Byggnadsnämnden är en av Kungsbackas 12 nämnder. Det är politikerna i nämnden som ansvarar för uppgifter inom plan- och bygglagen.

Vi ansvarar för

  • förhandsbesked
  • bygglov
  • rivningslov
  • tillsyn över byggnadsverksamheten
  • kommunens detaljplaneverksamhet
  • kart- och mätningsverksamhet.

Ansvarig förvaltning

Bygg- och miljöförvaltningen förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Så arbetar vi i byggnadsnämnden

I byggnadsnämnden är vi nio ledamöter och sex ersättare. Arbetsutskottet har fem ledamöter och fem ersättare. Alla i nämnden är politiker.

Följ nämndens arbete

Du kan följa nämndens arbete via nämndens sammanträden. På hemsidan hittar du alla datumen under året som nämnden sammanträder, kallelserna till sammanträdena och protokollen samt tillhörande handlingar som publiceras efter sammanträdet har hållits.

Byggnadsnämndens sammanträden

Byggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträden