Hitta information i diariet och arkivet

Diariet är ett register där du kan söka efter ärenden och handlingar i aktuella ärenden från nästan alla kommunens nämnder. Diariet är digitalt. I arkivet finns information som ska sparas för alltid.

Kommunens diarium

I diariet kan du söka efter nya ärenden från kommunens nämnder och förvaltningar.

I webbdiariet publiceras inte:

 • sekretessbelagda uppgifter
 • personuppgifter som skyddas enligt dataskyddsförordningen
 • ärenden äldre än 27 november 2019

Äldre informationen kan också ha flyttats över till det digitala arkivet (e-arkivet).

När du söker efter handlingar i sökfälten i webbdiariet visas de handlingar som skapades i diariet, inkom till eller skickades från Kungsbacka kommun det datumet du söker på.

Ibland registrerar vi inte alla de handlingar som inkommer eller som vi skickar på den aktuella dagen. Det kan till exempel vara sådant som kommer in sent en dag. Därför kan du behöva söka på ett större intervall av dagar för att vara säker på att få en helhetsbild av de senaste dagarnas inkommande och utgående handlingar.

Vad kostar det att få ut handlingar?

De första nio A4-sidorna du får kostar inget. Tio sidor kostar 50 kronor, och varje sida därefter kostar två kronor.

Hela avgiftstaxan hittar du här Pdf, 140 kB..

Beställa bygglovshandlingar

Vill du begära ut handlingar kan du antingen beställa bygglovshandlingar via vår e-tjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt.

Om du vill ha kopior på handlingar för bygglov behöver du veta ungefär vilket år byggnaden är byggd eller ombyggd.

Fastigheter byggda före 1937

Det finns inga underlag i kommunarkivet för fastigheter byggda före 1937, med undantag för fastigheter i Kungsbacka stad.

Det beror på att det innan 1938 inte fanns några byggnadsnämnder i de landskommuner som fanns innan Kungsbacka kommun grundades. Därför inleds bygglovsarkiven från de gamla kommunerna ofta vid slutet av 1930-talet. Exakt när bygglovsarkiven startar och hur mycket de innehåller, skiljer sig från kommun till kommun.

Fastigheter byggda eller ombyggda mellan 1937 och 1973

I kommunarkivet finns bygglovsakter från cirka 1937 till 1973, det vill säga före Kungsbacka kommuns bildande 1974. Under denna tid bestod det som idag är Kungsbacka kommun av ett antal mindre kommuner. Det arkiverade underlagets omfattning skiljer sig väldigt mycket från kommun till kommun - för flera av de gamla landskommunerna finns inga eller mycket få bevarade bygglovsakter.

Vilka kommundelar finns det bygglovsinformation om?

Tabellen listar alla tidigare kommuner samt om det finns underlag om bygglov sparat från kommundelen.

Kommundel

Finns underlag?

Fjärås landskommun (1863-1951)

Nej

Fjärås storkommun (1952-1973)

Ja

Frillesås landskommun (1948-1951)

Ja

Förlanda landskommun (1863-1951)

Nej

Gällinge landskommun (1863-1951)

Nej

Hanhals landskommun (1863-1951)

Nej

Idala landskommun (1863-1951)

Nej

Kungsbacka stad (cirka 1910-1973)

Ja

Landa landskommun (1949-1951)

Ja

Löftadalens kommun (1952-1973) (se notis nedan)

Ja

Onsala kommun (1937-1973)

Ja

Släps landskommun (1938-1951)

Ja

Särö storkommun (1952-1970)

Ja

Tölö landskommun (1863-1951)

Nej

Tölö storkommun (1952-1968)

Ja

Vallda landskommun (1938-1951)

Ja

Älvsåker landskommun (1863-1951)

Nej

Ölmevalla landskommun (1937-1946)

Ja

Löftadalens handlingar finns på två ställen:

 • Fastighetsbeteckningen börjar på A-M: kontakta Kungsbacka Direkt för att få handlingarna
 • Fastighetsbeteckningen börjar på N-Ö: kontakta kommunarkivet för att få handlingarna

Det här behöver vi veta för att kunna ge dig rätt handlingar

För att underlätta sökningen av handlingar, och kunna lämna ut eventuella handlingar snabbare, behövs så mycket som möjligt av följande information:

 • Fastighetsbeteckning: nuvarande fastighetsbeteckning krävs för att kunna göra en sökning. Eventuell tidigare beteckningar som du som söker känner till kan också underlätta.
 • Kommundel som fastigheten tillhör: till exempel Kungsbacka, Särö, Onsala, Fjärås, Åsa och så vidare.
 • Ungefärligt byggår: kommunarkivets bygglovsakter är huvudsakligen från tidsperioden 1940–1973 (1910–1973 för centrala Kungsbacka). Om fastigheten har byggts efter 1974, kontakta Kungsbacka direkt.
 • Typ av bebyggelse: till exempel fristående villa, radhus, industri/kontorslokal.
 • Vilken typ av information vill du ha: till exempel situationsplan, planlösning, teknisk beskrivning, fasadritning.

Fastigheter byggda eller ombyggda efter 1974

Bygg- och miljöförvaltningen har handlingar från 1974 och framåt. Vill du begära ut handlingar, kan du antingen beställa bygglovshandlingar via kommunens e-tjänst Länk till annan webbplats. eller kontakta kommunens kundcenter, Kungsbacka direkt.

Beställa betyg

Vi hanterar betyg på samma sätt för kommunala skolor och friskolor. Beställda betyg skickar vi via e-post, om inget annat är överenskommet.

Grundskolan

I kommunarkivet finns slutbetyg från nionde klass. Slutbetygen levereras oftast till kommunarkivet varje år. Vill du ha ett grundskolebetyg som är äldre än två år, kontakta kommunarkivet.

Det här behöver vi veta för att kunna ge dig rätt betyg

För att underlätta sökningen av betyg, behövs så mycket som möjligt av följande information:

 • Namn och personnummer
 • Examensår
 • Skola
 • Mejladress dit vi kan skicka betyget
 • Postadress, om du vill ha betyget per post

Gymnasiet

De kommunala gymnasieskolorna förvarar betygskopior på skolan i fem år. Om du söker ett betyg som är max fem år gammalt, ska du därför kontakta respektive gymnasieskola.

Gick du ut gymnasiet efter 1985

Om du gick ut från Aranäsgymnasiet under något av åren 1985 till 1998 eller från Elof Lindälvs gymnasium under åren 1987 till 1998, kan du ladda ner ditt betyg direkt i tjänsten Mitt arkiv Länk till annan webbplats.. Du loggar in i Mitt Arkiv med e-legitimation och kan sedan söka fram dina egna betyg.

Om du gick ut från gymnasiet efter 1998 eller inte kan hitta ditt betyg i Mitt arkiv, kontakta kommunarkivet

Mitt arkiv Länk till annan webbplats.

Gick du ut gymnasiet före 1985?

Före 1985 levererades inga separata slutbetyg för varje enskild elev. Istället för betyg, finns så kallade betygskataloger, som ser ut som en klasslista där samtliga betyg i samtliga ämnen redovisas. Vid en begäran om betyg som bara finns i en betygskatalog, gör Kommunarkivet därför en avskrift, där vi skriver upp ämnen och betyg för eleven. Denna avskrift kan därefter användas på samma sätt som ett betyg. En avskrift kostar 125 kronor enligt kommunens taxa.

Det här behöver vi veta för att kunna ge dig rätt betyg

För att underlätta sökningen av betyg, behövs så mycket som möjligt av följande information:

 • Namn och personnummer
 • Examensår
 • Skola
 • Program/linje
 • Mejladress dit vi kan skicka betyget
 • Postadress, om du vill ha betyget per post

Friskolor

Sedan 2010 är friskolor skyldiga att leverera slutbetyg till kommunen. Kommunarkivet har betyg från följande skolor:

 • A. Zachrissons gymnasieskola: 2004–2008
 • Drottning Blankas gymnasieskola: 2009–idag
 • Ljud- och bildskolan: 2012–idag
 • Praktiska gymnasiet: 2012–idag
 • Sveriges Ridgymnasium: 2010–idag

Vårdskolan

Gick du ut 2003 eller tidigare?

Före 2004 tillhörde Vårdskolan landstinget, men var lokaliserad på Aranäsgymnasiet. Betyg från Barn- och ungdomslinjen, Hälso- och sjukvårdslinjen och Omvårdnadsprogrammet finns därför hos regionarkivet Halland, som förvaltar information från landstinget.

Regionarkivet (Region Halland) Länk till annan webbplats.

Gick du ut mellan 2004 och 2012?

Betyg från Vårdskolan för åren 2004–2012 finns på kommunarkivet. Kontakta kommunarkivet för att få ut betyget.

Det här behöver vi veta för att kunna ge dig rätt betyg

För att underlätta sökningen av betyg, behövs så mycket som möjligt av följande information:

 • Namn och personnummer
 • Examensår
 • Skola
 • Program/inriktning
 • Mejladress dit vi kan skicka betyget
 • Postadress, ifall du vill ha betyget per post

Vuxenutbildning (Komvux)

Kompetenscentrum lämnar ut betyg som rör vuxenutbildning.

Översättning av betyg

Kommunarkivet översätter inte betyg. För att få en juridiskt korrekt översättning som är giltig i andra länder, anlita en auktoriserad översättare. Kammarkollegiet utser auktoriserade översättare, och där går det även att söka efter dem.

Sök översättare i vårt register (Kammarkollegiet) Länk till annan webbplats.

Övrig information från skolan

Söker du andra handlingar som rör skolan, till exempel skolhälsovård, kontakta kommunarkivet.

Hitta protokoll och underlag

Protokoll och underlag från kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens nämnder från de senaste två åren finns publicerade på kungsbacka.se under möten och protokoll.

Protokoll och underlag från 1998 och framåt

Under 2000-talets första år, börjar protokoll och underlag att hanteras allt mer digitalt. Under några år kan det därför finnas protokoll både på papper och digitalt, beroende på hur de olika nämnderna har arbetat. Från och med år 2015 är de flesta protokoll och underlag digitala, och går att söka i kommunarkivets digitala arkiv eller i webbdiariet.

Protokoll och underlag mellan åren 1952 och 1998

Protokoll och underlag för dessa år finns inte digitalt. Kontakta kommunarkivet om du söker något från denna tidsperiod.

Protokoll för åren fram till 1952

Protokoll från kommunal- och sockenstämma, stadsfullmäktige och kommunalfullmäktige för de gamla lantortskommunerna finns skannade eller transkriberade och samlade på lokalhistoria.nu Länk till annan webbplats.

Föreningsarkiv

Kommunarkivet har inget eget föreningsarkiv. Föreningsarkiv från Kungsbacka förvaltas istället hos Arkiv Halland. Har du dokumentation som rör de föreningar som förvaltas av Arkiv Halland, eller tillhör en förening som skulle vara intresserad av att överlämna sitt arkiv till en professionell förvaltare, är du välkommen att höra av dig till Arkiv Halland.

Sök i nationella Arkivdatabasen (Arkiv Halland) Länk till annan webbplats.