Hur fungerar en kommun?

Hitta snabbt på sidan

I Sverige finns det 290 kommuner. Kommunen ansvarar för en stor del av den service som vi har i samhället och sköter om många saker som de boende i kommunen har nytta av.

Det är kommunen som ser till så att det kommer vatten i kranen och att soporna blir hämtade. Kommunen ska se till att det finns skolor för barnen och någonstans där gamla eller sjuka kan få hjälp när de inte orkar sköta sig själva.
Det kommunala självstyret ger kommunen stor frihet att själv bestämma om sin verksamhet. En kommun är skyldig att driva vissa verksamheter medan andra verksamheter är frivilliga och bestäms av de lokala politikerna.

Obligatoriska verksamheter i Kungsbacka

 • Förskola och fritidshem
 • Förskoleklass, grundskola, gymnasieskola och anpassade skolformer
 • Kommunal vuxenutbildning
 • Svenska för invandrare
 • Socialtjänst
 • Omsorg för äldre och för personer med funktionsnedsättningar
 • Mottagande av nyanlända
 • Stadsplanering och byggfrågor
 • Hälso- och miljöskydd
 • Renhållning och avfallshantering
 • Räddningstjänst
 • Vatten och avlopp
 • Bibliotek

Frivilliga verksamheter i Kungsbacka

 • Öppen förskola
 • Kulturskola
 • Kultur och fritid
 • Konsumentverksamhet
 • Parkskötsel
 • Skogs- och naturvård
 • Näringslivsservice

Ibland kan det vara svårt att särskilja vad en kommun ansvarar över och vad regionen ansvarar över. Landstingen/regionerna ansvarar exempelvis för planering av vården, såsom regionala vårdcentraler och tandläkarmottagningar.

Region Halland har i uppdrag. Länk till annan webbplats.

Så styrs kommunen

Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Det betyder att medborgarna har stora möjligheter att påverka och kontrollera hur kommuner utför sina uppdrag. Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i kommunen. Politikerna i fullmäktige väljs vart fjärde år i allmänna val.

Politikerna arbetar i den politiska organisationen i kommunen och bestämmer vad som ska göras. Det finns även en förvaltningsorganisation med tjänstepersoner som avgör hur det politikerna beslutar om ska göras, och som sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Den politiska organisationen

Se filmen där Katarina Eiderbrant, specialist i administration, förklarar hur kommunfullmäktige arbetar Länk till annan webbplats..

Här kan du läsa om kommunstyrelsen och om nämnder som ansvarar för olika frågor.

Förvaltningsorganisationen

Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar som sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Kommunens inkomstkällor

Kommunen får sin största inkomst från kommunalskatten. Staten bestämmer vad kommunerna får ta ut skatt på. Sedan bestämmer politikerna i kommunen hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunerna kan även få statsbidrag från staten Länk till annan webbplats.. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten bestämt.

Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg, och för vatten och avlopp.

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

Kommunen måste följa de lagar och andra ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna, för att kunna sköta sina uppgifter.

Du som invånare har möjlighet att påverka kommunens beslut på olika sätt, till exempel genom att kontakta politiker, lämna synpunkter, rösta i folkomröstningar och överklaga beslut.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, vars uppgift är att kontrollera att både kommunala och fristående skolor uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna. På andra områden kan det vara kommunen själv som ansvarar för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. Den kommunala verksamheten granskas även av kommunens revisorer.

Lagar som styr kommunens arbete

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr alla de kommunala förvaltningarnas arbete med ärenden, beslut och övrig administration.

Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, såsom exempelvis Skollagen och Socialtjänstlagen.