Om kommunarkivet

Kommunarkivet är slutarkiv för kommunen. Det innebär att den information som finns här ska sparas för alltid.

Vi ansvarar också för att bevara handlingar som kommunen behöver av juridiska skäl eller för administrativa behov. Dessutom ska vi bevara information så att forskare i framtiden kan få kunskap om hur vi lever och tänker i vår tid.

Offentlighets­principen

Rätten att ta del av allmänna handlingar sammanfattas i offentlighetsprincipen, som är en av de viktigaste delarna av vårt demokratiska samhälle. Syftet är att ge allmänheten möjlighet att påverka myndigheters verksamhet och kontrollera hur politiker och tjänstemän utför sina uppgifter. Offentlighetsprincipen är grundlagsskyddad och finns i 2 kap 1 § Tryckfrihetsförordningen.

Det finns undantag från offentlighetsprincipen: en allmän handling kan behöva ha sekretess, till exempel för att skydda en persons enskilda eller ekonomiska förhållanden. Ett annat undantag är att en handling kan betraktas som arbetsmaterial, det vill säga att den inte är färdig. Handlingen anses då inte som allmän och är därmed inte offentlig.

Information som finns i arkivet

Informationen i kommunarkivet används inte lika ofta som när den en gång skapades, men är fortfarande levande. Till exempel fick vi år 2020 över 1000 förfrågningar från personer som vill ha information från arkivet.

Kungsbacka kommun har sedan den bildades haft förvaltningar som upprättats och avvecklats, slagits ihop, delats och ändrat namn. Handlingar som hanterats i förvaltningarna bevaras i kommunarkivets arkiv under förvaltningarnas namn, vilket innebär att samma slags information ibland kan finnas på flera olika ställen, och både på papper och digitalt, beroende på när i tiden de kom till. Därför kan det ta lite tid ibland att hitta rätt information.

E-arkiv

Kommunarkivet har ett digitalt slutarkiv (e-arkiv) dit kommunens myndigheter levererar digital information som ska bevaras för alltid. Du kan söka fram och ta del av information på webben. Viss information måste du beställa från kommunarkivet då den kan vara skyddad av sekretess.

Pappersarkiv

I kommunarkivets pappersarkiv förvaltas 1400 hyllmeter handlingar.

Kungsbacka kommun är en sammanslagning av ett antal mindre kommuner som under andra halvan av 1900-talet slagits ihop i omgångar och till slut bildat Kungsbacka kommun. Kommunarkivets pappersarkiv består därför av ett antal små kommunarkiv samt ett större arkiv för Kungsbacka kommun.

Tabellen beskriver vilka mindre kommuner som slagits samman till Kungsbacka kommun och mellan vilka årtal dessa fanns.
Kungsbacka kommun 1974–idag
Kungsbacka stad 1587–1973
Tölö kommun 1952–1968
Tölö kommun 1863–1951
Älvsåker kommun 1863–1951
Särö kommun 1952–1970
Släp kommun 1863–1951
Vallda kommun 1863–1961
Fjärås kommun 1952–1970Fjärås kommun 1863–1951
Förlanda kommun 1863–1951
Hanhals kommun 1863–1951
Löftadalen kommun 1952–1973
Frillesås kommun 1863–1951
Gällinge kommun 1863–1951
Idala kommun 1863–1951
Landa kommun 1863–1951
Ölmevalla kommun 1863–1951

Onsala kommun 1863–1973

Äldre handlingar som inte finns i kommunarkivet

Landsarkivet i Lund förvaltar bland annat följande information från Kungsbacka:

  • Rådhusrättens och magistratens arkiv 1573–1943
  • Tull- och accisrättens arkiv 1757–1807
  • Överförmyndarens arkiv 1916–1952
  • Kommunalborgmästarens arkiv 1935–1964

Vill du veta mer om vad som förvaras i Lund, gå in på Nationell Arkivdatabas och sök på respektive kommun: sok.riksarkivet.se/nad Länk till annan webbplats.

Kontakta oss

Kommunarkivet finns i stadshuset, Storgatan 37. Det går bra att besöka oss under normal kontorstid, men ta kontakt med oss först eftersom personalresurser och utrymmen är begränsade.