Unga - alkohol och andra droger

Vi vill minska antalet unga som använder alkohol, tobak och andra droger – och vi behöver göra det tillsammans med dig som förälder eller annan vuxen.

Du som förälder eller anhörig kan genom att våga prata om de konsekvenser som droger kan ha för personer, anhöriga, miljön och samhället i stort bidra till stor skillnad. Kungsbacka kommun utbildar personal på skolor, föreningsledare, gympersonal och andra verksamheter för att uppmärksamma olika trender och öka kunskapen om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Tips till föräldrar och viktiga vuxna

En ung hjärna är extra sårbar och alkohol, nikotin och andra droger kan utöver ett beroende orsaka kognitiva skador och problem som kan leda till sämre skolgång och ökad risk för ohälsa. Vi vill minska antalet unga som använder alkohol, tobak och andra droger – och vi behöver göra det tillsammans med dig som förälder eller annan vuxen. Du har en viktig roll som förebild och kan bidra till att skydda barn och unga.

Även om du som förälder ibland kan känna dig maktlös, finns det mycket du kan göra för att hjälpa och stötta ditt barn. Genom att höja kunskapen och att fler vågar prata om de konsekvenser, risker och skador som droger kan orsaka så kan vi tillsammans skapa en förändring. Här kan du som förälder, föreningsaktiv, lärare eller vuxen som i din profession möter barn och unga i olika sammanhang få kunskap och stöd för att kunna prata om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) och dess konsekvenser.

Tips och länkar

Ungdomsenkäter och statistik

Drogvanor bland skolungdomar

CAN (Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning) genomför årligen undersökningar om drogvanor bland elever i årskurs 9 och gymnasiets år 2.

CAN:s nationella undersökning 2021 Länk till annan webbplats. visar att färre unga i Sverige har druckit, rökt eller använt narkotika jämfört med året innan. En möjlig förklaring till statistiken kan vara att unga har haft ett begränsat umgänge på grund av pandemin. Det är för tidigt att säga om det är en tillfällig nedgång. I årskurs 9 har antalet unga i Sverige som dricker alkohol gått ner till 36 procent – detta är glädjande eftersom den legat på en oförändrad nivå på omkring 40 procent under ett antal år.

Andelen som röker dagligen minskar i befolkningen. Däremot ökar snusanvändningen mycket, framförallt bland unga. Ökningen syns speciellt bland flickor där det vita snuset är vanligare. Det är dock fortfarande mycket vanligare att pojkar snusar. Däremot är det vita snuset vanligare bland flickor.

I åldrarna 16–29 år har det dagliga snusandet bland kvinnor ökat från 3 procent år 2018 till 9 procent år 2021. Ökningen bland män i samma ålder har gått från 16 till 19 procent. Källa: Hälsa på lika villkor Länk till annan webbplats..

Resultatet i CAN:s undersökning visar att 18 procent av niorna och 34 procent av gymnasietvåorna har använt vitt snus.

Luppen

Vart tredje år gör Kungsbacka kommun undersökningen Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (Luppen). Resultatet ger en bild av hur det är att vara ung i kommunen och innehåller frågor om alkohol, tobak och andra droger.

Alkoholkonsumtionen bland unga i Kungsbacka kommun

Alkoholkonsumtion bland unga är ett fortsatt problem, även i Kungsbacka kommun. Hösten 2021 har vi i Kungsbacka kommun gjort lokala drogvaneundersökningar på fem utvalda högstadieskolor i kommunen: Särö skola, Kullaviksskolan, Fullriggaren Malevik, Kullaviks Montessoriskola och Älvsåkerskolan. I höstens undersökning svarar 33,7 procent av högstadieeleverna att de har druckit alkohol en eller flera gånger under de senaste 12 månaderna. För skolorna i området Särö/Kullavik är motsvarande siffra 35 procent.

Utöver de risker som alkohol bidrar till på kort sikt, är det större risk för unga som börjar dricka alkohol tidigt att bli beroende eller missbruka alkohol senare i livet. Höstens drogvaneundersökning bekräftar även att alkohol och tobak är inkörsportar till narkotika. Det är främst, nästan bara, de elever som har druckit alkohol, snusat eller rökt som också har använt narkotika. Det är alltså väldigt viktigt att du som vuxen har en restriktiv attityd till att ditt och andras barn inte ska dricka alkohol eller använda tobak. Du som förälder eller annan betydelsefull vuxen har en viktig roll här.

Så mår vi i Halland – unga 16-18 år (Region Halland) Länk till annan webbplats.

Verktyg och tips till föräldrar, andra vuxna och yrkesverksamma

Här kan du som förälder, föreningsaktiv, lärare eller vuxen som i din profession möter barn och unga i olika sammanhang få kunskap och stöd för att kunna prata om alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS) och dess konsekvenser.

En ung hjärna är extra sårbar och nikotin och andra droger kan utöver ett beroende orsaka kognitiva skador och problem som kan leda till sämre skolgång och ökad risk för depression och psykoser. Du som vuxen har en viktig roll som förebild och kan bidra till arbetet för ett drogfritt Halland.

Tonårsparlören – för dig som möter tonåringar Länk till annan webbplats.

Narkotikabrott och information om Föräldraskolan (Polisen) Länk till annan webbplats.

Fakta och praktiska övningar om droger Länk till annan webbplats.

Suntprat - för samtal kring alkohol, droger, sociala medier, gaming och nätporr Länk till annan webbplats.

ANDT på schemat Länk till annan webbplats.

Systembolagets utbildning för SFI - två språknivåer Länk till annan webbplats.

Ungdomsmottagningen - tobak, alkohol och droger Länk till annan webbplats.

Råd och stöd till unga om alkohol och andra droger Pdf, 654.2 kB.

Drugsmart - fakta om alkohol, andra droger och spel Länk till annan webbplats.

Droghjälpen Länk till annan webbplats.

Diskussionsövningar ANT Pdf, 1.4 MB.


Ta hjälp om någon har ett riskbruk, missbruk eller beroende

Elevhälsan

Från förskola till och med gymnasiet har elever tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator via skolans elevhälsa.

I Kungsbacka kommun kan man få hjälp med att sluta röka via vårdcentralen Länk till annan webbplats. eller elevhälsan.

Polisen

Du kan kontakta polisen för att få hjälp med vad du som förälder kan göra om du till exempel hittar narkotika hemma.

Kommunens socialtjänst

Kontakta kommunens socialtjänst för att få råd och stöd om du är orolig för någons alkohol-, spel- eller drogvanor. Både vuxna och unga kan få hjälp. Samtalsmottagningen Vändpunkten har en föräldragrupp för föräldrar till ungdomar upp till 20 år om ungdomen har problem med missbruk. Hjälp för dig som anhörig vid missbruk och beroende

Mottagningar utanför kommunen

Mini-Maria Göteborg Länk till annan webbplats. vänder sig till ungdomar och unga vuxna upp till 21 år som har frågor eller problem kopplade till alkohol eller droger. Du som förälder och anhörig kan också kontakta dem.

Föräldraförening Mot Narkotika Göteborg (FMN Göteborg) Länk till annan webbplats. erbjuder anonymt stöd och råd till föräldrar, anhöriga och närstående när man tror att någon är i en riskzon för drogmissbruk eller har utvecklat ett beroende.

Hälsocertifiera föreningen med drogförebyggande arbete

Är du med i en barn- och ungdomsförening i Kungsbacka kommun och är intresserad av att hälsocertifiera din förening? Hälsocertifieringen är en kvalitetsmärkning för en sund och trygg föreningsmiljö, där det drogförebyggande arbetet är en väldigt viktig del.

Hälsocertifiera föreningen

Kommunens drogförebyggande arbete

Vi arbetar med att förebygga användningen av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel om pengar (ANDTS).

Så arbetar vi drogförebyggande.