Verktygslåda 2: värdegrundsarbete

Här kan du läsa om vad som krävs för att bli en certifierad förening, vad ni behöver göra året då ni ska starta certifieringen och vad ni behöver göra för att fortsatt vara en certifierad förening.

Här ser du kriterierna som gäller för att nå målet med att certifiera föreningen utifrån värdegrundsarbete.

Kriterier för startår och fortsättningsår

Policy om förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld

Föreningen ska ha en policy som beskriver föreningens förhållningssätt till psykiskt och fysiskt våld. Den ska omfatta hur föreningen förebygger och förhindrar psykiskt och fysiskt våld, exempelvis kränkningar, mobbning, grovt språk och sexuella övergrepp. Policyn ska ge tydligt exempel på psykiskt och fysiskt våld.

Policy om förhållningssätt till bakgrund, åsikt, identitet eller liknande

Policyn ska också omfatta föreningens förhållningssätt till kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och ålder. Policyn ska bygga på respekt gentemot varandra oavsett bakgrund, åsikter eller annat från ovanstående exempel. Syftet med policyn är att ge alla medlemmar samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter till att verka inom föreningen på lika villkor.

Handlingsplan med förebyggande åtgärder

Föreningen ska ha en tillhörande handlingsplan där förebyggande åtgärder redovisas. Det ska också finnas tydliga rutiner samt konsekvenser vid överträdelser. Exempel: Om det blir ”skarpt” läge ska handlingsplanen vara ett hjälpmedel och tydligt beskriva vilka konsekvenser det blir om någon bryter mot policyn eller någon blir utsatt för exempelvis sexuella trakasserier.

Föreningen ska planera och genomföra SISUs Forumteater eller Värdefullt i valfri årsgrupp mellan 7-20 år. Forumteater och Värdefullt är ett möte mellan SISUs Idrottskonsulenter i Halland och föreningsaktiva barn och ungdomar där man samtal kring värdegrundsfrågor. I samspel med varandra hjälps gruppen åt att prata om normbrytningar, slår hål på fördomar och respekten till varandra oavsett utseende och åsikter.

Syftet med mötet är att öka kunskapen, förebygga kränkningar, mobbning, grovt språk, allas lika värde och betona vikten av nolltolerans i föreningen.

Medlemmar ska känna till policyn och handlingsplanen

Värdegrundspolicyns innehåll samt handlingsplan ska vara känt av medlemmar, aktiva och föräldrar i föreningen. Den ska finnas på föreningens webbsida och som bilaga till årshandlingar, exempelvis verksamhetsberättelsen.

Hjälp för arbetet med certifieringen

Här finns länkar till användbara webbsidor, artiklar, exempel på policys, rapporter och annan information som är användbar i arbetet med certifieringen.