Ansök om färdtjänst

För att kunna resa med färdtjänst behöver du göra en ansökan.

För att kunna ansöka om färdtjänst i Kungsbacka kommun måste du vara folkbokförd här. Du kan ansöka om färdtjänst på två olika sätt: i vår e-tjänst eller med pappersblanketter som du postar till oss.

Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du tydligt beskriver varför du inte kan åka med den allmänna kollektivtrafiken. Detta ska du göra även om det står i läkarintyget.

Tillsammans med din ansökan ska du alltid skicka med ett aktuellt läkarutlåtande samt eventuella andra bilagor, till exempel antagningsbesked vid ansökan av studieresor. Läkarutlåtandet berättigar i sig inte till färdtjänst, utan är endast en del av beslutsunderlaget.

Om du behöver ett nytt läkarintyg använd dokumentet Läkarutlåtande när du kontaktar din läkare eller vårdcentral. Det är alltid du själv som skickar in läkarintyget, din vårdgivare ska inte skicka det direkt till oss.

Ansök om färdtjänst i e-tjänsten

För att vi ska kunna hantera din ansökan så tryggt och effektivt som möjligt rekommenderar vi att du ansöker digitalt genom vår e-tjänst, annars går det också bra att ansöka med en blankett.

 1. Kontrollera att du har läkarintyg samt eventuella andra bilagor inscannade i PDF-format.
 2. Starta digital ansökan genom länken e-ansökan färdtjänst nedan.
 3. Fyll i samtliga obligatoriska uppgifter och beskriv noggrant ditt hälsotillstånd och orsakerna till att du behöver färdtjänst.
 4. Skicka in din ansökan. Vår handläggningstid är cirka 4 veckor.

Ansök om färdtjänst med pappersblankett

 1. Kontrollera att du har ett aktuellt läkarintyg.
 2. Blanketten hittar du när du öppnar e-tjänsten.
 3. Fyll i samtliga obligatoriska uppgifter och beskriv noggrant ditt hälsotillstånd och orsakerna till att du behöver färdtjänst.
 4. Skriv ut och skicka in din ansökan. Adressen står på ansökningsblanketten. Vår handläggningstid är cirka 4 veckor samt tid för distribution och posthantering.

Särskilda behov i samband med färdtjänstresa

Har du särskilda behov i samband med färdtjänstresa ansöker du om det på samma gång som du ansöker om färdtjänst. Behoven ska kunna styrkas genom utlåtande av läkare med specialistkunskap inom aktuellt område. Har du redan ett färdtjänsttillstånd och fått ett nytt behov ansöker du om detta på ansökan för särskilda behov.

Särskilda behov kan vara:

 • ledsagare - omvårdnadsbehov under resan.
 • resa i specialfordon.
 • resor utan omvägstid - direktresa.
 • undantag från samordning - ensamordning.
 • särskild plats i bilen.
 • extra utrymme i fordon.

Färdtjänst till arbete, studier eller daglig verksamhet

Behöver du tillstånd för resor till och från studier, daglig verksamhet och arbete så kan du ansöka om detta. Använd vår e-tjänst eller ansök med pappersblanketter. Har du redan ansökt om färdtjänst går det bra att göra en kompletteringsansökan. Uppge då att din ansökan kompletterar en tidigare.

Du måste lämna in din ansökan senast 10 arbetsdagar innan sysselsättningen börjar till utredare för färdtjänst.

Arbetsresor

Arbetsresor kan beviljas till och från arbete till dig som har ett färdtjänsttillstånd och inkomst av arbete med minst 25 procents tjänstgöring. Du ansöker på särskild blankett och bifogar ett arbetsintyg från arbetsgivaren.

Studieresor

Studieresor kan beviljas till dig som har ett färdtjänsttillstånd och behöver färdtjänst till och från vanlig gymnasieskola (inte särgymnasium) eller annan utbildning som ger rätt till statligt studiestöd enligt studiestödsförordningen. Studieresor beviljas under perioden 1 september till och med 31 maj året därefter. Du behöver därför göra en ny ansökan inför varje läsår. Glöm inte att bifoga antagningsbesked.

Behöver du fortsatt färdtjänst?

Har du fortsatt behov av färdtjänst när ditt tidsbegränsade tillstånd löper ut ansvarar du själv för att ansöka om nytt tillstånd. Du måste lämna in din ansökan senast en månad innan ditt aktuella tillstånd går ut till färdtjänstutredarna. Du måste på nytt tydligt beskriva varför du inte kan åka med allmänna kommunikationer. Det räcker inte med att hänvisa till tidigare ansökan eller tidigare läkarutlåtande. Glöm inte att bifoga ett nytt och aktuellt läkarutlåtande.

Du kan kontakta Beställningscentralen Länk till annan webbplats. om du vill veta giltighetstiden på ditt tillstånd.

Handläggningen av din ansökan

Vi påbörjar handläggningen när både din ansökan och läkarutlåtande kommit in till förvaltningen för Teknik. Vår handläggningstid är upp till fyra veckor. Under sommaren och semesterperioden kan handläggningstiden bli något längre.

Beslut om din ansökan blivit beviljad eller inte

Om din ansökan blivit beviljad får du ett skriftligt beslut. I beslutet står det också hur länge ditt färdtjänsttillstånd gäller, vilken typ av fordon som vi har godkänt och eventuella särskilda behov.

Du behöver inte något särskilt färdtjänstkort, utan du legitimerar dig med vanlig legitimation.

Om din ansökan bara beviljats till viss del eller inte alls har du möjlighet att överklaga beslutet hos förvaltningsrätten. Hur du gör för att överklaga finns beskrivet i avslagsbeslutet som du får. Du skickar din överklagan till förvaltningen för Teknik. Färdtjänstutredaren tar ställning till om beslutet kan ändras, eller så skickar de vidare den för avgörande hos förvaltningsrätten i Göteborg.

Kontakta oss

Har du frågor om ansökan, färdtjänsttillstånd, beslut, regelverk eller andra frågor som rör själva handläggningen är du alltid välkommen att kontakta färdtjänstutredarna.

Allmänna frågor om färdtjänst kan du mejla till teknik.fardtjanst@kungsbacka.se. Har du frågor som rör en specifik person vill vi att du lämnar ett telefonnummer som vi kan nå dig på då vi inte besvarar personfrågor via mail, på grund av sekretess.

Samtliga personuppgifter behandlas enligt Dataskyddsförordningen GDPR. Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter.

Telefontider Färdtjänsten

Tisdag och torsdag klockan 10-12.
Övrig kontorstid kan du kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.