Kommunens roll som markägare

Ängar och sjö vid Äskhultsby

I rollen som markägare ansvarar Kungsbacka kommun bland annat för att köpa och sälja mark. I de fall när vi har mark att sälja, säljs marken ofta via markanvisningstävlingar, anbudsförfarande eller direktanvisning.

En av våra uppgifter är att upprätta avtal med exploatörer vid olika exploateringsprojekt. I avtalen beskrivs bland annat ansvarsfördelningen över vad som ska göras inom aktuellt område, när det ska göras, av vem och hur kostnaderna fördelas mellan parterna. Avtalet ska vara klart innan detaljplanen blir antagen och syftet är att underlätta för en enklare och snabbare process.

Markägarskapet innebär också att vi har ett ansvar att förvalta den mark som kommunen äger. Det kan exempelvis handla om skogsmark eller annan mark som vi inte bygger ut. Den kommunalt ägda marken kan ha olika huvudman och ansvaret skiljer sig därför. Läs mer om förvaltarskap och huvudmannaskap längre ner på sidan.

Genom olika nyttjanderätter eller avtalsservitut kan privatpersoner, föreningar eller företag få möjlighet att nyttja kommunens mark. Arrende är ett exempel på en typ av nyttjanderätt.

Arrende, servitut och jakträttsupplåtelse

Förvaltarskap och huvudmannaskap

Alla allmänna platser ska ha en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att ställa i ordning och förvalta de allmänna platserna, till exempel för att bygga ut och sköta gator och grönområden. Huvudmannaskapet för allmänna platser i en detaljplan kan vara antingen kommunalt eller enskilt.

De flesta allmänna platser inom Kungsbackas centralort har kommunalt huvudmannaskap, vilket innebär att de förvaltas av kommunen. Vid kommunalt huvudmannaskap är det förvaltningen för Teknik som utför skötselarbetet.

I andra delar av kommunen är det vanligt att de allmänna platserna har enskilt huvudmannaskap. De som bor i området har då ett kollektivt ansvar för att förvalta de allmänna platserna. För att samordna drift och underhållet av de allmänna platserna bildas det vanligtvis en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening genom en lantmäteriförrättning. Varje fastighet får ett andelstal som står i proportion till den nytta som gemensamhetsanläggningen skapar för fastigheten. Den samfällighetsförening som bildas har som syfte att förvalta gemensamhetsanläggning.