Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningen beviljar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi hanterar också kartverk och gör utstakningar. Inom området miljö- och hälsoskydd gör vi tillsyn inom bland annat vatten- och avlopp, livsmedel och serveringstillstånd.

Våra ansvarområden är

 • bygglov
 • bygglovsanmälan
 • utstakning
 • kart- och mättjänster
 • hälsoskydd
 • miljöskydd
 • naturskydd
 • strålskydd
 • smittskydd
 • receptfria läkemedel
 • serveringstillstånd
 • livsmedel

Så arbetar vi

Geodata- och bygglovsavdelningen


Avdelningen hanterar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi erbjuder öppet hus, rådgivning i bygglovsfrågor och utför också tillsyn.

Vi ansvarar för kommunens kart- och mätningsverksamhet, samordning och utveckling av geografiskt informationssystem, GIS. Vi tar fram förslag på namn till nya vägar, områden, platser och broar. Vid fastighetsbildning samverkar vi med Lantmäteriet.

Politikerna i Byggnadsnämnden fattar de avgörande besluten inom bygglovs ansvarsområde. I de flesta bygglovsärenden har nämnden lämnat över ansvaret att fatta beslut till förvaltningens handläggare. När det gäller planärenden tar nämnden alla beslut.

Miljö- och hälsoskydd

Inom området miljö- och hälsoskydd har vi ansvar för tillsyn enligt olika lagar och förordningar. Det är både företag, organisationer och privatpersoner som kan beröras av vår tillsyn. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering och hästgårdar.

Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker och att livsmedelslagstiftning följs. Vi hanterar även alla serveringstillstånd och utför tillsyn på serveringsställen i kommunen.

De avgörande besluten inom Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.