Arrende, servitut och jakträttsupplåtelse

I Kungsbacka kommun kan du ansöka om att arrendera mark för olika användningsområden som exempelvis jakt, jordbruk, upplag, parkering, odlingslotter, bollplaner eller till föreningens klubbstuga.

Nyttjanderätt finns i olika former och kan användas i maximalt 50 år eller 25 år om marken är inom detaljplanerat område. 

Arrende

Arrende är en form av nyttjanderätt som innebär att en markägare upplåter mark till en arrendedator mot ersättning. Kungsbacka kommun arrenderar ut mark för olika ändamål till både enskilda personer och företag. Vid kommunens samtliga markupplåtelser tecknas skriftliga avtal som reglerar villkoren för den specifika upplåtelsen.

Reglerna om arrende finns i 7–11 kapitlet i Jordabalken och skiljer sig åt beroende på ändamålet. Det finns fyra olika typer av arrenden; jordbruksarrende, anläggningsarrende och lägenhetsarrende.

Nyttjanderätt kan upplåtas i maximalt 50 år, eller 25 år om marken är inom detaljplanerat område. 

Jordbruksarrende

Vid jordbruksarrende upplåts marken för brukande. Både betesmark och åkermark hör till denna arrendeform. I dagsläget är den mesta åker- och betesmarken som Kungsbacka kommun äger utarrenderad men det finns lite lediga ytor för ändamålet. Vi ser positivt på att arrendera ut ledig åker- och betesmark för att hålla landskapet öppet.

Anläggningsarrende

Utmärks av att arrendatorn har rätt att uppföra en eller flera byggnader för kommersiell verksamhet. Exempel på detta är bensinstation och fabrik. Även mobilmaster räknas som anläggningsarrenden. 

Bostadsarrende

Bostadsarrende innebär att arrendatorn får bygga och nyttja ett bostadshus på det arrenderade området.

Lägenhetsarrende

De upplåtelser som inte är att anse som något av de tre ovanstående arrendeformerna. Exempel på detta är parkeringsplats, upplagsplats, kolonilott samt mark för biodling.

Servitut 

Som fastighetsägare kan du även ansöka om ett så kallat avtalsservitut, om din fastighet på något sätt behöver nyttja kommunens mark.

Servitut är en rättighet som till skillnad från nyttjanderätter är knuten till en fastighet. Vanliga exempel på servitut är dricksvattentäkt, väg eller brygga. Servitut ger en fastighet rätt att nyttja mark på en annan fastighet för ett visst ändamål. Servitut gäller i regel för evigt vilket också är en skillnad mot nyttjanderätterna.

För servitutsupplåtelser tas en marknadsmässig engångsavgift ut, vilket kallas intrångsersättning. Ersättningens storlek värderas för varje specifikt fall.

Jakträttsupplåtelse

Jakträttsupplåtelse innebär att en person eller en sammanslutning, till exempel ett jaktlag, ges rätt att jaga på någons annan fastighet. Kommunen upplåter områdesvis mark för jakt genom ettåriga jakträttsavtal. Syftet med jakträttsupplåtelser på kommunens mark är att säkerställa en god viltvård.

Grunden för god viltvård och jakt är kunskap, kompetens, engagemang och kontinuitet. Kännedom om geografin, bygden och det faktiska naturlivet är också en viktig faktor för att lyckas som jakträttsinnehavare.

Se kommunens dokument om riktlinjer för jakträttsavtal nedan.

Vill du nyttja kommunens mark?

Skicka din ansökan till samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun. Beskriv ditt tänkta ändamål och önskad plats, gärna angivet med fastighetsbeteckning.