Biologisk mångfald

Dahlia som en humla flyger bort ifrån.

Blomsterängar, fjärilsrestauranger och insektshotell. Vi genomför flera projekt i syfte att öka den biologiska mångfalden i Kungsbacka.

Kanske har du redan upptäckt att Kungsbackaåns östra sida har prytts med insektshotell, fågelholkar, träd, buskar och bänkar? Om inte, ta gärna en promenad längs Kungsbackaån och upptäck naturen, titta på våra insektshotell och fågelholkar eller sätt dig och njut i de bänkar och viloplatser som finns utplacerade i bästa solläge.

Stabilitet och skugga

På flera utvalda platser finns bänkar och viloplatser utplacerade på stensatta underlag. Planteringarna består av både buskar och träd, bland annat lönn, al, körsbärsträd och pil. Grönskan tjänar flera syften. Dels bryter den upp den tidigare ganska monotona växtligheten av vass och sly, men den skapar också en ny ekologi för både fåglar, småkryp och insekter.

Grönskan bidrar också till att binda upp regnvatten och stabilisera strandbrinken vid högvatten. Dessutom skuggar de ån, vilket håller nere vattentemperaturen sommartid något som gynnar både fisk och andra vattenlevande organismer.

Gräsängar

Kungsbacka kommun påbörjade 2019 ett pilotprojekt i syfte att öka den biologiska mångfalden på våra skötselytor. För att skapa en variation i parker och naturnära skogar som gynnar växt- och djurlivet har vi valt ut ett antal gräsytor där vi klipper mer sällan. Örter och vilda blommor som redan finns i marken får då möjlighet att gå i frö och så småningom kan gräsytan övergå till äng.

På grund av en dominerande lerjord med högt näringsinnehåll råder viss osäkerhet om vad som händer när vi släpper upp gräsytorna till gräsängar, om det snabbt blir den värdeökning vi eftersträvar eller om ogräs och sly snabbt tar över.

Fjärilsrestauranger och insektshotell

I staden planterar vi mycket sommarblommor för att gynna insekter som är pollinatörer. I parker och planteringar låter vi blommande perenner avlösa varandra för att det alltid ska finnas mat till humlor, bin och fjärilar. Fjärilsrestauranger har vi på många platser och för de insekter som önskar placerar vi även ut hotell.

Vår förändring av karaktären på en del av våra skötselytor hoppas vi kommer bidra till att uppfylla tre av Sveriges 16 miljökvalitetsmål: god bebyggd miljö, ett rikt växt- och djurliv, och minskade utsläpp av växthusgaser.