Elevhälsa

Elevhälsan är ett samlingsnamn för de som arbetar med hälsa, omsorg och specialpedagogik i skolan. Elevhälsan arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser.

Att trivas och må bra är viktiga delar för att lära sig och prestera bra i skolan. Från förskola till och med gymnasiet har eleverna tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Det finns också personal med kompetenser för olika typer av specialpedagogiska insatser.

Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Kontaktuppgifter till elevhälsan hittar du på skolornas egna sidor.

Elevhälsans medicinska del: skolsköterska och skolläkare

Skolsköterska och skolläkare ansvarar för den medicinska delen av elevhälsan och arbetar främst med förebyggande och hälsofrämjande insatser. Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt Hälso- och sjukvårdslagen.

Skolsköterskan bjuder in alla elever till hälsosamtal i förskoleklass, årskurs 2, 4, 6 och 8 samt i årskurs 1 på gymnasiet. Hälsobesökens syfte är att förebygga och upptäcka eventuella hälsoproblem. Beroende på årskurs ingår till exempel kontroll av tillväxt, syn, hörsel och rygg.

Alla elever erbjuds vaccinationer enligt det nationella vaccinationsprogrammet. För att kunna vaccinera behövs samtycke från elevens vårdnadshavare.

Skolsköterskan kan vid behov boka tid för elev hos skolläkaren.

Har du frågor om ditt barns hälsosamtal kan du kontakta skolsköterskan.

Skolkurator och skolpsykolog 

Skolkuratorn ger råd och stöd till elever, föräldrar och personal genom samtal. Skolkuratorn arbetar för att hitta lösningar på de bekymmer som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan.

Skolkuratorn är en länk mellan skolan och de resurser som finns utanför skolan som till exempel socialtjänsten, ungdomsmottagningen och barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen.

Skolpsykologens uppdrag är att tillföra ett psykologiskt perspektiv i syfte att främja lärande och psykisk hälsa.

Specialpedagoger

Specialpedagogerna arbetar för att alla elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att utifrån sina unika förutsättningar nå sina mål. Specialpedagogerna verkar för en god lärmiljö, där pedagogik och undervisning anpassas utifrån elevernas olika sätt att lära.

Lämna samtycke till skolsköterska via digitalt system

Kungsbacka kommuns elevhälsa använder ett digitalt system som heter Prorenata för dokumentation som behövs i arbetet.

När det gäller den medicinska delen, det vill säga skolsköterskans arbete, kan du som vårdnadshavare ta emot och signera blanketter samt lämna vissa uppgifter via systemets webbportal, via portalen hämtar vi i nuläget:

  • samtycken från dig när det gäller vaccination
  • hälsouppgifter för elev i förskoleklass, årskurs 4 och årskurs 8

Prorenata hämtar kontaktuppgifter till vårdnadshavare direkt från vårt system för elevadministration. För att du ska kunna få mejl måste vi därför ha rätt kontaktuppgifter om dig där.

Ändra kontaktuppgifter för förskola & grundskola Länk till annan webbplats.

Digitalt samtycke inom elevhälsans medicinska del Länk till annan webbplats.

Så här gör du i webbportalen för Prorenata

  • När en ny blankett finns i portalen får du ett e-postmeddelande. med avsändare är Kungsbacka kommun. I rubriken står att du har ett kontaktformulär från ditt barns skola.
  • Mejlet innehåller en länk för inloggning och du loggar in med BankID.
  • När du besvarat/signerat formuläret skickar du in det genom att på nytt identifiera dig med BankID.
  • Kan du inte använda BankID, kontakta skolsköterskan.

Delad vårdnad

Vid delad vårdnad kan det behövas att båda vårdnadshavare svarar. Den som svarar först besvarar blanketten, nästa vårdnadshavare får då bara bekräfta lämnat svar. Om du då inte håller med om de svar som den andre vårdnadshavaren redan lämnat eller inte har möjlighet att besvara med hjälp av BankID, kontakta ditt barns skolsköterska.

Elevhälsans medicinska del lämnar uppgifter till Nationell patientöversikt, NPÖ

Elevhälsans medicinska del i Kungsbacka är ansluten till systemet med Nationell patientöversikt, NPÖ.

Det innebär att de uppgifter vi har om våra elevers

  • vaccinationer och
  • tillväxtuppgifter

är möjliga att nå för vårdgivare som är anslutna till NPÖ, till exempel barn- och ungdomspsykiatri, Bup, eller vårdcentraler.

Samtycke krävs

Om till exempel Bup, en vårdcentral eller en annan ansluten vårdgivare behöver uppgifterna måste de alltid fråga eleven eller vårdnadshavare om lov för att kunna ta del av uppgifterna, det vill säga begära ett samtycke.

Det här är Nationell patientöversikt

Nationell patientöversikt, NPÖ, är ett system för sammanhållen journalföring. NPÖ innebär att vårdpersonal enkelt kan få en samlad bild av information som finns i en patients journaler hos andra vårdgivare. Personalen behöver inte ringa, söka och beställa kopior av journaler. Den som söker vård slipper berätta samma sak igen när hen besöker en ny vårdgivare.

Att Kungsbackas medicinska del av elevhälsan är ansluten till NPÖ innebär inte att skolsköterskan kan nå uppgifter från elevs journal som finns hos en annan vårdgivare. Vår roll i systemet är nu endast att lämna uppgifterna om vaccination och tillväxt.

Spärra uppgifter

Det är möjligt för personer att stå utanför systemet med sammanhållen journalföring genom att begära att den egna journalen spärras.

  • Vårdnadshavare har dock inte rätt att spärra barnets journaler.
  • I takt med stigande ålder och mognad kan barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.

För att spärra uppgifter mejla: forskolaskola.systemsupport@kungsbacka.se

Mer information om uppgifter i journaler finns på Din journal - 1177 Länk till annan webbplats.