Riksfärdtjänst

Handläggningstid inför sommaren

Du som ska ansöka om en resa med riksfärdtjänst under juni, juli och augusti behöver inkomma med ansökan senast 31 maj!

Du som har en funktionsnedsättning som gör att du inte kan resa med allmänna kommunikationer till normala resekostnader kan ansöka om riksfärdtjänst. Du ansöker om riksfärdtjänst när du vill resa från en kommun till en annan kommun i Sverige. Tänk på att ansöka i god tid.

Rätt till riksfärdtjänst

Du kan resa med riksfärdtjänst för resor inom Sverige, från en kommun till en annan, om du har en stor och varaktig funktionsnedsättning som innebär att du måste resa på ett särskilt kostsamt sätt. Kostnaden jämförs med en tågbiljett i andra klass. Ansökan prövas av den kommun där du är folkbokförd.

Du som har en stor och varaktig funktionsnedsättning men ändå kan resa med allmänna kommunikationer med den hjälp som man kan få gratis på tågstationer och flygplatser kan inte beviljas riksfärdtjänsttillstånd.

Ändamålet med resan ska vara rekreation, fritidsverksamhet, besöka släkt och vänner eller annan enskild angelägenhet. Vi beviljar inte tillstånd för riksfärdtjänst för resor som har anknytning till arbete, utbildning eller medicinsk vård.

Ansök om riksfärdtjänst

Ansökan om tillstånd till riksfärdtjänst behöver du göra inför varje resa. Du ansöker i e-tjänsten där du också hittar blankett att fylla i och skicka in. I e-tjänsten kan du söka för någon annan i egenskap av vårdnadshavare, god man eller förvaltare.

Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast tre veckor innan planerat resedatum. Man kan inte få tillstånd till riksfärdtjänst i efterhand, det vill säga efter det att resan är genomförd.

Handläggningstid under sommaren

Du som ska ansöka om en resa med riksfärdtjänst under juni, juli och augusti behöver inkomma med ansökan senast 31 maj!

Det är många som reser under denna period och handläggningstiden kan vara fördröjd på grund av lägre bemanning under semestern.

Ansök om taxikuponger för resa i annan kommun (RIAK)

Du som har färdtjänsttillstånd kan ansöka om taxikuponger för resa i annan kommun. Med dessa kuponger kan du resa med taxi mot 50 procent av taxameterbeloppet. Kostnaden betalar du direkt till chauffören. Ansökan hos kommunen senast 14 dagar före aktuellt resedatum. Färdtjänstutredaren beställer kupongerna hos Riksfärdtjänsten i Sverige AB som skickar hem kupongerna till din hemadress.

Beslut

När din ansökan är behandlad får du ett skriftligt beslut hemskickat.

Om ansökan har beviljats – resan bokas

Om din ansökan blir godkänd får du ett beslut om bifall. I beslutet står resmål, datum och vilket färdsätt som vi har beviljat. Därefter bokar färdtjänstutredaren resan hos Riksfärdtjänsten i Sverige AB. Bokningsbekräftelsen blir sedan bifogad med beslutet .

Det är omfattningen av din funktionsnedsättning som avgör vilket färdmedel som beviljas. Utgångspunkten är alltid att resa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare.

Om du får avslag på ansökan

Om din ansökan inte beviljas får du ett beslut om avslag tillsammans med en överklagandehänvisning. Om du vill överklaga beslutet så riktar du det till förvaltningsrätten i Göteborg men skickar överklagan till kommunen. När överklagandet kommit in tar färdtjänstutredaren först ställning till om beslutet kan ändras, annars skickar vi det direkt till förvaltningsrätten i Göteborg för avgörande. Färdtjänstutredaren har att ta ställning till om det i överklagandet framkommit nya, och tidigare okända, uppgifter som kan ha betydelse för beslutet.

Avboka resa

Om du måste avboka din resa ringer du direkt till Riksfärdtjänsten i Sverige AB på telefon 016-15 05 50, senast dagen före själva resdagen.

Kostnad och betalning

Kostnaden för resan betalar du enligt en schabloniserad egenavgift, reglerad genom förordning (1993:1148) om egenavgifter vid resor med riksfärdtjänst. Har du blivit beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare kommer din egenavgift att faktureras av Riksfärdtjänsten i Sverige AB, efter det att resan är genomförd. Du kommer inte att debiteras kostnaden för ledsagaren. Har du blivit beviljad tillstånd till riksfärdtjänstresa med bil eller specialfordon betalar du egenavgiften direkt till föraren.

Kostnaden beräknas vid beställning av resa men du kan få en uppskattning av vad din resa kommer att kosta via Riksfärdtjänstens tabell (Rft) Länk till annan webbplats.

Ledsagare

I din ansökan kan du uppge om du behöver ha med en ledsagare på resan. För att ledsagare ska beviljas ska du inte kunna genomföra resan utan hjälp av ledsagaren under själva resan. Ledsagaren ska kunna bistå dig med all den hjälp du behöver under resan. Vi beviljar inte ledsagare för hjälp enbart på resmålet.

Blir du beviljad resa med ledsagare reser hen med gratis. Ledsagaren får du ordna själv. Det kan till exempel vara en anhörig, släkting, vän eller liknande. Huvudsaken är att ledsagaren kan bistå dig med all den hjälp du behöver under själva resan. Har du ingen som kan följa med och hjälpa dig under resan finns det möjlighet att ansöka om ledsagare enligt socialtjänstlagen.

Du kan inte bli beviljad riksfärdtjänstresa med bil enbart av de skälet att du inte kan ordna en ledsagare.

Medresenär

Medresenär är en person som, utan att vara ledsagare, reser i sällskap med dig. Vill du ta med en medresenär anger du detta på ansökningsblanketten. Medresenären betalar själv sin resa.

Bil eller specialfordon

Kraven för resa med bil eller specialfordon är högt ställda. Tillstånd till bil eller specialfordon beviljas endast om du inte kan resa med allmänna kommunikationer med hjälp av ledsagare. Resor med bil eller specialfordon samordnas i största möjliga utsträckning.

Avgångstider som inte passar eller brist på ledsagare är inte skäl för att bli beviljad resa med bil.

Anpassning av restid

Anpassning av restiden kan ske inom ramen för en halv dag. Tidsanpassningen kan påverkas av funktionsnedsättningens omfattning och i vissa fall ändamålet med resan.

Telefontider Färdtjänsten

Måndag 8–18
Tisdag–Torsdag 8–17
Fredag 8–15

Du kan även när som helst under kontorstid ring till vårt kundcenter Kungsbacka direkt för att få svar på dina frågor om färdtjänst. De frågor som vårt kundcenter inte kan svara på kommer att lämnas över till avdelningen för färdtjänst som återkopplar till dig inom kort.

Kungsbacka direkts öppettider och kontaktuppgifter