagning

Vi ser att fler badar i Lygnern och har beslutat att i år ta prover i Lygnern vid Bräckaviken. Naturum har fått allt fler besökare under sommaren och många besökare letar sig ned till badviken.

Vi ser att färre badar i Röda holme. Vår bedömning är att Röda holme inte har tillräckligt många badande och vi tar inte längre prover där. Det finns ingen parkering eller kollektivtrafik som bjuder in fler än boende i området till bad. Vi behöver prioritera bland badplatser för provtagning och har därför valt att sluta ta prov där.

Badvattenproverna graderas i tre kategorier:

 • tjänligt
 • tjänligt med anmärkning
 • otjänligt.

Vad betyder att ett vatten­prov är tjänligt, tjänligt med an­märkning, eller otjänligt? (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Skyltar finns vid varje badplats

På varje badplats ska det finnas en skylt om badplatsens status. Om ett badvattenprov visar på otjänligt badvatten sätter vi upp en tillfällig skylt där vi avråder från bad.

Klassificering

Varje år gör Havs och Vattenmyndigheten klassificeringar över alla större badplatser som visar vilken kvalitet det är på badvattnet. Betyget baseras på provtagningar från de senaste fyra åren.

Klassificeringarna graderas i fyra kategorier:

 • dålig kvalitet
 • tillfredställande kvalitet
 • bra kvalitet
 • utmärkt kvalitet.

Vad är ett EU-bad?

Som EU-bad räknas alla bad som har mer än 200 badande per dag i snitt. De lyder under EU direktivet med provtagning minst 3-4 gånger under badsäsongen. Kommunen undersöker antalet badande och anmäler alla sina EU-bad till Havs- och Vattenmyndigheten, som sammanställer och presenterar informationen.

Här kan du läsa mer om Badplatser och badvatten (Havs och vattenmyndigheten). Länk till annan webbplats.

Om algblomning

Undrar du om algblomning så har Havs- och vattenmyndigheten bra information på deras hemsida.

Algblomning (Havs och vattenmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Frågor och svar om klassificeringen av en badplats badvatten

Hur går klassificeringen av en badplats till?

Det finns fyra kategorier av klassningar på badvattenkvaliteten; ​utmärkt, bra, tillfredsställande, dålig. Badvattnet klassificeras utifrån en sammanvägning av de fyra föregående badsäsongernas provresultat.

Klassificeringen är en indikation om hur badvattnets kvalitet kan se ut framåt. Enstaka provtagningar med mycket höga halter bakterier kan leda till en större förändring i klassningen än normalt sett. Havs- och vattenmyndigheten gör klassningen efter badsäsongen.

Information finns på Hav- och vattenmyndighetens hemsida badplatsen. Badplatser och badvatten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Vad innebär att badplatsen har klassningen dålig, tillfredsställande eller bra vattenkvalitet?

Det innebär att det vid tillfällen under den senaste fyraårsperioden har varit förhöjda halter av bakterier när Miljö & Hälsoskydd har provtagit badvattnet. Vilken klassning badplatsen får beror på hur hög halten med bakterier har varit eller hur ofta det har varit förhöjda bakteriehalter.

Frågor och svar om resultatet från en provtagning

Hur vet jag om det är säkert att bada?

Mätningarna vi gör visar om det finns höga halter av bakterier i badvattnet vid provtagningstillfället. Om proverna visar på höga bakterier på någon badplats, det kallas att vattnet är otjänligt, informerar vi tydligt om det. 

Att säga att det är säkert att bada är svårt då vi aldrig kan garantera att det är säkert att bada. Genom mätningarna vi gör får vi en indikation på hur badvattnet ser ut. Eftersom mätningarna inte sker under hela dygnet kan halten bakterier förändras snabbt utifrån bland annat väder och påverkan från människor, djur och fåglar.

Håll koll här på sidan där vi berättar om resultatet från mätningarna. Du kan även följa oss på kommunens Facebooksida Länk till annan webbplats.. Det sitter anslagstavlor på badplatserna, i anslutning till toaletterna, där det sätts upp skyltar som berättar om resultatet från de senaste proverna.

Vad innebär det att man avråder för bad?

Att du bör bada med försiktighet och särskilt efter kraftiga regn eller efter en period med torka och därefter regnperiod. Bada med försiktighet menas att du bör undvika att få in vatten via munnen.

Kan man bli sjuk av otjänligt vatten?

Ja. Otjänligt vatten betyder att någon eller flera bakterier finns i höga halter i badvattnet, då finns också en risk att det förekommer andra mikroorganismer i vattnet som du som badande kan bli sjuk av om du sväljer vatten.

Det kan orsaka illamående, diarré, hudirritation, bland annat. Symtomen beror på vilken mikroorganism (vilken typ av virus, bakterie eller parasit) som finns i vattnet.

Vart vänder jag mig om jag är orolig?

Om du har symptom och är orolig vänder du dig till 1177 Länk till annan webbplats., din vårdcentral eller till Giftinformationscentralen Länk till annan webbplats.för sjukrådgivning.

Vad betyder Intestinala enterokocker?

Det är en magtarmbakterie som finns hos varmblodiga djur och människor.

Vad betyder Escherichia coli (E. coli)?

Escherichia coli, förkortas ofta E. coli, är vanlig i mag- och tarmkanalen hos både människor och djur. E.coli visar på förorening av avföring från människor eller djur, till exempel via avlopp eller gödsel, vilket innebär risk för förekomst organismer som orsakar sjukdom. De flesta enterokocker är harmlösa tarmbakterier som förekommer i lägre antal, men som bedöms ha en större motståndskraft och längre överlevnad i omgivningen än e.coli.

Var går gränsen för hur stor mängd bakterier som är tjänligt med anmärkning respektive tjänligt?

Parametrar för när vattnet klassas som tjänligt, med anmärkning eller otjänligt utifrån olika bakterietyper

Parametrar

Tjänligt

Tjänligt med anmärkning

Otjänligt

E. coli

mindre än 100

100 till 1000

mer än 1000

Intestinala enterokocker

mindre än 100

100 till 300

mer än 300

Enheten för halten bakterier är MPN/100 ml.

Vad gör kommunen om resultatet av provtagningen är otjänligt badvatten?

Vi tar två omprov med maximalt sju dagars mellanrum. Vi går snabbt ut med information till allmänheten på hemsidan om risken. Viktigt att folk håller sig uppdatering själv då mycket kan ändra på korta tid. Otjänligt vatten betyder att någon eller båda bakterierna finns i höga halter i badvattnet, vilket är ett tecken på att det skett en fekal förorening av något slag. Skyltar med Avrådan från bad sätts upp på badplatsen. Kommunen meddelar Havs- och vattenmyndigheten.

Varför är badvattnet brunt?

Det beror troligen på humusämnen (organiska material som kommer från markytan, men även från mindre vattendrag med sötvatten) som kommer med avrinningen från land efter till exempel ett kraftigt regn- och stormväder. Om det är stark vind (storm) kan det vara en annan bidragande orsak om det är förhärskande sydvästliga vindar som kan pressa upp brunt vatten i exempelvis Kungsbackafjorden och havsvikar samt att det kommit tillskott med vatten från vattendrag som också är brunfärgade. Det är naturligt att sötvatten ibland kan vara brunt och i vissa insjöar är det mer eller mindre brunt.

Sötvatten är lättare än saltvatten vilket gör att sötvattnet som tillförs havsvattnet lägger sig ovanpå saltvatten vilket gör att det bruna sötvattnet blir mer synligt.

Brunt vatten behöver inte innebära att bakteriehalter är höga.

Mäter ni även temperaturen i vattnet?

Ja, vi har digital mätning på flera badplatser. Badvattentemperatur

Frågor om provtagning sommaren 2024

Varför provtar ni badplatser som inte är EU-bad?

Kommunen har bestämt att ta prover på badplatser som har över 100 badgäster. På badplatser med färre besökare provtar vi alltså inte.

Varför provtar ni inte min badplats?

Vi räknar antalet badgäster på flera badplatser i kommunen varje sommar. Om antalet badgäster är fler än 200 på en plats finns krav på provtagning. Kungsbacka kommun har dock bestämt att ta prover på alla badplatser som har över 100 badgäster även om de inte är EU-badplats.

Vid sjöarna i kommunen är det långt färre än 100 badgäster och därmed finns i nuläget inget behov av provtagning. I Lygnern, vid Bräckaviken är däremot ett undantag där vi börjar att ta prov badsäsongen 2024.

Vissa badföreningar har fått förfrågan av Miljö & Hälsoskydd om att hjälpa till med att räkna badgäster. Ni som förening kan kontakta Miljö & Hälsoskydd för att få instruktion och mall för att räkna badgäster.

Varför har ni för 2024 börjat ta prov i Lygnern?

Vi har internt på kommunen kommit fram till att ta prov i Lygnern vid Bräckaviken då vi har sett att allt fler badar där. Naturum har fått fler besökare under sommaren och många besökare letar sig ned till badviken.

Varför har ni slutat att ta prov i Röda holme 2024?

Vår bedömning är att Röda holme inte har tillräckligt många badande. Det finns ingen parkering eller kollektivtrafik som bjuder in fler än boende i området till bad. Kommunen behöver prioritera bland badplatser för provtagning och har med ovan anledningar valt att sluta ta prov här.

Hur ofta tar ni prover?

Ungefär en gång per månad under perioden 21 juni-20 augusti samt ett försäsongsprov före 21 juni. Totalt fyra prov under sommaren. Den definierade badsäsongen i Sverige styr under vilken period prover måste tas vid EU-badplatser.

Det första provet ska tas strax innan badsäsongen och därefter tas resterande prov fördelat under badsäsongen, minst ett prov per månad. För sommaren 2024 tar vi fyra extraprover vid de 4 badplatserna som har en dålig klassning, utöver de fyra ordinarie provtagningarna.

Anledningen till extraprover är att platserna förhoppningsvis ska få en bättre klassificering nästa år. Ju fler prover vi ta under en badsäsong som är tjänliga, desto större chans till bra klassificering kommande år.

Frågor och svar om djur

Får hästar vara på stranden?

Ja, det finns inget förbud i vår lokala ordningsföreskrift. Däremot kan vi på vissa platser avråda från att hästar vistas på badplatsen om provtagningsresultatet har visat på risk för förorening som kan härledas från hästar. På Rågelund finns det skyltar att kommunen inte rekommenderar att ha häst där under badsäsongen.

Hästbajs som sköljs ner i vattnet kan påverka badvattenkvaliteten. Vi uppmanar hästägare att plocka upp hästbajset. Bakterier från hästbajs kan annars skölja med regn- och dagvatten långt uppströms och inte endast från stranden.

Vad gäller för bad med hund?

Vi har samlat information om hundar på badplatser på en egen sida.

Hundar på badplatser

Hundbajs som inte plockas upp riskerar att skölja med ut i badvattnet och påverka badvattenkvaliteten med bakterier. Plocka därför upp din hunds bajs och lägg i soptunna.

Är det förbjudet att djur får bada vid någon badplats?

Nej, men visa alltid hänsyn till andra badgäster.

Frågor och svar om bräddningar och dagvatten

Var rinner dagvatten från brunnar i gatan?

Dagvatten från hustak och hårdgjorda ytor rinner dike eller dagvattenledning som leder vattnet vidare ut till närmaste bäck, å eller kustvatten. Vatten som rinner ner i rännstens- och dagvattenbrunn i gatan kan komma från hustak i tätbebyggda områden eller är trafikdagvatten.

Det är den som är ansvarig för vägen, väghållaren som ska se till att brunnar rensas och sand och föroreningar tas bort. Under brunnen leds dagvatten bort i rörledning som kan vara kommunal eller privat.

Vad är bräddat avloppsvatten?

Vid kraftigt regnväder kan tak- och dräneringsvatten som är fel anslutet fylla upp avloppsledningarna, som inte har plats för detta vatten. Om ledningarna överfylls kan det uppstå situationer där det inte är möjligt att pumpa allt vatten till avloppsreningsverken.

För att undvika risken för källaröversvämningar släpps det utspädda avloppsvattnet ut orenat, ofta via ett dike eller en gräsyta. Även om avloppsvattnet är väldigt utspätt så innehåller det fortfarande bakterier. I de fall det är möjligt väljer vi en bräddpunkt långt ifrån badplatser och känsliga vattendrag.

Bräddningar kan också inträffa vid fel på pumpstationer eller vid strömavbrott.

Hur jobbar ni för att minska bräddningar?

Det pågår mycket arbete och läggs stora resurser på att minska bräddat avloppsvatten. Inventering av felkopplat tak- och dräneringsvatten pågår och tusentals fastigheter är klara. De som har felkopplingar får krav att åtgärda fel och leda ut tak- och dräneringsvatten till dike eller dagvattenledning (privat eller kommunal). I vissa områden behöver avloppsledningsnätet få större kapacitet att leda bort mer avloppsvatten.

Många gånger stannar avloppspumpar på grund av nedspolade saker som inte ska spolas ner i toalett. Därför är det viktigt att bara kiss, bajs och toalettpapper får spolas ner. Allt annat ska slängas som hushållsavfall.

Vad gör ni om det släpps ut avloppsvatten till badstranden?

Vi kontrollerar om det bräddats avloppsvatten och utreder orsaker. Om det är annat avloppsvatten spårar vi uppåt i ledningar för att se om det finns fastigheter som har kopplat sina rör fel, som en källa till höga halter av bakterier.

Är det orenat avloppsvatten som har bräddats kan det påverka badvattenkvaliteten under badsäsong. Då går vi ut med en avrådan från bad. Skylt med avrådan från bad sätts upp vid badplatsen. Information läggs ut på hemsidan.

Fler frågor och svar kan du läsa om hos Havs- och vattenmyndigheten. Fakta om badvatten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.