Visselblåsning

Det är viktigt att tidigt fånga upp och agera på signaler om eventuella missförhållanden i offentlig verksamhet. Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB har en gemensam visselblåsarfunktion.

Visselblåsarfunktionen en anmälningskanal för missförhållanden

Vår förhoppning är att alla anställda i Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB upplever att de kan föra en öppen dialog med sina kollegor och chefer om eventuella problem på arbetsplatsen. Om någon vill uppmärksamma ett problem anonymt, är det möjligt att göra via kommunens visselblåsarfunktion. Den är ett komplement till den dialog och det öppna samtalsklimat som finns på arbetsplatserna. I första hand vänder man sig till sin närmaste chef eller en annan person i organisationen med sin fråga.
Visselblåsarfunktionen är avsedd som anmälningskanal för misstänkta missförhållanden och oegentligheter inom Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB organisationer.

Visselblåsarfunktionen har införts med stöd av Lagen (2021:890) Länk till annan webbplats. om skydd för personer som rapporterar om missförhållanden, den så kallade visselblåsarlagen. Visselblåsarlagen innehåller ett förstärkt skydd för den som rapporterar om missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att det kommer fram. Skyddet innebär bland annat att man inte får utsättas för repressalier eller hindras från att rapportera.

När kan jag visselblåsa?

Visselblåsarfunktionen kan användas för att anmäla oegentligheter eller misstanke om missförhållanden som strider mot EU-rätt eller svensk rätt samt andra missförhållanden som det finns ett allmänintresse av att de kommer fram. Det kan exempelvis handla om muta, bedrägeri, stöld eller annan situation där någon får privat vinning eller fördel på grund av sin tjänsteställning eller att dess närstående gynnas på något sätt. Lagbrott, systematiska tjänstefel och avvikelser som rör exempelvis offentlig upphandling, personuppgifter eller miljöskydd kan också anmälas.

När ska funktionen inte användas?

Funktionen är inte till för mer allmänna synpunkter på exempelvis ledarskap, arbetsmiljö eller verksamhetsplanering med mera. Den är inte heller till för att rapportera sådant som rör egna arbetsförhållanden, som personliga konflikter eller lönesättning. Om det inte känns rätt att prata med chef eller chefens chef kan man istället vända sig direkt till sin HR-funktion eller någon facklig företrädare med sitt ärende.

Funktionen kan inte används för att visselblåsa missförhållanden som hänför sig till Stiftelsen Tjolöholm. Sådana visselblåsningar görs istället till lämplig myndighet, se avsnitt ”Alternativ rapportering via ”externa kanaler” hos behöriga myndigheter” nedan.
Funktionen får inte användas för att rapportera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Generella synpunkter och klagomål på hur den kommunala verksamheten bedrivs hänvisas till Kungsbackas synpunktshantering. Länk till annan webbplats.

Det här händer när du visselblåser

Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB samarbetar med Svenska Ledargruppen AB som är extern mottagare av visselblåsningar. Det innebär att Svenska Ledargruppen tar emot ditt tips, bedömer om det uppfyller kriterierna att skyddas av visselblåsarlagen och återkopplar till dig inom sju dagar. Om kriterierna uppfylls skickas tipset vidare till en särskild grupp som utreder händelsen. Den gruppen tar reda på vad som hänt och föreslår åtgärder. Du får återkoppling inom tre månader. Motsvarande särskild utredningsgrupp finns i Kungsbacka kommun och Eksta Bostads AB. Om tipset inte uppfyller kriterierna återkopplar Svenska Ledargruppen AB till den som har visselblåst.

Vem får veta att jag har visselblåst?

Som visselblåsare har du möjlighet att vara anonym. I många fall blir är det dock lättare att utreda och åtgärda ett missförhållande om den som utreder vet vem det är som lämnar uppgifter. Om du väljer att uppge vem du är skyddas din identitet av sekretess. Sekretessen innebär att uppgifter som avslöjar din identitet aldrig kommer att lämnas ut som allmän handling.

Om du uppger din identitet för Svenska Ledargruppen, som tar emot visselblåsningen, kan du själv välja om identiteten får lämnas vidare till kommunens särskilda grupp, som ska utreda visselblåsningen. Som utgångspunkt är det bara personerna i utredningsgruppen som har tillgång till de uppgifter du rapporterar.

För att det som rapporteras ska kunna utredas och åtgärdas kan dock uppgifter lämnas vidare inom kommunen eller till andra myndigheter. Det innebär att din och andra personers identitet kan avslöjas för exempelvis polisen, om det behövs för att utreda ett brott.

Det är bara uppgifter som är absolut nödvändiga för att kunna vidta åtgärder som får lämnas vidare. Sekretessen gäller inte om du rapporterar avsiktligt osant eller gör dig skyldig till brott genom visselblåsningen.

Alternativ rapportering via externa kanaler hos behöriga myndigheter

Förutom att larma via Kungsbacka kommuns egen rapporteringskanal kan du välja att slå larm via en statlig myndighet som utsetts av regeringen. Dessa myndigheter kallas för ”externa rapporteringskanaler (ej att förväxla med Kungsbacka kommuns egen rapporteringskanal ”Slå Larm!) Olika myndigheter ansvarar för olika ansvarsområden och ska tillgängliggöra egna rapporteringskanaler för detta ändamål.

Den externa rapporteringskanalen ska ta emot, följa upp och lämna återkoppling på rapporter om missförhållanden inom vissa specifika områden. De myndigheter som utsetts av regeringen är:

 • Arbetsmiljöverket
 • Boverket
 • Elsäkerhetsverket
 • Ekobrottsmyndigheten
 • Fastighetsmäklarinspektionen
 • Finansinspektionen
 • Folkhälsomyndigheten
 • Havs- och vattenmyndigheten
 • Integritetsskyddsmyndigheten
 • Inspektionen för strategiska produkter
 • Inspektionen för vård och omsorg
 • Kemikalieinspektionen
 • Konsumentverket
 • Konkurrensverket
 • Livsmedelsverket
 • Läkemedelsverket
 • Länsstyrelserna
 • Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
 • Naturvårdsverket
 • Post- och telestyrelsen
 • Regeringskansliet
 • Revisorsinspektionen
 • Skatteverket
 • Skogsstyrelsen
 • Spelinspektionen
 • Statens energimyndighet
 • Statens jordbruksverk
 • Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
 • Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Transportstyrelsen

Gäller meddelarfriheten?

Visselblåsarlagen påverkar inte din rätt att använda din meddelarfrihet enligt grundlagen.

Meddelarfriheten innebär att varje medborgare har rätt att lämna uppgifter om vad som helst till den som direkt kan offentliggöra uppgifterna i media, till exempel författare och journalister.

Meddelarfriheten gäller även för tjänstemän inom kommunen och de kommunala bolagen, om de vill lämna uppgifter som de fått i sitt arbete. Meddelarfriheten kombineras med skydd för anonymiteten och ett förbud mot att efterforska uppgiftslämnaren. Inskränkningar i meddelarfriheten hittar du i slutet av varje kapitel i offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats..