Här kan du läsa om hur du kan påverka och engagera dig och vilka ungdomsdialoger som finns och kommer framöver.

Ungdomsforum är nätverket som arbetar för att öka delaktigheten hos unga och arbetar med frågor som påverkar unga i Kungsbacka kommun. Ungdomsforum tar hand om ungas initiativ och förslag och arbetar med elevinflytande på skolor. Nätverket samordnar också ungdomsdialoger där unga träffar politiker och personer som jobbar på kommunen för att diskutera en fråga eller ett ämne.

Lämna förslag och träffa politiker

Har du ett förslag på något du vill förändra i kommunen? Då kan du lämna förslag till politiker och tjänstepersoner i kommunen via appen Ung i Kungsbacka.

Vill du ha hjälp med att lämna ditt förslag? Då kan du prata med någon av ungdomskonsulenterna i kommunen. Kontaktuppgifter till ungdomskonsulenterna.

Om ni är flera personer som vill diskutera en större fråga kan ni träffa Kungsbackas politiker i ett så kallat rådslag. Rådslaget ska göra det enklare för dig att berätta om förslaget direkt till de som bestämmer i kommunen. Genom åren har rådslagen bidragit till exempelvis gratis busskort för gymnasieelever, en ny parkour- och gymnastikhall och en öppen konstvägg.

Så ser ungdomarna på sina liv - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Kommunen genomför undersökningen Luppen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) vart tredje år för elever i årskurs åtta och årskurs två i gymnasiet. Resultatet är ett bra underlag för att förstå hur det är att vara ung i Kungsbacka och göra kommunen till en bättre plats att bo och leva på. 

Så ser ungdomarna på sina liv

Ungdomsdialoger

Här är några exempel på invånardialoger med unga som redan har genomförts eller som ska genomföras.

Elevrådsnätverk och elevrådsdag

Du som är invald till elevrådet på din skola kan vara med i Elevrådsnätverket. Nätverket organiseras av förvaltningen för Förskola och Grundskola och arrangerar en elevrådsdag där elever från olika skolor kan träffas, utbyta erfarenheter och få tips kring hur ni kan driva ett framgångsrikt utvecklingsarbete på just er skola.

Badhusparken i Minecraft

Våren 2023 arrangerar Kungsbacka kommun tillsammans med Göteborgsregionens kommunalförbund ett Minecraft-workshop på tema: trygghet och fritid med en skolklass på Hålabäcksskolan. De kommer få modellera hur de tycker att Badhusparken kan se ut i framtiden och vilka idéer de vill förmedla till de som bestämmer. Kommunens trygghetssamordnare och fritidsverksamhet deltar för att lyssna och ta emot elevernas idéer.

Dialog om skoltoaletter

Kommunledningsgruppen (KLG) träffade elever i en dialog utifrån frågeställningen Hur ska vi göra så att skolelever i Kungsbacka vill, vågar och kan använda skoltoaletter? En arbetsgrupp bestående av elever och tjänstemän fick i uppdrag att jobba fram en prototyp på den egna skolan.

Kungsbackas skejtcommunity mötte politiker

Var kan Kungsbackas växande skejtcommunity få plats i kommunen i framtiden? Vad kan vi göra för att få plats fram tills att vi hittar en lösning? Kobacka skejthalls unga skejtare och skejtföreningar bjöd in till ett rådslag med politiker om skejtcommunityts framtid.

Påverkanstorg

En klass på Elof Lindälvs gymnasium träffade politiker för att diskutera resultatet från Lupp-undersökningen. De fem ämnen som eleverna valde ut att fokusera på är fritid, skola, trygghet, hälsa och framtid. Eleverna fick föra fram sina åsikter och tankar. Politikernas uppgift blev att vara samtalsledare, nyfiket lyssna in och ta reda på så mycket som möjligt av vad eleverna tycker och tänker.

LUPPföljning – ungdomars perspektiv på stress

2020-års resultat av Luppen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) visade att allt fler unga mår dåligt, känner sig stressade för skolan eller är oroliga för framtiden. För att få en större förståelse och se vad som går att göra för att förbättra situationen, arbetar vi därför med att följa upp resultatet. Hösten 2021 workshoppade och intervjuades 300 elever och personal på Aranäsgymnasiet. Arbetet ledde fram till satsningen Youth Aware of Mental Health (YAM).

Luppföljning – en fördjupning om ungdomars perspektiv på stress år 2021 Pdf, 302.6 kB.

Inkludera elever i särskola

Elever som är inskrivna i särskola är ofta en förbisedd grupp i sammanhang med ungdomsinflytande. Sedan 2020 har kommunen därför deltagit i ett nationellt projekt för att utveckla former för elevinflytande med denna grupp, tillsammans med speciallärare och specialpedagoger på Kolla Särskola, Aranäsgymnasiet och Elof Lindälvs gymnasium.

Unga kommunutvecklare

Under tre sommarveckor får en grupp ungdomar i uppdrag att intervjua allmänheten om ett antal utvecklingsprojekt som pågår.

2022 handlade projekten om nattvandring, gamla torget, ungdomsinflytande och hur Kungsbacka stad ska se ut i framtiden.

Unga kommunutvecklares rapport år 2022 Pdf, 242.3 kB.

Debatt mellan ungdomsförbund

Under våren arrangerade vi en digital debatt mellan lokala och regionala partipolitiska ungdomsförbund. Debatten handlade om Kungsbackas tiggeriförbud, kollektivtrafik samt miljö- och klimatpolitik.

Demokratiutbildning i årskurs 8

Under höstterminen håller dina lokala ungdomskonsulenter i en lektion om vilka rättigheter du som ung har. Efter lektionen har du möjlighet att lämna förslag på vad du tycker ska förbättras på din skola eller i kommunen.

Har du frågor om Ungdomsforum?

Har du frågor om någon ungdomsdialog? Är du ung och vill lämna ett förslag? Eller är du lärare, politiker eller tjänsteperson och vill ha en dialog med unga? Kontakta oss!