Praktik i skolan

Praktik är en viktig del av din utbildning så att du får kunskaper om arbetslivet inför kommande studie- och yrkesval.

Prao för elever i grundskolan

Från och med årskurs 8 har alla elever praktisk arbetslivsorientering, ofta kallat prao, under sammanlagt tio dagar. Eleven får ha praktik under max sju timmar per dag mellan klockan 6 och 20 på vardagar.

I Kungsbacka är prao i de flesta fall fördelad så att eleverna i årskurs 8 har en vecka på höstterminen och elever i årskurs 9 har en vecka på vårterminen. Skolorna har inte prao under samma veckor.

På varje skola finns praktikansvariga som ansvarar för samordningen på skolan och tillsammans med studie- och yrkesvägledare och lärare förbereder prao och informerar eleverna om hur det fungerar.

praktikplatsen.se

Kungsbacka kommun samlar annonser för praoplatser på praktikplatsen.se Länk till annan webbplats.. Eleven själv söker sin plats där när de fått ett lösenord från skolan.

Det är bara grundskoleelever i kommunala grundskolor kan anmäla intresse för prao via praktikplatsen.se. Övriga elever kontaktar vårt kundcenter, Kungsbacka Direkt som i sin tur tar uppgifterna och skickar vidare till vårt rekryteringscenter.

Om eleven på egen hand hittar en plats som inte finns i systemet är det även möjligt att ha prao där.

Viktig kunskap och erfarenhet om yrken och branscher

Prao är en viktig del i elevernas utbildning genom att den ger eleverna:

  • Kunskap om arbetsmarknaden samt erfarenhet av olika yrken och branscher vilket behövs för att kunna göra genomtänkta val för framtiden.
  • Insikt om vilka förväntningar som finns på dem i ett kommande arbetsliv.

Genom praon kan man också få kontakter som på sikt kan ge en första möjlighet att komma in i arbetslivet.

Eleverna får uppgifter att arbeta med under praon och när de kommer tillbaka till skolorna följer läraren upp hur elevens erfarenheter av praon.

Arbetsplatsförlagd lärande på gymnasieskolan

Arbetsplatsförlagt lärande, APL, ingår i kursplanen för gymnasieskolan och är obligatorisk på alla yrkesprogram och på anpassade gymnasieskolans nationella program.

APL omfattar minst 15 veckors praktik på en arbetsplats.

Målet med arbetsplatsförlagt lärande är att eleverna ska få möjlighet att använda sina teoretiska kunskaper i praktiken.

På Skolverket.se kan du läsa mer om arbetsplatsförlagt lärande, ansvarsfördelning, planering, genomförande, uppföljning och utvärdering.

Praktikansvarig på yrkesprogrammen

På yrkesprogrammen finns en praktikansvarig som tillsammans med praktikplatsen.se ansvarar för att ta fram praktikplatser. Denna person har ett särskilt ansvar för utveckling och kvalitetssäkring av programmets arbetsplatsförlagda lärande tillsammans med rektor, lärare och arbetsliv.

Rutinerna för arbetsplatsförlagt lärande ses över en gång per år av APL-ansvariga och skolledning tillsammans.

APL på lärlingsutbildning och introduktionsprogram

Inom lärlingsutbildningen är minst hälften av utbildningen arbetsplatsförlagd. Arbetsplatsförlagt lärande finns även på introduktionsprogrammens inriktningar programinriktat val och yrkesintroduktion.

Att vara handledare

En handledare handleder eleven under hela praktikperioden. Handledaren lägger upp utbildningen på arbetsplatsen tillsammans med elevens lärares. Handledaren lämnar ett skriftligt omdöme till elevens lärare, som sedan ansvarar för bedömningen. Som handledare på en arbetsplats är du en nyckelperson i elevens utbildning.

För företag är praktik en möjlighet till rekrytering och att bygga långsiktiga relationer med eleverna. Det är även en möjlighet att påverka och kvalitetssäkra den utbildning som ges inom branschen.