Träden är viktiga för miljön och kommunen är generellt restriktiv till att ta ner dem. Men ibland behövs det ändå och vem ansvarar då?

Lämna en felanmälan om du anser att kommunen bör fälla ett träd

För att göra en felanmälan mejla till vårt kundcenter Kungsbacka direkt. Ange skäl för nedtagning av träd, fastighetsbeteckning samt en beskrivning av var trädet står. Skicka även med ett foto på det aktuella trädet.

Varför träden är viktiga

Träd är viktiga för både växter, djur och människor. De ger skugga, förbättrar luftkvaliteten och tar hand om regnvatten. De är också ett viktigt habitat och födakälla för många andra arter. Tätortsnära naturmark fungerar som gröna lungor och har ett stort rekreativt värde. Kommunen är därför generellt sett mycket restriktiva med att fälla friska träd även om de skuggar, fäller sina löv på angränsande tomtmark eller skymmer utsikten.

Fällning av träd på kommunal mark

Kommunal mark som sköts av en samfällighet

På kommunal mark som sköts av en samfällighetsförening får denna fälla träd enligt följande regler:

 1. Föreningen är ansvarig gentemot sina medlemmar för att området hålls i ett ändamålsenligt skick gällande till exempel städning och röjning. Om inte annat framgår av naturvårdsföreskrifter eller anläggningsbeslut eller motsvarande, är det föreningen som själva avgör ambitionsnivån på skötsel av området.
 2. Växtlighet med upp till 10 centimeter diameter i brösthöjd får beskäras och avverkas utan kommunens medgivande. Föreningen hanterar själva det avverkade materialet.
 3. Enstaka träd (upp till fem) utan ekonomiskt eller ekologiskt värde får avverkas efter samråd med kommunen. Börja med att skicka in ett foto på berört träd via mejl. Vid behov gör vi platsbesök. Skicka även in ett foto efter avverkning för att visa att inget extra träd olovligen har tagits bort. Avverkad växtlighet tas om hand av föreningen.
 4. I de fall enstaka träd enligt ovan utgör fara i området är det föreningens ansvar att förhindra faran genom beskärning eller avverkning. Detta eftersom drift och underhåll av marken är föreningens ansvar. Samråd ska ske enligt punkten ovan. Vid akut fara får samråd ske i efterhand.
 5. Av säkerhetsskäl ska avverkning ske på fackmannamässigt vis.
 6. Föreningen får inte göra någon avverkning utan att ha en försäkring som gäller för olyckor inom allmän plats. Undantaget är röjning av sly enligt punkt 2.

När det krävs samförstånd med kommunen ska en felanmälan göras via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Kommunal mark som sköts av kommunen

Följande kriterier gäller för nedtagning av träd som står på kommunal mark som sköts av kommunen:

 • Trädet utgör risk eller fara för allmänhet eller fastighetsägare.
 • Trädet har så pass nedsatt kondition att det anses farligt och problemet kan inte åtgärdas genom beskärning.
 • Trädet gallras för att gynna omgivande träds utveckling.
 • Träd tas bort för att föryngra beståndet.
 • Trädet står för nära ledningsgator eller järnvägar.
 • Om trädet faller under kategorin skyddsvärda träd gäller särskilda regler.

Uppfyller trädet någon av de ovanstående punkterna gör du en felanmälan via kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Att ett träd skuggar tomten, skymmer utsikten, fäller löv på privat mark eller stör paraboler är inte tillräckligt motiv till nedtagning av träd på kommunens mark. För att kunna göra en enhetlig bedömning av varje enskilt fall behöver kommunen få in en felanmälan. Den ska beskriva placeringen av trädet som ni vill få nedtaget och anledningen till det.

Att på eget initiativ ta ner träd på kommunal mark utan kommunens godkännande kan bedömas som så kallat egenmäktigt förfarande. Ett egenmäktigt förfarande kan polisanmälas och kan ligga till grund för att man blir ersättningsskyldig.

Fällning av träd på privat mark

Generellt har man rätt att ta ned träd på den egna fastigheten. Det finns dock några saker att tänka på och kontrollera innan trädet fälls.

Är trädet ett särskilt skyddsvärt träd?

Om trädet kan räknas som ett särskilt skyddsvärt träd ska den planerade fällningen anmälas till Länsstyrelsen för samråd enligt Miljöbalken 12 kap 6 §, ett så kallat 12:6-samråd.

Till särskilt skyddsvärda träd räknas:

 • Jätteträd: Levande eller döda träd som är grövre än en meter i diameter på det smalaste stället under brösthöjd.
 • Mycket gamla träd: Levande eller död gran, tall, ek och bok som är äldre än 200 år. Övriga trädslag som är äldre än 140 år.
 • Grova hålträd: Levande eller döda träd som är grövre än 40 cm i diameter i brösthöjd med utvecklad hålighet i huvudstammen.

Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Kan trädet hysa arter som är fridlysta enligt 4, 6, 7, 8 eller 9 § artskyddsförordningen?

Då kan åtgärder på trädet behöva prövas enligt artskyddsförordningen (2007:845). Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Står trädet i en allé eller på en åkerholme?

Alléer och åkerholmar omfattas av ett generellt biotopskydd. Åtgärder på trädet kan kräva biotopskyddsdispens. Kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Är trädet naturminnesskyddat eller står det inom ett skyddat område?

Olika typer av områdesskydd är strandskydd, naturreservat, biotopskyddsområde, Natura2000-område. Läs mer på Länsstyrelsens hemsida eller kontakta Länsstyrelsen för mer information.

Skyddad natur (Länsstyrelsen Halland) Länk till annan webbplats.

Krävs marklov för fällning av trädet?

I områdets detaljplan kan det finnas bestämmelser om att träd endast får fällas efter att byggnadsnämnden beslutat om marklov. Kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt för mer information.

Träd hos grannen

I takt med att det byggs allt tätare kan träd bli ett problem för omkringboende med löv som tätar igen stuprören, grenverk som skymmer solen eller rötter som lyfter på asfalten. Om du upplever problem, prata först med grannen och ge grannen möjlighet att åtgärda problemet.

Träd eller annan vegetation som kan utgöra en risk eller på annat sätt stör en annan fastighetsägare tas upp i Jordabalken som avhandlar rättsliga bestämmelser kring fast egendom. Jordabalken 3 kap. 2 § handlar specifikt om vad som gäller med rötter, grenar och liknande som tränger in över fastighetsgränsen:

"Tränger rot eller gren in på fastighet från område intill denna och medför detta olägenhet för fastighetens ägare, får denne taga bort roten eller grenen. Områdets ägare skall dock beredas tillfälle att själv utföra åtgärden, om denna kan befaras medföra skada av betydelse för honom."