Anpassade skolformer

Anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola är skolformer som är anpassade för de elever som bedöms inte kunna nå upp till grundskolans eller gymnasieskolans kunskapskrav.

Anpassad grundskola

I den anpassade grundskolan finns nio årskurser. Eleverna har undervisning i samma ämnen som i grundskolan men kunskapskraven ser annorlunda ut. Elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen läser istället inriktning, som innebär olika ämnesområden.

Elev i Kungsbacka kommun som ska mottas i den anpassade grundskolan erbjuds i första hand skolgång på sin hemskola, som integrerad elev.

Kungsbacka kommun har också fasta anpassade grundskolegrupper för årskurs 1-9 på Kollaskolans anpassade grundskola.

Kommunen utreder och beslutar

Att gå i anpassade grundskolan innebär vissa begränsningar när det gäller vilken utbildning och vilket yrke barnet kan välja i framtiden. Kommunen måste därför först göra en noggrann utredning för att kunna bedöma om ditt barn hör till den anpassade grundskolans målgrupp. Det är inte förrän bedömningen är klar som det går att bestämma att barnet ska tas emot i anpassad grundskola.

Utredning omfattar fyra delar; pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den görs i samråd med barnets vårdnadshavare.

Elever med autism tillhör inte den anpassade grundskolans målgrupp. Undantaget är de elever som förutom autism bedöms ha en intellektuell funktionsnedsättning.

Barnets bästa styr

Om vårdnadshavare vill att eleven ska gå i grundskola trots att det är uppenbart att eleven inte har förutsättningar att klara det ska hänsyn till barnets bästa styra när kommunen beslutar om skolgången.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola vänder sig till ungdomar vars skolplikt upphört och som inte förväntas nå gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning. Utbildningen är fyraårig och finns som nationella yrkesprogram eller individuellt program.

  • De nationella programmen är yrkesinriktade utbildningar där det ingår minst 22 veckors arbetsplatsförlagt lärande. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, innebär att hela eller delar av kurser i anpassade gymnasieskolan genomförs på en eller flera arbetsplatser. APL ska ingå i alla nationella program i anpassade gymnasieskolan.
  • Elever som inte har förutsättningar att följa undervisningen på ett nationellt yrkesprogram kan gå Individuellt program. Individuella programmet riktar sig till elever som behöver en utbildning som är anpassad efter de egna förutsättningarna.

Anpassad gymnasieskola ska ge elever med intellektuell funktionsnedsättning en anpassad utbildning. Eleverna ska få en god grund för yrkeslivet och fortsatta studier. Utbildningen ska ge personlig utveckling och grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Vem kan läsa på anpassad gymnasieskola?

Elever som inte förväntas nå gymnasieskolans kunskapskrav på grund av att de har en intellektuell funktionsnedsättning har rätt att läsa på anpassad gymnasieskola. Det är hemkommunen som avgör om en elev tillhör målgruppen. För att göra en bedömning görs en utredning som omfattar fyra delar; pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den görs i samråd med eleven och elevens vårdnadshavare.

En elev som har gått ut anpassad grundskola har även rätt att söka till gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ (Skollagen 2010:800, 17 kap. 16 §).

Rutin för urval till nationellt program på anpassad gymnasieskola

Om antal platser är färre än antal sökande som ska tas emot i första respektive andra hand ska ett urval göras (7 kap. 11 § gymnasieförordningen). Enligt skollagen ska de som har störst behov av utbildningen ges företräde. En rekommendationen är att lämplighet, intresse och möjlighet till fortsatt sysselsättning ger företräde. Det är viktigt att huvudmannen skaffar sig ett allsidigt underlag inför bedömningen av en elevs behov av utbildningen (Skolverkets Allmänna råd 2018).