Elevhälsa

Elevhälsan är ett samlingsnamn för de som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik i skolan. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan. Från förskola till och med gymnasiet har eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det finns också personal med kompetenser för olika typer av specialpedagogiska insatser.

Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du på skolornas egna sidor.

Skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ansvarar för den medicinska delen av elevhälsan och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan bjuder in alla elever till hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8 samt i årskurs 1 på gymnasiet. Hälsobesökens syfte är att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem. Beroende på årskurs ingår till exempel kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. För att kunna vaccinera behövs samtycke från elevens vårdnadshavare.

Skolsköterskan kan vid behov boka tid för elev hos skolläkaren.

Har du frågor om ditt barns hälsosamtal kan du kontakta skolsköterskan.

Skolkurator och skolpsykolog 

Skolkuratorn ger råd och stöd till elever, föräldrar och personal genom samtal. Skolkuratorn arbetar för att hitta lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan.

Skolkuratorn är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan som till exempel socialtjänsten, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Skolpsykologens uppdrag är att tillföra ett psykologiskt perspektiv i syfte att främja lärande och psykisk hälsa.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utifrån sina unika förutsättningar nå sina mål. Specialpedagogerna verkar för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevernas olika sätt att lära.