Regler för sekretess

Alla brev och handlingar, även e-post, som kommer in till en kommun är i regel offentliga och får, med vissa undantag, läsas av alla.

Det finns ett antal lagar som styr och påverkar diarieföringsprocessen. Offentlighetsprincipens giltighet beskrivs i tryckfrihetsförordningen, som är en av Sveriges grundlagar.

I tryckfrihetsförordningen står att allmänna handlingar ska vara offentliga, det vill säga tillgängliga för allmänheten. Det gäller så länge innehållet inte är skyddat av någon bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen.

I offentlighets- och sekretesslagen finns, förutom regler om sekretess, också mer specifika regler om diarieföring. Vissa ärenden och handlingar kan undantas från offentlighet enligt lagen.

Det finns också regler i dataskyddsförordningen och i lagen med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning som gör att vissa uppgifter om enskilda personer behöver strykas innan vi lämnar ut en offentlig handling.