Här kan du läsa om hur du kan påverka och engagera dig och vilka ungdomsdialoger som finns och kommer framöver.

Ungdomsforum är nätverket som arbetar för att öka delaktigheten hos unga och arbetar med frågor som påverkar unga i Kungsbacka kommun. Ungdomsforum tar hand om ungas initiativ och förslag och arbetar med elevinflytande på skolor. Nätverket samordnar också ungdomsdialoger där unga träffar politiker och personer som jobbar på kommunen för att diskutera en fråga eller ett ämne.

Lämna förslag och träffa politiker

Har du ett förslag på något du vill förändra i kommunen? Då kan du lämna förslag till politiker och tjänstepersoner i kommunen via appen Ung i Kungsbacka.

Vill du ha hjälp med att lämna ditt förslag? Då kan du prata med någon av ungdomskonsulenterna i kommunen. Kontaktuppgifter till ungdomskonsulenterna.

Om ni är flera personer som vill diskutera en större fråga kan ni träffa Kungsbackas politiker i ett så kallat rådslag. Rådslaget ska göra det enklare för dig att berätta om förslaget direkt till de som bestämmer i kommunen. Genom åren har rådslagen bidragit till exempelvis gratis busskort för gymnasieelever, en ny parkour- och gymnastikhall och en öppen konstvägg.

Så ser ungdomarna på sina liv - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken

Kommunen genomför undersökningen Luppen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) vart tredje år för elever i årskurs åtta och årskurs två i gymnasiet. Resultatet är ett bra underlag för att förstå hur det är att vara ung i Kungsbacka och göra kommunen till en bättre plats att bo och leva på. 

Så ser ungdomarna på sina liv

Ungdomsdialoger 2022

Kungsbackas skejtcommunity möter politiker

Var kan Kungsbackas växande skejtcommunity få plats i kommunen i framtiden? Vad kan vi göra för att få plats fram tills att vi hittar en lösning? En grupp unga skejtare bjöd in till en dialog med politiker om skejtcommunityts framtid.

Tidigare ungdomsdialoger

Påverkanstorg

19 november träffar en klass på Elof Lindälvs gymnasium träffar politiker för att diskutera resultatet från 2020 års Lupp-undersökning. Dialogen blir som ett så kallat Påverkanstorg tillsammans med Göteborgsregionen kommunalförbund (GR). De fem ämnen som eleverna har valt ut att fokusera på är fritid, skola, trygghet, hälsa och framtid. Eleverna kommer inte att ställa frågor till politikerna, utan fokuset är att de ska föra fram sina åsikter och tankar och politikernas uppgift blir att vara samtalsledare, nyfiket lyssna in och ta reda på så mycket som möjligt av vad eleverna tycker och tänker.

LUPPföljning – ungdomars perspektiv på stress

Senaste resultatet av Luppen (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) visade att allt fler unga mår dåligt, känner sig stressade för skolan eller är oroliga för framtiden. För att få en större förståelse och se vad som går att göra för att förbättra situationen, arbetar vi därför med att följa upp resultatet. Under vecka 45–49 har vi workshoppar och intervjuer med ungefär 250 elever på Aranäsgymnasiet. Eleverna kommer bland annat att berätta om sina perspektiv på stress och vilka förändringar de önskar för att minska stressen.

Luppföljning – en fördjupning om ungdomars perspektiv på stress år 2021 Pdf, 302.6 kB.

Inkludera elever i särskola

Elever som är inskrivna i särskola är ofta en förbisedd grupp i sammanhang med ungdomsinflytande. Under hösten kommer arbetet med att inkludera elever i särskola igång på allvar.

Unga har lägre tillit än förut

Studien ”Så mår vi i Halland” visar att människor i Halland litar på varandra mindre än förut. Det finns en stor skillnad mellan olika grupper i hur de upplever att de har eller inte har tillit till varandra. Enligt unga är det viktigt att få den stöttning som man behöver i skolan för att sedan kunna få tillit när man väl kommer ut i vuxenlivet. För att arbeta vidare med frågan och resultatet i studien hade Region Hallands och Kungsbacka kommuns lokala politiker dialog med några av kommunens elever för att veta hur de ska jobba vidare med saker som bidrar till att människor mår bra. Dialogen var 19 oktober.

Unga kommunutvecklare

Under tre sommarveckor fick en grupp ungdomar i uppdrag att intervjua allmänheten om ett antal utvecklingsprojekt som pågår. Under sommaren 2021 handlade projekten om föräldraskap, integration, fritid, kommunens trygghetsarbete och hur Kungsbacka stad ska se ut i framtiden.

Unga kommunutvecklares rapport år 2021 Pdf, 351.7 kB.

Debatt mellan ungdomsförbund

Under våren arrangerade vi en digital debatt mellan lokala och regionala partipolitiska ungdomsförbund. Debatten handlade om Kungsbackas tiggeriförbud, kollektivtrafik samt miljö- och klimatpolitik.

Regional utveckling i Halland

Fem högstadieklasser väljs ut för att diskutera lösningar på de utmaningar som har Region Halland har identifierat i deras senaste lägesbild.

Projekt - hållbar livsstil

En ungdom skötte ett projekt på temat hållbar livsstil, där hon inspirerade unga och andra kungsbackabor hur man egentligen ska tänka för att leva mer hållbart. Projektet fick namnet Elins hållbara tips och kommunicerades ut i kommunens sociala medier.

Demokratiutbildning i årskurs 8

Under höstterminen håller dina lokala ungdomskonsulenter i en lektion om vilka rättigheter du som ung har. Efter lektionen har du möjlighet att lämna förslag på vad du tycker ska förbättras på din skola eller i kommunen.

Narkotika – ett ämne värt att nämna?

Under höstterminen skickade kommunen ut en enkät till gymnasieelever om hur vi kan prata om narkotika i vardagen. I enkäten framkom att många upplever att det är svårt att veta vem man ska kontakta för att få hjälp. Kungsbacka kommun arbetar nu med att sprida mer information och har tagit fram en broschyr med information om olika kontaktvägar för frågor om droger och andra missbruksproblem.

Unga och narkotika

Mer information om stöd vid missbruk

Hållbar konsumtion

Tjänstepersoner från kommunen hade dialog med ungdomar om idéer kring hur vi som bor i Kungsbacka kan konsumera på ett mer hållbart sätt i framtiden.

Fjärås Fritidscenter

Kommunen planerar bygget av ett nytt Fjärås fritidscenter! Kommunen hade dialog med alla elever från Smedingeskolan om hur fritidscentrat borde se ut. Det resulterade i en fokusgrupp med unga representanter som är med under hela processen i att bygga om och forma fritidscentret på ett så bra sätt som möjligt för unga. Dialogen påbörjades 2019 och fortsatte in i 2020. Planeringen för att bygga och utforma fritidscentret utifrån ungas behov pågår fortfarande.

Har du frågor om Ungdomsforum?

Har du frågor om någon ungdomsdialog? Är du ung och vill lämna ett förslag? Eller är du lärare, politiker eller tjänsteperson och vill ha en dialog med unga? Kontakta oss!