Mobbning, trygghet och säkerhet

Alla barn och elever har rätt att känna sig trygga i våra förskolor och skolor. Här finns information hur vi arbetar för att säkerställa det och vad du ska göra om du känner dig illa behandlad.

Anmäl det som hänt

Om du upplever att du eller någon kompis blir diskriminerad, trakasserad eller kränkt, vill vi att du pratar med läraren eller någon annan vuxen på skolan om saken. Samma gäller för dig som är vårdnadshavare och som upplever att ditt barn blir illa behandlat.

Om din upplevelse är att en i personalen utsätter elever för diskriminering, trakasserier eller kränkning vänder du dig direkt till rektor.

Kränkningar på nätet

Om du blir trakasserad eller kränkt på nätet:

  • prata med dina föräldrar
  • berätta för någon vuxen på skolan
  • anmäl sidan, här finns information om hur du gör:

Om du blivit kränkt på nätet (Integritetsskyddsmyndigheten) Länk till annan webbplats.

Om kränkningarna har samband med kamratrelationer på skolan kommer skolan att arbeta utifrån sin plan mot kränkande behandling.

Skolan ska agera direkt

Skolan är skyldig att agera så snart någon ur personalen får veta att en elev känner sig diskriminerad eller utsatt för trakasserier eller kränkande behandling. Skolan ska då genom en utredning för att ta reda på vad som har hänt och förhindra att kränkningarna fortsätter.

Om du inte är nöjd med hur skolan hanterar det som hänt, kontaktar du den som är ansvarig för kommunens skolverksamhet, huvudmannen. Du som är barn kan be en vuxen om hjälp om du inte vill göra det själv

Förebyggande arbete i plan mot kränkande behandling

Förskolor och skolor ska arbeta förbyggande för att förhindra att barn och elever känner sig illa behandlade på något sätt. Det görs bland annat genom att varje år ta fram en plan mot kränkande behandling. Elever är delaktiga i arbetet med planen. I arbetet kartlägger verksamheten eventuella risker och bestämmer vad förskolan och skolan behöver göra för att alla barn och elever ska kunna känna sig trygga. Planen följs upp och utvärderas när det blir dags att sammanställa nästa läsårs plan.

Kontakta förskolan eller skolan om du vill ta del av enhetens plan mot kränkande behandling.

Våld och hot om våld accepteras inte

Våld och hot om våld accepteras inte i skolan. Förbyggande åtgärder för att motverka våld handlar om att skapa en trygg miljö utan kränkningar, trakasserier och diskriminering. Att ha bra skollokaler med närvarande skolpersonal och en elevhälsa som tar hand om problemen innan de uppstår är också exempel på förebyggande åtgärder.

Skolorna har rutiner som vägleder arbetet när det gäller handlingar där det kan vara aktuellt med polisanmälan.

Myndigheter som övervakar, utreder och ger stöd

Barn- och elevombudet

Barn- och elevombudet, BEO har tillsyn och övervakar den del av skollagen som gäller kränkande behandling. Om du upplever att den som ansvarar för skolan, huvudmannen, inte förmår att lösa problemen kan du välja att kontakta BEO.

Vad är kränkande behandling?

Med kränkande behandling brukar menas sårande eller förnedrande behandling som inte har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Kränkningarna kan vara:

  • fysiska, till exempel att bli utsatt för slag och knuffar
  • verbala, till exempel att bli hotad eller kallad kränkande benämningar
  • psykosociala, till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning
  • text- och bilburna, till exempel klotter, lappar, sms eller sociala medier
  • materiella, till exempel punkterat däck, knäckt penna

Barn- och elevombudet (Skolinspektionen.se) Länk till annan webbplats.

Diskrimineringsombudsmannen

Med diskriminering menas när barn eller elev blir orättvist behandlad utifrån någon av de så kallade diskrimineringsgrunderna: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder, könsöverskridande identitet eller uttryck

Myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, Länk till annan webbplats. arbetar med tillsyn, påverkan, utveckling och spridande av kunskap. DO ska främja lika rättigheter och möjligheter