Förvaltningen för Förskola & Grundskola

På förvaltningen för Förskola & Grundskola i Kungsbacka kommun arbetar vi med omsorg och utbildning för barn och elever i åldrarna 1 till 16 år.

Våra ansvarsområden är

  • förskola, pedagogisk omsorg, till exempel dagbarnvårdare, och fritidshem
  • grundskola och anpassad grundskola
  • korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
  • öppna förskolan
  • tillstånd, bidrag och tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg
  • bidrag till fristående grundskolor

Politikerna i nämnden för Förskola & Grundskola fattar de avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde.

Så arbetar vi

Kommunala förskolor, dagbarnvårdare och grundskolor

Vi planerar och driver kommunens förskolor, dagbarnvårdare och grundskolor med tillhörande fritidshem.

Vi utför korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Anpassad grundskola

Vi utreder och ser till att ordna plats och utbildning för elever som behöver undervisningsformen anpassad grundskola.

Öppna förskolan

Vi har hand om öppna förskolan dit du och ditt barn kan gå och träffa andra föräldrar och barn.

Fristående förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem och grundskolor

Vi behandlar ansökningar för att starta, ger bidrag till och utövar tillsyn av fristående förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg i Kungsbacka kommun.

Vi ser till att fristående grundskolor får bidrag för att driva verksamheten och vi har rätt till insyn i deras verksamhet.

Så är vi organiserade

Våra förskolor och skolor är indelade i tre pedagogiska områden. Det finns också fyra centrala enheter med olika uppdrag:
HR & Kommunikation, Myndighet & Stöd, Ekonomi & Planering och Kvalitet & Utveckling.

Pedagogiska områden

Norr

I pedagogiskt område Norr ingår ett stort antal förskolor samt grundskolorna Fjordskolan, Kapareskolan, Iseråsskolan, Presseskolan, Furulidsskolan, Toråsskolan, Kullaviksskolan, Fullriggaren Malevik och Särö skola.

Centrum

I pedagogiskt område Centrum ingår ett stort antal förskolor samt grundskolorna Älvsåkersskolan, Hedeskolan, Björkris förskola och skola, Hålabäcksskolan, Gullregnsskolan, Tingbergsskolan och Varlaskolan.

Söder

I pedagogiskt område Söder ingår ett stort antal förskolor samt grundskolorna Kollaskolan, Kollaskolan anpassad grundskola, Fjärås Bräckaskolan, Frillesåsskolan, Gällingeskolan, Smedingeskolan och Åsaskolan.

Intraprenader inom Förskola & Grundskolas förvaltning

Inom Förskola & Grundskola finns möjlighet för verksamheter att ansöka om att få bli intraprenad. Följande enheter drivs för närvarande som intraprenader:

  • Fullriggaren Malevik, 1 januari 2021-24 december 2024, del i pedagogiskt område Norr
  • Förskolorna Lilla Loket och Stora Loket, i Åsa, 1 juli 2023-30 juni 2027, del i pedagogiskt område Söder.

Intraprenadform är en av driftsformerna för för- och grundskolor i Kungsbacka kommun. Driftsformen har föregåtts av ett projekt som upphörde 31 december 2020. Erfarenheter från projektet ligger till grund för villkor för den permanenta driftsformen.

Nämnden för Förskola & Grundskola är precis som för de övriga kommunala för- och grundskolorna huvudman för verksamhet som drivs som intraprenad.

Intraprenaderna organiseras tillsammans med de ordinarie skolorna i Förskola & Grundskolas pedagogiska områden.

Relationen mellan huvudman och rektor är likalydande för intraprenad och ordinarie förskola och skola genom såväl det nationella uppdraget som det kommunala uppdraget.Samma lagstiftning gäller som för övrig kommunal verksamhet.

Det är nämnden för Förskola & Grundskola som efter en ansökan från en enhet godkänner drift som intraprenad. Tillstånd beviljas för fyra år i taget.

Den första perioden omfattar 1 januari 2021 – 24 december 2024. För denna period finns möjlighet för skolor som inte ingått i projektet att ansöka om att få bli intraprenad senast 1 oktober 2021. För dessa krävs att man under de fyra senaste åren kan uppvisa positivt ekonomiskt resultat samt att skolledningen har funnits på plats i minst två år.

Barn och elevers rätt till en likvärdig utbildning gäller oavsett driftsform. Alla som arbetar inom Förskola & Grundskola har samma mål: Barn som lämnar oss med stora valmöjligheter, stark självkänsla och god hälsa.

Kontakter på förvaltningen

Förvaltningschefen är högst ansvarig tjänsteperson i förvaltningen. För varje pedagogiskt område finns en ansvarig verksamhetschef som samordnar arbetet inom områdets förskolor och skolor och är chef över rektorerna. Du kan alltid kontakta oss via mejladressen forskola.grundskola@kungsbacka.se så kommer ditt ärende till rätt person.