Verktygslåda 1: utveckla det drogförebyggande arbetet

Här kan du läsa om vad som krävs för att bli en certifierad förening, vad ni behöver göra året då ni ska starta certifieringen och vad ni behöver göra för att fortsatt vara en certifierad förening.

Här ser du kriterierna som gäller för att nå målet med att certifiera föreningen utifrån drogförebyggande arbete.

Kriterier för startår

  1. Ni ska ha en drogpolicy med föreningens förhållningssätt till läkemedel, alkohol, sniffning, tobak, narkotika, dopingpreparat och kosttillskott.
  2. Det ska finnas en handlingsplan kopplad till drogpolicyn där ni bland annat redovisar arbetet med förebyggande åtgärder, rutiner och konsekvenser. Exempel: om någon bryter mot policyn ska konsekvenserna vara tydligt redovisade i handlingsplanen.

Kriterier för fortsättningsår

  1. Medlemmar, aktiva och de aktivas föräldrar ska känna till policyn och handlingsplanen. Policyn och handlingsplanen ska finnas på föreningens webbsida och som bilaga till årshandlingar, exempelvis verksamhetsberättelsen.
  2. Ni ska ha ett aktivt arbete med förebyggande aktiviteter under året. Ni ska ha genomfört minst två aktiviteter under året. Exempel på förebyggande aktiviteter är:
  • Ledarträffar där ni diskuterar kring drogpolicyn och handlingsplanen.
  • Föreläsning för föräldrar om till exempel alkohol och idrott, kosttillskott, vuxna som förebilder eller ett annat ämne som går att koppla till det drogförebyggande arbetet.
  • Föreläsning för föreningens ungdomar om alkohol, narkotika, dopning, tobak, läkemedel eller kosttillskott.
  • Värderingsövningar med föreningens ungdomar kopplade till alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS).
  • Värderingsövningar med vuxna i föreningen kopplade till ANDTS.

Olika lagar

Statistik

Exempel på policy och handlingsplan

Bra övningar och verktyg

Information och fakta för dig som ledare och förälder

Filmtips