Utbildningar för dig som förtroendevald

En förutsättning för att lyckas som förtroendevald är att du är väl insatt i hur det fungerar i Kungsbacka och känner till vilket ansvar och vilka befogenheter ditt uppdrag innebär.

När en ny mandatperiod har börjat och vill du som är ny- eller omvald naturligtvis förverkliga den politik du är företrädare för. En förutsättning för att lyckas är att du är väl insatt i hur det fungerar i Kungsbacka och känner till vilket ansvar och vilka befogenheter ditt uppdrag innebär.

Det finns både utbildningar som du genomför digitalt och utbildningar som genomförs fysiskt på plats.

Introduktion – i Kungsbacka växer framtiden

Vid denna introduktion ger vi dig fakta om vår kommun och berättar om varför det är så viktigt att vi agerar tillsammans utifrån Ett Kungsbacka för att möta de utmaningar och möjligheter vi har framför oss. Vi går igenom hur styrningen fungerar och hur vision och mål visar riktningen framåt, samt hur arbetsplatskulturen och ledarskapet påverkar utvecklingen av verksamheterna.

Du kommer få mer information om innehållet i utbildningsprogrammet. Dessutom praktiska tips kring system och läsplattan, som du kommer använda i din roll som förtroendevald.

Roller och ansvar

Vid detta utbildningstillfälle kommer du bland annat få svar på vilket ansvar du har som förtroendevald, vad fullmäktige har hand om och vad nämnderna gör, vad tjänstemännen ansvarar för, samt vem som ansvarar för styrning och kontroll av privata utförare. Du kommer få veta mer om formella och informella spelregler i teori och praktik. Dessutom blir det sammanträdesteknik och formalia kring möten och vad som ska protokollföras.

Föreläsare: Axel Danielsson, konsult med inriktning på styrning och ledning av kommuner och landsting, författare till handboken Kommunal Nämndadministration och utbildare av anställda och förtroendevalda.

Fördjupningstillfälle för ordförande och vice ordförande

Nu fördjupar vi oss och går vi in på detaljerna för dig som ska hålla i ordförandeklubban permanent eller kunna rycka in vid vissa tillfällen. Du får fördjupad information om nämndprocessen, sammanträden, anvisningar kring arvoden och hantering av media.

Tillfället riktar sig till dig som är ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder, samt till dig som är nämndsekreterare och förvaltningschef.

Morgondagens välfärd

Offentlig sektor står inför stora utmaningar och de flesta samhälleliga organisationer är inne i en förändringsresa. Syftet med dagens politik är också att säkra framtidens välfärd för kommande generationer. Detta gäller såklart även Kungsbacka, där förändringstakten just nu är hög. För att du ska kunna orientera dig i detta kommer här ett tillfälle som särskilt fokuserar på nya sätt att styra och leda, nya arbetssätt, hur vi kan utnyttja möjligheterna med digital transformation, medskapande och dialog. Vi pratar också om varför det är så viktigt med samarbeten i förändringsarbetet.