Träd i stadsmiljö

Träd utanför kulturhuset Fyren

Gatuträd är på många sätt både ett nödvändigt inslag och en önskvärd del av vår stadsmiljö. Här kan du läsa mer om hur vi sköter om träden i Kungsbacka.

Gatuträd har liksom sina grannar i skogen mycket höga naturvärden. Träden skapar förutsättningar för biologisk mångfald och bidrar till ett rikt växt- och djurliv. Träd har även ett stort socialt och kulturellt värde. Med sin lummiga grönska är de en stor tillgång för alla som bor och vistas i staden.

Ofta planteras träd i ett estetiskt perspektiv, men träd erbjuder många fler fördelar som vi kanske ibland inte riktigt tänker på. Träden lämnar positiva bidrag till det lokala klimatet i staden, så kallade ekosystemtjänster. Träden gör helt enkelt samhällsnytta.

Träd ger renare luft

Trädens kronor och blad kompenserar den ibland karga miljön med asfalt, sten och betong. Mängden luftföroreningar minskar med ökad vegetation och under sommaren kan trädens bladverk fånga upp till 40 procent av stoftet i stadsluften.

Träden utgör en bärande del i arbetet med att skapa miljöer som bidrar till ett rikt växt- och djurliv. Kommunen främjar nyplantering av vegetation i stadsrummet och ersätter varje förlorat gatuträd med minst ett nytt. Målsättningen är att bevara den biologiska mångfalden även inne i staden.

Vind och regn

Det kustnära vindutsatta läget påverkar utomhusmiljön och det bildas ofta vindtunnlar mellan höga byggnader. Träden har förmågan att bryta denna turbulens eftersom deras kronor är luftgenomsläppliga. Träden bidrar också till en utjämning av höga och låga temperaturer.

Trädens rötter ger marken en genomsläpplig struktur som årligen tar emot stora mängder dagvatten. Grönytor fungerar som fördröjningsmagasin och hjälper till att ta hand om kraftiga skurar och långvarigt regn.

Så tar vi hand om träden

Träd behöver tillgång till stora grönytor för att kunna utvecklas och må bra. Parker och grönområden kan förse träden med stora jordvolymer och vatten och näring där de kan växa fritt. Kommunens skötselinsatser består där i huvudsak enbart av uppbyggnadsbeskärning av yngre träd samt gallring i grenverk i de äldre träden.

Uppbyggnadsbeskärning utförs för att ge trädet en välbalanserad och jämn krona. Det kan även utföras för att trädet inte ska bli för stort för sin omgivning. Inför varje nyplantering bör dock utgångspunkten alltid vara att ett vuxet exemplar ska få plats utan omfattande åtgärder i framtiden.

I gaturummet finns ofta mycket begränsat med plats för trädens rötter och trädkronor. Där krävs årliga beskärningsinsatser samt en kontinuerlig översyn för att trafiksäkerheten ska kunna upprätthållas. Vid nyplantering används i allt högre grad särskilt anpassade mindre träd.

Vi inventerar träden

Förvaltningen för Teknik ansvarar för de gatuträd och träd i grönytor som står på allmän platsmark, främst inom Kungsbacka stad. Vi utför löpande inventering av dessa cirka 6 000 träd för att få en bra nulägesbild som ger en överblick av trädens livskraft, funktion och behov. Informationen används som underlag för framtida trädvård.

Fler sidor