Förvaltningen för Vård & Omsorg

På förvaltningen för Vård & Omsorg i Kungsbacka kommun arbetar vi med att ge vård och omsorg till personer som behöver stöd i det dagliga livet på grund av exempelvis åldrande eller sjukdom.

Våra ansvarsområden är

  • Hemtjänst
  • Vård- och omsorgsboende
  • Korttidsenhet
  • Hemsjukvård
  • Dagomsorg
  • Växelvård
  • Anhörigstöd
  • Uppsökande verksamhet

Politikerna i nämnden för Vård & Omsorg fattar de avgörande besluten inom förvaltningens ansvarsområde.

Så arbetar vi

Hemtjänst

Du kan ansöka om hemtjänst om du har svårt att klara vardagen på egen hand. Hemtjänsten fungerar som ett extra stöd i vardagen och är ett komplement till det som du klarar av själv så att du kan fortsätta att bo hemma.

Vård- och omsorgsboende

När du inte längre klarar av att bo hemma kan du ansöka om att bo på ett vård- och omsorgsboende. På ett vård- och omsorgsboende får du stöd och service av omsorgspersonal dygnet runt. Det är förvaltningen för Vård & Omsorg som ansvarar för att det finns vård- och omsorgsboenden. Boenden drivs både i kommunal regi och av privata vårdbolag.

Korttidsenhet

Smedjans korttidsenhet är en plats för dig som behöver tät omsorg av vård- och omsorgspersonal under en kortare, tillfällig period. Du kan behöva en korttidsplats om du tillfälligt inte kan bo hemma trots omfattande hemtjänstinsatser. Det kan till exempel vara när du ska skrivas ut från sjukhus, eller av någon annan anledning behöver tätare omsorg.

Hemsjukvård

Om du av medicinska skäl inte kan ta dig till vårdcentralen och behöver hälso- och sjukvård under en längre period kan du få du hemsjukvård i kommunal regi. Det innebär att det är kommunens personal som ger dig din sjukvård i hemmet. I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter.

Dagomsorg

Dagomsorg vänder sig till dig med demens eller fysisk funktionsnedsättning. På dagomsorgen arbetar utbildad personal som tillsammans med gästerna vill skapa en meningsfull dag i en hemlik miljö. Dagomsorgen har sina lokaler på olika vård- och omsorgsboenden.

Växelvård

Växelvård innebär att du bor en viss period på ett boende eller korttidsenhet och en viss period hemma. I Kungsbacka finns platser för växelvård på Smedjans korttidsenhet och Vickans vård- och omsorgsboende. Växelvården på Smedjan riktar sig till personer med demenssjukdom och på Vickans vård- och omsorgsboenden är växelvårdsplatser riktade till personer med somatiska, det vill säga fysiska eller kroppsliga, besvär.

Anhörigstöd

Förvaltningen har ett Anhörigcenter som ger stöd till dig som är anhörig till någon som är över 18 år som har långvarig fysisk sjukdom, demenssjukdom eller är äldre och som inte klarar av vardagen på egen hand. Anhörigstödet erbjuder bland annat enskilda samtal, anhörigcirklar, café och ljusbehandling.

Uppsökande verksamhet

Vi arbetar också med uppsökande verksamhet för att bland annat bryta ensamhet hos äldre. Det handlar till exempel om att erbjuda dessa personer samtal för att i förlängningen hitta lösningar på hur man kan förändra sin situation.